{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Adreswijziging doorgeven
Artikel 3. Telefonische controle
Artikel 4. Medische verklaring
Artikel 5. Verschijnen op het spreekuur
Artikel 6. Controle op het woon- of verblijfsadres
Artikel 7. Niet hervatten ondanks hersteldverklaring
Artikel 8. Overdracht aan buitenlands orgaan
Artikel 9. Intrekking
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Controlevoorschriften Ziektewet 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Controlevoorschriften Ziektewet 2010
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 39, tweede lid, van de Ziektewet;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. verzekerde: degene die op grond van de Ziektewet verzekerd is en ten aanzien van wie het UWV een aangifte of melding heeft ontvangen dat hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet;
b. verzekeringsarts: een arts, werkzaam voor het UWV, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie, of in opleiding daarvoor is;
c. telefonische controle: een telefoongesprek tussen de verzekerde en een daartoe aangewezen medewerker van het UWV, gevoerd nadat het UWV de ziekmelding of aangifte van ziekte heeft ontvangen.
1.
De verzekerde meldt elke wijziging in zijn woon- of verblijfsadres onverwijld aan het UWV.
2.
Wijzigt de verzekerde zijn woon- of verblijfsadres in Nederland naar een adres buiten Nederland, dan meldt hij deze wijziging uiterlijk twee weken tevoren aan het UWV, tenzij dit niet in redelijkheid van hem kan worden gevergd. In het laatste geval doet hij deze melding zo spoedig mogelijk.
1.
De verzekerde beantwoordt de vragen die hem bij de telefonische controle worden gesteld.
2.
Indien aan de verzekerde de aanwijzing wordt gegeven om gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het UWV op te nemen, geeft hij daaraan gevolg.
Artikel 4. Medische verklaring
De verzekerde die buiten Nederland verblijft, verstrekt op verzoek van het UWV verklaringen van behandelend artsen omtrent de aard van de ziekte, de behandeling, de prognose en de beperkingen voor het verrichten van arbeid.
1.
De verzekerde die in Nederland verblijft, geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts of een andere medewerker van het UWV.
2.
De verzekerde die buiten Nederland verblijft, geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van een door het UWV aangewezen arts in het land waar hij verblijft.
3.
Indien de verzekerde verhinderd is om te voldoen aan een oproep als bedoeld in het eerste of het tweede lid, deelt hij dit onverwijld mee aan het UWV, onder opgave van de oorzaak van de verhindering.
1.
De verzekerde die in Nederland verblijft, maakt het mogelijk dat controle aan huis plaatsvindt door de verzekeringsarts of een andere medewerker van het UWV, die zich met een daartoe strekkende machtiging als zodanig kan legitimeren. Hij houdt zich daartoe op zijn woon- of verblijfsadres bereikbaar tot de eerste telefonische controle heeft plaatsgehad, de eerste oproep voor het spreekuur is ontvangen, dan wel het eerste bezoek aan huis van de verzekeringsarts of een andere medewerker heeft plaatsgehad. Is de verzekerde verhinderd te voldoen aan de eerste oproep voor het spreekuur, dan houdt hij zich op zijn woon- of verblijfsadres bereikbaar totdat een volgende oproep is ontvangen waaraan hij wel kan voldoen.
2.
De verplichting bedoeld in het eerste lid geldt niet na 18.00 uur.
3.
UWV kan de verzekerde verplichten om na de eerste telefonische controle, de ontvangst van de eerste oproep voor het spreekuur of het eerste bezoek aan huis, zich gedurende ten hoogste twee weken bereikbaar te houden op zijn woon- of verblijfsadres tot ‘s morgens 10.00 uur en ’s middags van 12.00 uur tot 14.30 uur.
4.
De verplichting om zich op het woon- of verblijfsadres bereikbaar te houden geldt niet voor zover de verzekerde een bezoek brengt aan een behandelend arts, de verzekeringsarts of een andere medewerker van het UWV, dan wel zijn arbeid hervat, passende arbeid verricht of verplichtingen nakomt uit een plan van aanpak of een re-integratieplan, of op grond van de Werkloosheidswet .
Artikel 7. Niet hervatten ondanks hersteldverklaring
De verzekerde die op de dag met ingang waarvan de verzekeringsarts hem geschikt heeft geacht zijn arbeid te verrichten, meent niet tot hervatting in staat te zijn, deelt dit onverwijld telefonisch mee aan het UWV. Hij volgt de aanwijzingen op die hem in verband met de verzuimcontrole worden gegeven.
Artikel 8. Overdracht aan buitenlands orgaan
Indien het UWV taken betreffende de verzuimcontrole en -begeleiding van de buiten Nederland verblijvende verzekerde geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, heeft overgedragen aan het bevoegde socialeverzekeringsorgaan van het land waar de verzekerde verblijft, en de verzekerde hiervan in kennis heeft gesteld, is de verzekerde verplicht de voorschriften en aanwijzingen van dit socialeverzekeringsorgaan met betrekking tot deze controle en begeleiding op te volgen.
Artikel 9. Intrekking
Het besluit Controlevoorschriften Ziektewet 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 11. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften Ziektewet 2010.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 15 juni 2010
Voorzitter Raad van bestuur UWV,