Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Cusumsysteem erkenninghouders APK

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Cusumsysteem erkenninghouders APK
De Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 53, eerste lid, van de Erkenningsregeling APK, CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35,
Besluit:
Artikel 1
In deze bekendmaking wordt verstaan onder:
a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994;
b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten als bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de Erkenningsregeling-APK;
c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;
d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;
e. keuringeisen: de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement en in de Regeling permanente eisen taxi's ;
f. gebrek: afkeurpunt, adviespunt en reparatiepunt als bedoeld in artikel 1, onder v, w en x van de Erkenningsregeling APK;
g. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringeisen;
h. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de keuringseisen door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren herkeuringen.
Artikel 2
Het cusumsysteem erkenninghouders APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de keuringeisen.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1,5 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen.
2.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.
1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
indien de cusumstand na de laatste 5 herkeuringen in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
de cusumstand 7,5 of hoger is;
één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 herkeuringen groter is dan 5.
2.
De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N: C : P = 2 : 1 : 6.
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:
a. in de P-klasse de volgende cusumstand wordt bereikt of overschreden:
na de eerste herkeuring 9,1;
na de tweede herkeuring 8,7;
na de derde herkeuring 8,3;
na de vierde herkeuring 7,9;
na de vijfde herkeuring 7,5.
b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd;
c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;
d. in een periode van 12 maanden driemaal plaatsing in de P-klasse heeft plaatsgevonden.
Artikel 6
De bekendmaking vaststelling cusumsysteem erkenninghouders Erkenningsregeling-APK van 21 augustus 2000, Stcrt. 2000, nr. 163 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 6 genoemde bekendmaking, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.
Artikel 8
Deze bekendmaking wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 13 maart 2001
De ,
Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer