Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ I. Algemeen
+ II. Betaling aan derden
+ III. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Controlevoorschriften toeslagenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Controlevoorschriften toeslagenwet
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
Gelet op artikel 30 van de Toeslagenwet,
Besluit de navolgende controlevoorschriften vast te stellen:
1.
Degene die aanspraak maakt op een toeslag dient een schriftelijke aanvraag om een toeslag in op het door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daartoe aangewezen adres, door middel van een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen ter beschikking gesteld formulier, waarop de voor het beoordelen van de aanvraag gewenste gegevens zijn vermeld en dat door degene die aanspraak maakt op een toeslag volledig is ingevuld en ondertekend.
2.
Indien degene die aanspraak maakt op een toeslag gehuwd is, wordt de aanvraag ook door de echtgenoot ondertekend.
3.
De aanvraag wordt gedaan binnen zes weken na het ontstaan van het recht op toeslag. Indien het recht op loondervingsuitkering als bedoeld in de Toeslagenwet nog niet is vastgesteld, dient de aanvraag om toeslag gedaan te worden uiterlijk zes weken na afgifte van de definitieve toekenningsbeslissing van de loondervingsuitkering.
1.
Zo dikwijls als het Landelijk instituut sociale verzekeringen daarom verzoekt, doet degene die aanspraak maakt op een toeslag, tegen een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te geven tijdstip, op een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen voorgeschreven wijze en aangewezen adres, opgave van de gegevens die van belang zijn voor het beoordelen van het recht op toeslag, de hoogte van de toeslag, het geldend maken van het recht op toeslag of op het bedrag van de toeslag dat wordt betaald.
2.
Indien degene die aanspraak maakt op een toeslag gehuwd is, geldt het bepaalde in het eerste lid eveneens voor de echtgenoot.
1.
Degene die aanspraak maakt op een toeslag alsmede de eventuele echtgenoot:
a. verschijnen op een aangegeven plaats en tijd op verzoek van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
b. zijn aanwezig op hun woon- of verblijfplaats op door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te wijzen uren;
c. maken controle door inspecteurs, die zich met een daartoe strekkende machtiging kunnen legitimeren, mogelijk;
d. nemen, indien zij niet bereikbaar zijn op hun woon- of verblijfplaats, de mededelingen op de aldaar door de inspecteur achtergelaten kaart in acht;
e. geven van een wijziging in hun woon- of verblijfplaats onverwijld kennis aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
f. verlenen inzage en verstrekken tegen kostprijs kopieën, op verzoek van het landelijk instituut sociale verzekeringen, van boeken, bescheiden stukken en andere gegevens dragers, voor zover deze betekenis kunnen hebben voor het recht op toeslag, de hoogte van de toeslag, het geldend maken van het recht op toeslag of op het bedrag van de toeslag dat wordt betaald.
2.
Ten behoeve van de uitvoering van de wet blijven de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en f, ook na het verstrekken van een toeslag van toepassing.
3.
Met een inspecteur als genoemd in het eerste lid, wordt bedoeld een door of namens het Landelijk instituut sociale verzekeringen aangewezen en schriftelijk gemachtigd persoon
1.
Degene die aanspraak maakt op een toeslag, legt desgevraagd aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen over een verklaring van en ondertekend door een eventuele (voormalig) werkgever of werkgevers, waarin de werkgever of elk van de werkgevers de juistheid van de gegevens, bedoeld in de artikelen 1 en 2 van dit besluit, bevestigt.
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt ook voor de eventuele echtgenoot van degene die aanspraak maakt op een toeslag, met betrekking tot de werkgever of werkgevers van de echtgenoot.
Artikel 5
Indien de toeslag ingevolge artikel 22 Toeslagenwet niet wordt uitbetaald aan degene die aanspraak maakt op een toeslag doch aan de raad, de instelling of de gemeente als bedoeld in artikel 22 Toeslagenwet, zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van deze controlevoorschriften van overeenkomstige toepassing op die raad, die instelling of die gemeente.
Artikel 6
De controlevoorschriften van de bedrijfsverenigingen, die krachtens artikel 7 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 gelden als besluiten van het Landelijk Instituut sociale verzekeringen, worden ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1998.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als: Controlevoorschriften toeslagenwet.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 22 april 1998
voorzitter