Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2017.
Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallatie
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 67, tweede lid van de Regeling houdende eisen met betrekking tot een erkenning voor het uitvoeren van een wijziging in de constructie van een voertuig (Regeling aanpassing voertuigen)
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten als bedoeld in artikel 67, tweede lid van de Regeling aanpassing voertuigen;
c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten bij herkeuringen;
d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van steekproeven;
e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van artikel 15, eerste lid, van de Regeling aanpassing voertuigen;
g. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de keuring van gasinstallaties door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren steekproeven.
Artikel 2
Het cusumsysteem wordt toegepast bij steekproeven als bedoeld in artikel 102, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij keuring van gasinstallaties.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de keuring van gasinstallatie sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.
2.
Goedkeuring van een voertuig levert het vastgestelde bonuspunt op van 0,4 punt.
3.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per steekproef minus het bonuspunt.
1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
indien de cusumstand na de laatste 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 6,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
de cusumstand 6,5 of hoger is;
één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.
2.
De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:
a. in de P-klasse de volgende cusumstand worden bereikt of overschreden:
na de eerste herkeuring 8,1;
na de tweede herkeuring 7,7;
na de derde herkeuring 7,3;
na de vierde herkeuring 6,9;
na de vijfde herkeuring 6,5.
b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.
c. één afzonderlijke cusumbijdrage 8,1 of hoger is.
Artikel 6
De regeling Cusumsysteem LPG-Erkenninghouders , Stcrt 2009, nr. 99 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 9
De regeling word aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallatie.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De directie van de Dienst Wegverkeer
Algemeen Directeur,