Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Cusumsysteem Erkenninghouder APK

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2017.
Cusumsysteem Erkenninghouder APK
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikelen 90 en 91 van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede onderzoeken door de politie of RDW;
b. cusumsysteem: het systeem van bonus- en strafpunten als bedoeld in artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
c. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;
d. cusumstand: startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen;
e. keuringseisen: de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen ;
f. misser: bij een herkeuring geconstateerd onjuist of vergeten afkeurpunt, adviespunt, reparatiepunt, reparatieadviespunt of opmerkingen inzake de uitvoering van een keuring als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
g. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringseisen;
h. klasse: classificatie voor de kwaliteit van werken bij de toepassing van de keuringseisen door de erkenninghouder; de 3 klassen geven tevens een indicatie voor de kans op het aantal uit te voeren herkeuringen.
Artikel 2
Het cusumsysteem Erkenninghouder APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloed, die 1 strafpunt oplevert;
b. gradatie 2: een geringe milieu misser die 1,5 strafpunt oplevert;
c. gradatie 3: een geringe misser die 1,5 strafpunt oplevert.
d. gradatie 4: een ernstige misser die 3 strafpunten oplevert;
e. gradatie 5: een kritieke misser waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig die 3 strafpunten oplevert;
2.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.
1.
De erkenninghouder wordt geplaatst in:
a. de normale klasse (N):
1°. na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;
2°. indien de cusumstand na de laatste 5 herkeuringen in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;
3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is;
b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0;
c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:
1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;
2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;
3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 herkeuringen groter is dan 5.
2.
De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6.
3.
Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.
Artikel 5
Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:
a. in de P-klasse de volgende cusumstand wordt bereikt of overschreden:
1°. na de eerste herkeuring 9,1;
2°. na de tweede herkeuring 8,7;
3°. na de derde herkeuring 8,3;
4°. na de vierde herkeuring 7,9;
5°. na de vijfde herkeuring 7,5;
b. een misser van gradatie 5 wordt geconstateerd;
c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;
d. in een periode van 12 maanden driemaal plaatsing in de P-klasse heeft plaatsgevonden.
Artikel 6
De Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007 van 18 oktober 2006, Stcrt 2006, nr. 203 wordt ingetrokken.
Artikel 7
De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand.
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.
Artikel 9
Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder APK.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De ,
Directie van de Dienst Wegverkeer
Algemeen Directeur