Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voorschriften
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Controlevoorschriften Ziektewet 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 21 juli 2010.
Controlevoorschriften Ziektewet 2004
Het Uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen,
Gelet op artikel 39, tweede lid, van de Ziektewet;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. de verzekerde: degene die op grond van de Ziektewet verzekerd is;
c. verzekeringsarts: een arts, werkzaam voor UWV, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of in opleiding daarvoor is;
d. medewerker: een door UWV in het kader van de verzuimbeheersing aangewezen medewerker;
e. ziekte: de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Ziektewet;
f. eigen verklaring: een vragenformulier van UWV over de ziekte van de verzekerde, dat door de verzekerde wordt ingevuld en ondertekend;
g. telefonische controle: een telefoongesprek tussen de verzekerde en de medewerker, gevoerd nadat UWV de ziekmelding van of aangifte van ziekte betreffende de verzekerde heeft ontvangen.
1.
Deze voorschriften zijn van toepassing op de verzekerde ten aanzien van wie UWV op grond van artikel 38, tweede lid, of 38a van de Ziektewet een aangifte van ziekte of van wie UWV een ziekmelding heeft ontvangen.
2.
De voorschriften zijn van toepassing zolang de ziekte duurt.
3.
De artikelen 5 en 6 zijn niet van toepassing op de verzekerde die in het buitenland verblijft.
1.
De verzekerde geeft gevolg aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de verzekeringsarts of de medewerker.
2.
Indien de verzekerde verhinderd is om te voldoen aan een oproep als bedoeld in het eerste lid, deelt hij dit onverwijld en uiterlijk 24 uur voor het tijdstip waartegen hij is opgeroepen, mee aan UWV, onder opgave van de oorzaak van de verhindering.
Artikel 4. Eigen verklaring
De verzekerde die na de ziekmelding of aangifte van ziekte van UWV het formulier ‘eigen verklaring’ ontvangt, beantwoordt de daarin gestelde vragen zo volledig mogelijk en stuurt het op de dag van ontvangst terug aan UWV.
1.
De verzekerde blijft thuis tot hij de oproep bedoeld in artikel 3, of de eigen verklaring bedoeld in artikel 4, heeft ontvangen, dan wel het eerste bezoek van de verzekeringsarts of de medewerker of de eerste telefonische controle heeft plaats gehad. De verplichting bedoeld in de vorige zin geldt niet na 18.00 uur.
2.
UWV kan de verzekerde verplichten om na het eerste bezoek, de terugzending van de eigen verklaring, de ontvangst van de oproep of de eerste telefonische controle gedurende ten hoogste twee weken thuis te blijven tot ‘s morgens 10.00 uur en ’s middags van 12.00 uur tot 14.30 uur.
3.
De verplichting om thuis te blijven geldt niet indien de verzekerde een bezoek brengt aan de behandelend arts, de verzekeringsarts of de medewerker, dan wel indien hij zijn arbeid hervat of passende arbeid als bedoeld in artikel 30 van de Ziektewet verricht.
4.
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de verzekerde die verhinderd is te voldoen aan een oproep als bedoeld in artikel 3, tweede lid.
1.
De verzekerde is verplicht controle mogelijk te maken door de verzekeringsarts en de medewerker, die zich met een daartoe strekkende machtiging als zodanig kunnen legitimeren. Daartoe dient hij op zijn woon- of verblijfsadres bereikbaar te zijn of er zorg voor te dragen, dat de verzekeringsarts en de medewerker op zijn woon- of verblijfsadres kunnen vernemen waar hij bereikbaar is.
2.
De verzekerde zorgt ervoor dat hij gedurende de uren met betrekking waartoe hij met UWV daarover een afspraak heeft gemaakt, telefonisch bereikbaar is op het door hem opgegeven telefoonnummer. Indien hij met UWV heeft afgesproken dat hij in een bepaald tijdvak zelf zal bellen, belt hij in dat tijdvak het door UWV opgegeven telefoonnummer.
3.
Indien de verzekerde verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert, of na een tijdelijk verblijf elders weer thuis verblijft, meldt hij dit binnen 24 uur aan UWV.
1.
De zieke verzekerde heeft voor een meerdaags verblijf in het buitenland toestemming nodig van UWV.
2.
De in het buitenland verblijvende verzekerde met aanspraak op ziekengeld die een werkgever heeft is verplicht zich, binnen drie dagen nadat hij daar ziek is geworden, ziek te melden bij zijn werkgever. Indien hij geen werkgever heeft, meldt hij zich binnen drie dagen ziek bij UWV.
3.
De in het buitenland verblijvende verzekerde die daar ziek is geworden, wendt zich binnen drie dagen voor controle op het bestaan van ongeschiktheid tot het bevoegde socialeverzekeringsorgaan van het land waar hij verblijft. Bevindt hij zich in een land waarin geen sociale-verzekeringsorgaan bevoegd is, dan dient hij zich na terugkomst in Nederland te melden bij UWV, zo mogelijk met overlegging van een door een behandelend arts afgegeven verklaring over zijn ziekte.
Artikel 8. Hervatten bij herstel
De verzekerde hervat zijn arbeid zodra hij zich hiertoe in staat acht.
Artikel 9. Niet hervatten ondanks hersteldverklaring
De verzekerde die op de dag, met ingang waarvan de verzekeringsarts hem geschikt heeft geacht zijn arbeid te verrichten, meent niet tot hervatting in staat te zijn, deelt dit onverwijld telefonisch mee aan UWV. Tot controle door UWV heeft plaatsgevonden is de verzekerde verplicht thuis te blijven.
Artikel 10. Intrekking
Het besluit Controlevoorschriften Ziektewet 2001 wordt ingetrokken.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften Ziektewet 2004.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 6 december 2004
voorzitter Raad van bestuur UWV