Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding/Historie
2. Huidige situatie
3. Werkwijze
4. Samenstelling van de CGT
5. Secretariaat van de CGT
6. Vervallen aanschrijving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Coördinatiegroep Taxhavens (CGT)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2010.
Coördinatiegroep Taxhavens (CGT)
1. Inleiding/Historie
Op 23 mei 1984 is door de Directeur-Generaal der Belastingen en de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken de Coördinatiegroep Taxhavens (hierna: CGT) geïnstalleerd. Aanleiding hiervoor was de wens om de situatie die was ontstaan op het gebied van het ontgaan van vennootschapsbelasting door middel van taxhavens gecoördineerd aan te pakken, teneinde te komen tot een afgewogen aanpak van de in de praktijk voorkomende constructies.
Als taakopdracht heeft de CGT toentertijd meegekregen het aan de hand van concrete gevallen ontwikkelen van beleid en het ondersteunen van de aanslagregelende praktijk met betrekking tot het met behulp van de bestaande wetgeving bestrijden van het ontgaan van belasting door Nederlandse bastingplichtigen door middel van taxhavens. Tevens kan de CGT, zo daar aanleiding toe bestaat, suggesties doen ter zake van maatregelen in de wetgevende sfeer.
2. Huidige situatie
Geconstateerd moet worden dat sinds 1984 het bovenbedoelde bestrijdingsbeleid in belangrijke mate vorm heeft gekregen. Het heeft onder meer geleid tot jurisprudentie, waarin met name de toepassing van het leerstuk van fraus legis in de vennootschapsbelasting tot ontwikkeling is gebracht. Daarnaast hebben de werkzaamheden van de CGT geleid tot aanpassingen in wet- en regelgeving.
Gelet op het feit dat de begeleiding van concrete gevallen in de loop der jaren een steeds groter deel van het werk van de CGT is gaan uitmaken, en mede tegen de achtergrond van de reorganisatie van de Belastingdienst, is besloten de opzet van de CGT enigzins te wijzigen. Met ingang van 1 januari 1994 ressorteert de CGT onder de Directie Grote Ondernemingen. Gelet op de politieke, beleidsmatige aspecten van de werkzaamheden van de CGT blijft het departement aktief betrokken bij de CGT.
3. Werkwijze
Uit de, niet gewijzigde, taakopdracht van de CGT blijkt dat de CGT zijn werkzaamheden richt op:
het ontwikkelen van beleid voor die gevallen waarin de grondslag van de Nederlandse vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting wordt uitgehold zonder dat een compenserende heffing in Nederland plaatsvindt;
de coördinatie en ondersteuning van de uitvoering van het ontwikkelde beleid; en
het in voorkomende gevallen bijdragen aan de totstandkoming van wetgeving.
De CGT voert zijn werkzaamheden uit in samenwerking met de eenheden van de Belastingdienst. Voor de werkzaamheden is het van belang dat de CGT (vroegtijdig) inzicht krijgt in de omvang en de verschijningsvormen van mogelijk te bestrijden constructies. De eenheden wordt dan ook verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen te signaleren bij de CGT.
De CGT brengt regelmatig verslag uit van zijn werkzaamheden aan de dienstleiding c.q. de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken. Tevens informeert de CGT de eenheden van de Belastingdienst actief over de voortgang van zijn werkzaamheden.
4. Samenstelling van de CGT
De huidige samenstelling van de CGT is als volgt:
5. Secretariaat van de CGT
Het adres van het secretariaat van de CGT is:
Coördinatiegroep Taxhavens
p/a
Belastingdienst/Eenheid Grote Ondernemingen Maastricht
t.a.v. drs. J.H.G. Salden
Postbus 5740
6202 MD Maastricht
telefoon 043 – 3468691
telefax 043 – 3473384
6. Vervallen aanschrijving
De aanschrijving van 12 juni 1984, nr. 284-8089, Vpb’69-312, is hierbij vervallen.