Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. definities
Artikel 2. toepassing
Artikel 3. gradaties
Artikel 4. klassen
Artikel 5. intrekken erkenning
Artikel 6. ingangsdatum
Artikel 7. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Cusumsysteem Erkenninghouder ASP installateur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Cusumsysteem Erkenninghouder ASP installateur
De directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
Gelet op artikel 67 van de Regeling houdende eisen met betrekking tot een erkenning voor het uitvoeren van een wijziging in de constructie van een voertuig (Regeling aanpassing voertuigen);
Besluit:
Artikel 1. definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 132m, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten als bedoeld in artikel 67 van de Regeling aanpassing voertuigen;
c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten bij herkeuringen;
d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;
e. gradatie: kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van artikel 13, tweede lid van de Regeling aanpassing voertuigen;
f. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werkzaamheden alcoholslot door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren herkeuringen.
Artikel 2. toepassing
Het cusumsysteem wordt toegepast bij steekproeven als bedoeld in artikel 132m, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij de inbouw van alcoholsloten.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
c. gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de onjuiste inbouw of werking van een alcoholslot sprake is:
a. fraude;
b. van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond intrekking van de erkenning wordt overwogen.
2.
Steekproef van een voertuig levert het vastgestelde bonuspunt op van 0,4 punt.
3.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule:
totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.
1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
1°. na het verlenen van de erkenning en na tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
2°. indien de cusumstand na de laatste 5 steekproeven in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan de 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is.
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0.
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;
2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 steekproeven groter is dan 5.
2.
De kans op steekproeven in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N:C:P=2:1:6.
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Artikel 5. intrekken erkenning
Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:
a. in de P-klasse de volgende cusumstand worden bereikt of overschreden:
1°. Na de eerste herkeuring 9,1;
2°. Na de tweede herkeuring 8,7;
3°. Na de derde herkeuring 8,3;
4°. Na de vierde herkeuring 7,9;
5°. Na de vijfde herkeuring 7,5.
b. een gebrek van gradatie 3 wordt geconstateerd.
c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is.
d. Binnen de periode van één jaar, twee maal de P-klasse wordt bereikt.
Artikel 6. ingangsdatum
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2011.
Artikel 7. citeertitel
De regeling zal worden aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder ASP installateur.
Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De directie van de RDW,
Algemeen Directeur.