Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Verplichtingen
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Controlevoorschriften Remigratiewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.
Besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 28 april 2000 houdende controlevoorschriften als bedoeld in artikel 8g van de Remigratiewet (Controlevoorschriften Remigratiewet)
Het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
Gelet op artikel 8g, eerste lid, van de Remigratiewet
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet : de Remigratiewet ;
b. de Bank : de Sociale Verzekeringsbank, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;
c. basisvoorziening : een of meer van de voorzieningen, bedoeld in artikel 3 van de wet;
d. remigratie-uitkering : de uitkering, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de wet;
e. tegemoetkoming : de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 4, derde lid van de wet;
f. wezenuitkering : de uitkering, bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet;
g. remigrant : de persoon, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de wet, die aanspraak heeft op een basisvoorziening, een remigratie-uitkering of een tegemoetkoming;
h. partner : de persoon, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, dan wel artikel 1, tweede lid, van de wet;
i. gewezen partner : degene die aanspraak heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, van de wet;
k. wees : een kind dat aanspraak heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet.
1. Dit besluit is van toepassing op:
a. de remigrant;
b. de gewezen partner van de remigrant;
c. de wees dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger.
2. De Bank past de artikelen 4, 5, 6 en 7 uitsluitend toe voorzover dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de wet en de hierop berustende bepalingen.
Artikel 3
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon stelt de Bank binnen vier weken in kennis van een wijziging in het adres of het sociaal-fiscaal nummer van zichzelf dan wel zijn partner.
1. Op verzoek van de Bank legt de remigrant binnen de door de Bank gestelde termijn:
a. een door een bevoegde autoriteit gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn, de burgerlijke staat en de feitelijke gezinssituatie van de remigrant en zijn eventuele partner of kinderen;
b. bewijsstukken met betrekking tot het al dan niet voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
c. bewijsstukken met betrekking tot door de remigrant of zijn partner ontvangen uitkeringen welke op de remigratie-uitkering in mindering worden gebracht;
d. andere door de Bank gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de basisvoorziening, de remigratie-uitkering dan wel de tegemoetkoming, en waarover de remigrant redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
2. Op verzoek van de Bank legt de gewezen partner van de remigrant binnen de door de Bank gestelde termijn over:
a. een door de bevoegde autoriteiten gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn;
b. bewijsstukken met betrekking tot door de gewezen partner ontvangen uitkeringen welke op de remigratie-uitkering in mindering worden gebracht;
c. andere door de Bank gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de remigratie-uitkering dan wel de tegemoetkoming, en waarover de gewezen partner redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
3. Op verzoek van de Bank legt de wees, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, binnen de door de Bank gestelde termijn over:
a. een door de bevoegde autoriteiten gewaarmerkte verklaring inzake het in leven zijn;
b. andere door de Bank gevraagde bewijsstukken welke van belang zijn voor de vaststelling van het recht op, dan wel de hoogte of de uitbetaling van de remigratie-uitkering dan wel de tegemoetkoming, en waarover de wees, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
4. Indien de Bank verzoekt om overlegging van een origineel document, stelt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon dit tevens voor het maken van een kopie ter beschikking.
Artikel 5
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon beantwoordt vragen van de Bank binnen een door de Bank gestelde termijn.
Artikel 6
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon verschijnt na een oproep van de Bank op een door de Bank te bepalen kantoor en verstrekt de gevraagde gegevens.
Artikel 7
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde persoon maakt controle mogelijk door personen die daarmee door de Bank zijn belast.
Artikel 8
Deze voorschriften treden in werking twee dagen na plaatsing in de Staatscourant, doch niet eerder dan op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: 'Controlevoorschriften Remigratiewet'.
Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank op 28 april 2000.
voorzitter
president-directeur