{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Cusumsysteem LPG-Erkenningsregeling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Cusumsysteem LPG-Erkenningsregeling
De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 39 van de LPG-Erkenningsregeling van 12 december 1994, nr. RV.188.310,
Besluit:
Artikel 1
In deze bekendmaking wordt verstaan onder:
a. herkeuring
steekproef als bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
b. cusumsysteem
het systeem van bonus- en strafpunten als bedoeld in artikel 39 van de LPG-Erkenningsregeling ;
c. cusumbijdrage
de bijdrage aan straf- en bonuspunten bij herkeuringen;
d. cusumstand
startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;
e. gradatie
kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van artikel 17, tweede lid van de LPG-Erkenningsregeling ;
g. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de inbouw van LPG-installaties door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren herkeuringen.
Artikel 2
Het cusumsysteem wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij de inbouw van LPG-installaties.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de onjuiste inbouw of werking van de LPG-installatie sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.
2.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0.4 punt.
1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
indien de cusumstand na 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
de cusumstand 6,5 of hoger is;
één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.
2.
De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:
a. in de P-klasse de volgende cusumstand worden bereikt of overschreden:
na de eerste herkeuring 8,1;
na de tweede herkeuring 7,7;
na de derde herkeuring 7,3;
na de vierde herkeuring 6,9;
na de vijfde herkeuring 6,5.
b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.
c. één afzonderlijke cusumbijdrage 8,1 of hoger is.
Artikel 6
De bekendmaking vaststelling cusumsysteem LPG-erkenningsregeling, Stcrt. 1997, 125 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.
Artikel 8
Deze bekendmaking wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 13 maart 2001
De
Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer