{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 27 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 38 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 36 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering ;
c. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ;
d. WAZ: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ;
e. Wajong: Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ;
g. uitkeringsgerechtigde: de persoon aan wie een uitkering ingevolge de WAO , de Wet WIA , de WAZ of de Wajong is toegekend;
Artikel 2
Dit besluit is van toepassing op de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde die in het buitenland wonen of verblijven.
1.
De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde is verplicht een vragenformulier van het UWV volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen binnen een door het UWV gestelde termijn. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie.
2.
De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde zorgt ervoor – voorzover dat in zijn vermogen ligt – dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die door de aanvrager of uitkeringsgerechtigde zijn verstrekt te onderzoeken.
3.
De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV om ten behoeve van de uitvoering van de WAO , de Wet WIA , de WAZ en de Wajong :
a. op door het UWV vast te stellen tijdstippen een door een bevoegde autoriteit gewaarmerkt levensbewijs over te leggen;
b. na een oproep van het UWV op een door het UWV te bepalen kantoor te verschijnen en de gevraagde gegevens te verstrekken;
c. mee te werken aan verificatie van de gegevens door een door het UWV aangewezen orgaan.
4.
Indien nodig ondertekent de aanvrager of uitkeringsgerechtigde een machtiging aan het UWV om verificatie door het aangewezen orgaan mogelijk te maken. Op deze machtiging dient vermeld te staan de naam van het orgaan en welke gegevens gecontroleerd mogen worden.
Artikel 4
Het bepaalde in de voorgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing op de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde, alsmede de instelling bedoeld in artikel 54 WAO, artikel 71 Wet WIA, artikel 57 WAZ of artikel 49 Wajong waaraan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
De Controlevoorschriften buitenland WAO, WAZ en Wajong worden ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.
Amsterdam, 18 juli 2006
De
Voorzitter Raad van bestuur UWV