{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Cusumsysteem Keurmeester-APK

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Cusumsysteem Keurmeester-APK
De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 53, tweede lid van de Erkenningsregeling APK, CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35,
Besluit:
Artikel 1
In deze bekendmaking wordt verstaan onder:
a. herkeuring
steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994;
b. cusumsysteem keurmeester
het systeem van bonus- en strafpunten voor de keurmeester zoals bedoeld in artikel 53, tweede lid, van de Erkenningsregeling APK;
c. keuringsbevoegdheid
de bevoegdheid om voertuigen APK te keuren en met behulp van een door de RDW geaccepteerd systeem af te melden. Deze bevoegdheid moet blijken uit een diploma Keurmeester en een geldige bevoegdheidspas periodieke keuring lichte voertuigen respectievelijk (zware) bedrijfsvoertuigen welke documenten zijn afgegeven door de Stichting VAM;
d. toets
de toets zoals bedoeld in artikel 27 van de Erkenningsregeling APK;
e. cusumbijdrage
de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;
f. cusumstand
startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;
g. keuringseisen
de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement en in de Regeling permanente eisen taxi's ;
h. gebrek
afkeurpunt, adviespunt en reparatiepunt als bedoeld in artikel 1, onder v, w en x van de Erkenningsregeling APK;
i. gradatie
kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringseisen;
j. klasse
classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de keuringseisen door de keurmeester.
Artikel 2
Het cusumsysteem keurmeester-APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de door de keurmeester geleverde kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1,5 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond de keuringsbevoegdheid van de keurmeester wordt ingetrokken.
2.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.
Artikel 4
De keurmeester wordt geplaatst in:
1. de normale klasse (N):
a. na het verlenen van de keuringsbevoegdheid, na een aanbeveling tot intrekking van de keuringsbevoegdheid en na een tijdelijke intrekking van de keuringsbevoegdheid;
b. indien de cusumstand in de P-klasse kleiner is dan 7,5;
2. de penalty klasse (P) indien de cusumstand in de N-klasse 7,5 of hoger is.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de keuringsbevoegdheid wordt begonnen indien:
a. de cusumstand 10 wordt bereikt of overschreden;
b. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;
c. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.
1.
De in artikel 5, onderdeel a en b, genoemde intrekking van de keuringsbevoegdheid zal niet eerder plaatsvinden dan 2 maanden na de dagtekening van de berichtgeving van deze voorgenomen intrekking aan de betrokken keurmeester. Indien de einddatum geldigheid van de keuringsbevoegdheid binnen deze 2 maanden ligt, is deze datum bepalend voor het tijdstip waarop de keuringsbevoegdheid wordt ingetrokken.
2.
De keuringsbevoegdheid zal direct voor de duur van 12 weken worden ingetrokken indien:
a. binnen de in het eerste lid genoemde periode van 2 maanden wederom artikel 5, onderdeel a of b wordt overtreden;
b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd;
c. binnen een periode van 12 maanden artikel 5, onderdeel a of b tweemaal wordt overtreden.
3.
De keuringsbevoegdheid zal direct voor de duur van 6 maanden worden ingetrokken indien:
a. binnen een periode van 12 maanden artikel 5, onderdeel c, tweemaal wordt overtreden;
b. binnen een periode van 12 maanden artikel 5, onderdeel a of b driemaal wordt overtreden;
c. binnen een periode van 12 maanden artikel 5, onderdeel c, en artikel 5, onderdeel a of b wordt overtreden.
4.
De in het eerste lid genoemde intrekking van de keuringsbevoegdheid kan slechts worden opgeheven indien met goed gevolg de toets bij de Stichting VAM is doorlopen.
5.
De in het tweede en derde lid genoemde intrekking van de keuringsbevoegdheid kan slechts worden opgeheven indien met goed gevolg de toets bij de Stichting VAM is doorlopen, doch niet eerder dan 12 weken respectievelijk 6 maanden nadat de tijdelijke intrekking heeft plaatsgevonden.
Artikel 7
De Bekendmaking vaststelling cusumsysteem Keurmeester-APK van 21 augustus 2000, Stcrt . 2000, nr. 45 wordt ingetrokken.
Artikel 8
De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.
Artikel 9
Deze bekendmaking wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 13 maart 2001
De
Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer