Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, 's-Gravenhage, 24-02-1983

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Marokko,
Geleid door de wens de vriendschapsbanden tussen hun beide landen nauwer aan te halen en de samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschappen en cultuur in de ruimste zin van het woord te versterken,
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich ertoe de betrekkingen tussen de beide landen op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en sportbeoefening in de mate van het mogelijke te bevorderen en te ontwikkelen.
Artikel 2
De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de samenwerking tussen hun onderscheiden instellingen en organen die belast zijn met opvoeding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe streven zij naar bevordering van de uitwisseling, op basis van wederkerigheid, van docenten, wetenschapsbeoefenaren, onderzoekers en studenten, vooral in het kader van gemeenschappelijke projecten, en verlenen zij dezen alle vereiste faciliteiten inzake binnenkomst en verblijf, zulks overeenkomstig de in elk der beide landen geldende wetten.
Zij bevorderen tevens de uitwisseling van documentatie en ervaringen met betrekking tot hun onderscheiden onderwijssystemen.
Artikel 3
Elk der Overeenkomstsluitende Partijen streeft ernaar de onderdanen van de andere Partij op basis van wederkerigheid:
a. beurzen voor studie en onderzoek te verstrekken;
b. beurzen voor een stage op het gebied van een lerarenopleiding te verstrekken.
Artikel 4
De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen het onderwijs in hun talen, letterkunde en cultuur, alsmede het onderzoek op deze gebieden, aan de universiteiten en andere onderwijsinstellingen van hun onderscheiden landen.
De Partijen vergemakkelijken de uitwisseling van documentatie inzake kunstwerken, alsmede van wetenschappelijk materiaal.
Artikel 5
De Nederlandse Overeenkomstsluitende Partij vergemakkelijkt de toegang van in Nederland gevestigde Marokkaanse onderdanen tot de taal en cultuur van hun land van herkomst. Te dien einde verbindt zij zich er met name toe - in het kader van haar wetgeving - de opneming van dit onderwijs te bevorderen in het leerplan van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en erop toe te zien dat dit onderwijs door bevoegde leerkrachten wordt gegeven.
Er zal een uit officiële vertegenwoordigers van beide landen bestaande gemengde commissie worden ingesteld om de wijze van uitvoering van deze bepaling te bestuderen.
Artikel 6
De Overeenkomstsluitende Partijen vergemakkelijken de samenwerking tussen hun onderscheiden instellingen en organen op het gebied van kunst en cultuur en tussen personen uit de wereld van kunst en cultuur.
Hiertoe bevorderen zij binnen de mate van het mogelijke en op basis van wederkerigheid:
a. contacten en uitwisselingen tussen bibliotheken, archieven en musea, met inbegrip van galerieën;
b. bezoeken van personen uit de wereld van kunst en cultuur, met inbegrip van schrijvers, vertalers, componisten, architecten, kunstenaars, kunstcritici, literatuurcritici, journalisten enz.;
c. samenwerking op het gebied van sociaal-culturele activiteiten, massamedia, onderwijs aan volwassenen, jeugdactiviteiten, sport, recreatie, natuurbescherming en de bescherming van stadsgezichten;
d. kunstmanifestaties met het doel de cultuur van het andere land uit te dragen, met inbegrip van de uitwisseling van tentoonstellingen, concerten, toneelstukken, balletten, boeken, periodieken en andere culturele en sociaal-culturele publikaties, alsmede van films en ander audiovisueel materiaal;
e. uitwisseling van andere informatie, gespecialiseerde publikaties en documentatie op het gebied van kunst en cultuur, alsmede de vertaling en publikatie van werken van letterkunde, wetenschap en kunst en de verspreiding van bladmuziek.
Artikel 7
De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de rechtstreekse samenwerking tussen hun onderscheiden instellingen voor radio en televisie en hun persagentschappen en vergemakkelijken de sluiting van onderlinge overeenkomsten en bijzondere regelingen.
Artikel 8
De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de samenwerking tussen en ontmoetingen van in hun onderscheiden landen erkende jongerenorganisaties en organisaties voor lichamelijke opvoeding en sportbeoefening.
Artikel 9
Ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst komt regelmatig, op initiatief van een der Overeenkomstsluitende Partijen, een Gemengde Commissie bijeen ten einde een uitvoeringsprogramma vast te stellen en te beslissen over alle stappen die genomen kunnen worden om de culturele samenwerking tussen de beide landen tot verdere ontwikkeling te brengen.
Artikel 10
Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand, volgend op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkander schriftelijk hebben medegedeeld dat de voor elk der beide landen toepasselijke constitutionele formaliteiten zijn vervuld.
Artikel 11
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst uitsluitend van toepassing op het grondgebied in Europa.
Artikel 12
Deze Overeenkomst wordt gesloten voor een duur van vijf jaar. Behoudens opzegging met een termijn van zes maanden, wordt zij als voor onbepaalde tijd verlengd beschouwd, totdat een der Overeenkomstsluitende Partijen de Overeenkomst opzegt op de bovengenoemde voorwaarden.
GEDAAN in tweevoud in de Nederlandse, de Arabische en de Franse taal, te 's-Gravenhage, 24 februari 1983, zijnde de Franse tekst doorslaggevend in geval van afwijkingen.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
(w.g.) H. VAN DEN BROEK
Voor de Regering van het Koninkrijk Marokko,
(w.g.) A. LARAKI