Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Verplichtingen en aansprakelijkheden van aangeslotenen
Artikel 3. Controle
Artikel 4. Plaats van controle
Artikel 5. Wijze van controle en monsterneming
Artikel 6. Controle-certificaat; verklaring
Artikel 7. Afkeuring: afkeuringsverklaring
Artikel 8. Industriecertificaat
Artikel 9. Toezicht
Artikel 10. E.G.-vrijstelling
Artikel 11. Bezwaar en beroep
Artikel 12. Expertise
Artikel 13. Kosten en tarieven
Artikel 14. Bijzondere bepalingen met betrekking tot het merk
Artikel 15. Werkafspraken met andere controle-instellingen
Artikel 16. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Controlereglement K.C.B.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Controlereglement K.C.B.
Gelet op artikel 10, derde lid, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371) maakt de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de tekst bekend van het Controleregelement en het gewijzigde Tuchtreglement van de Vereniging 'Kwaliteits-Controlebureau voor Groenten en Fruit': aan deze reglementen is bij beschikking van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 december 1992, No. J. 9220672, goedkeuring verleend.
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. aangeslotene : een aangeslotene bij het KCB
b. afkeuringsverklaring : het document als bedoeld in artikel 3, lid 12, van de EG-verordening
c. AID : Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
d. beschikking : de Landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit (dd 9 september 1977, Stcrt. 182)
e. besluit : het Landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit (dd 5 augustus 1977, Stb 490)
f. controlecertificaat : het certificaat als bedoeld in artikel 3, lid 9, van de EG-verordening
g. elementair monster : de uit een partij genomen colli of, bij onverpakte produkten, de op een bepaald punt in een partij genomen hoeveelheid
h. EG-verordening : Verordening (EEG) nr 2251/92 van de Commissie van 29 juli 1992 inzake de kwaliteitscontrole van verse groenten en fruit
i. gereduceerd monster : de van een globaal monster genomen representatieve hoeveelheid produkt die groot genoeg is om een partij aan een aantal criteria te kunnen toetsen
j. globaal monster : verscheidene, voor de partij representatieve elementaire monsters die groot genoeg zijn om de partij aan alle criteria te kunnen toetsen
k. groenten en fruit : een of meer van de verse eetbare tuinbouwprodukten waarop het besluit van toepassing is
l. industriecertificaat : certificaat van industriële bestemming als bedoeld in artikel 10, lid 1, van de EG-verordening
m. KCB : de Vereniging ‘Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit’ gevestigd te Den Haag
n. kwaliteitsklassen : de kwaliteitsklassen als omschreven in de genummerde bijlagen van de PGF-verordening
o. Landbouwkwaliteits- : Landbouwkwaliteitsverordening PGF 1991 Groentenverordening en Fruit
p. meldingsverordening : Verordening PGF Melding Verse Produkten
q. merk : het merk als bedoeld in artikel 15a van de beschikking
r. merkaanbrenger : de aangeslotene bij het KCB. aan wie het recht is verleend het merk aan te brengen
s. normcontrole : de door (de controleurs van) het KCB verrichte fysieke controle of administratieve formaliteit van groenten en fruit op het voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften
t. partij : de op het ogenblik van de controle aangeboden hoeveelheid produkt met dezelfde kenmerken wat betreft:
de identiteit van de verpakker en/of verzender
oorsprong
aard van het produkt
kwaliteitsklasse
in voorkomend geval variëteit of handelstype
soort verpakking en presentatie
in voorkomend geval, groottesortering
u. PGF : het Produktschap voor Groenten en Fruit
v. PGF-verordening : de Verordening PGF 1977 Kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit
w. RVV : de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (afdeling Tuinbouw)
x. sorteer- en pakstation : de onderneming, die in Nederland geteelde groenten en fruit sorteert of verpakt, en als zodanig bij het PGF is geregistreerd
y. statuten : de statuten van het KCB
z. verklaring : schriftelijk bewijsstuk, voor een partij groenten en fruit, bestemd voor verhandeling binnen de EG, die voldoet aan de kwaliteitsvoorschriften
1.
De aangeslotenen en degenen die een controle-certificaat aanvragen, zijn met inachtneming van de bepalingen in artikel 6 van de statuten verplicht:
a. de voor verhandeling bestemde groenten en fruit te sorteren, te verpakken en te verladen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de PGF-verordening en daarenboven, voor zover het groenten en fruit betreft waarvoor het merk is of wordt aangebracht, de Landbouwkwaliteitsverordening;
b. groenten en fruit aan te melden overeenkomstig het hieromtrent bij of krachtens [de beschikking en/of] de meldingsverordening bepaalde;
c. bij afkeuring, onderscheidenlijk deklassering van groenten en fruit deze alvorens te verhandelen en opnieuw ter controle aan te melden, opnieuw te sorteren en, indien van toepassing, te herklasseren, onderscheidenlijk het merk te verwijderen;
d. bij afkeuring van de verpakking de groenten of het fruit, alvorens deze te verhandelen en opnieuw ter controle aan te melden, in andere verpakking te brengen;
e. zich voor wat betreft het al dan niet voldoen van groenten en fruit aan de voor de betrokken kwaliteitsklasse, onderscheidenlijk aan de voor het merk gestelde eisen, te richten naar het oordeel van de betrokken controleur van het KCB;
f. al hetgeen het KCB ter uitvoering en/of verzekering van de naleving der voorschriften, bedoeld in artikel 3, lid l en lid 2, sub a, van de statuten zou voorschrijven, nauwgezet na te leven.
2.
De aansprakelijkheid voor de nakoming van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen geldt onverminderd, indien aan anderen werkzaamheden, waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn, worden opgedragen.
3.
De aansprakelijkheid voor de naleving van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen geldt onverminderd, indien voor anderen werkzaamheden, waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn, worden verricht.
1.
De normcontrole geschiedt door toetsing van een willekeurig, op verschillende punten in de voor de controle uitgekozen partij genomen globaal monster, waarvan wordt aangenomen dat het voor de partij representatief is.
2.
De normcontrole van een partij omvat met name:
een toetsing van de opmaak en de presentatie aan de hand van elementaire monsters, waarbij wordt nagegaan of de produkten en het verpakkingsmateriaal aan de voorschriften voldoen.
vaststelling van de juistheid van de aanduidingsvoorschriften en, in geval van het merk, van het juist en terecht aanbrengen van het merk;
controle op de produkten zelf, de homogeniteit, de minimumeisen, de kwaliteitsklassen en de groottesortering aan de hand van globale monsters.
3.
Wanneer produkten. bestemd om in de handel gebracht te worden, in verscheidene partijen worden aangeboden, verricht de controleur een identiteitscontrole ten einde na te gaan in hoeverre de produkten met de in de begeleidende documenten of aangiften vermelde gegevens overeenstemmen.
4.
Controles op verzoek worden op werkdagen uitsluitend verricht tussen 07.00 en 20.00 uur. Op zaterdag worden controles op verzoek uitsluitend verricht tussen 8.00 en 12.00 uur. Op zondagen en erkende feestdagen worden geen controles op verzoek verricht.
Artikel 4. Plaats van controle
De controle van groenten en fruit vindt plaats:
a. op het bedrijfsterrein van de aangesloten veilingen;
b. in de aangewezen controlecentra als bedoeld in artikel 7 van de EG-verordening;
c. in de sorteer- en pakstations;
d. op het bedrijfsterrein van de merkaanbrenger;
e. op alle overige plaatsen onder door het dagelijks bestuur van het KCB per produkt te stellen voorwaarden. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van het KCB in een later stadium nogmaals steekproefsgewijs controle uit te oefenen.
1.
Ten behoeve van de normcontrole wijst de controleur de partij(en) en colli aan, welke hij wenst te onderzoeken en bepaalt hij de omvang van het globale monster.
2.
Het te controleren produkt wordt volledig van de verpakking ontdaan, tenzij in geval van voorverpakte produkten het type en de aard van de opmaak de mogelijkheid bieden zonder uit te pakken de controle te doen geschieden.
3.
Indien de controleur van het KCB een grondiger controle nodig acht, kiest hij uit het globale monster een of meer gereduceerde monster(s).
4.
Indien de controleur naar aanleiding van de eerste controle geen besluit kan nemen, kan een tweede controle worden verricht, waarna de uitkomsten van de beide controles in een procentueel gemiddelde worden uitgedrukt.
5.
Indien de controleur geen controle-certificaat afgeeft, omdat na de eerste controle besloten is, dat niet aan de voorschriften is voldaan, wordt een nieuw globaal monster genomen. Dit monster omvat ten minste de volgende hoeveelheden: (zie tabel l en 2). Bij groenten en fruit, waarvan het stuksgewicht meer dan twee kilogram is, bestaan de elementaire monsters uit ten minste vijf stuks.
6.
Na de controle wordt het globale monster teruggegeven. Het KCB is gerechtigd een monster van het gecontroleerde produkt en/of de verpakking in te houden, waarbij een redelijk bedrag kan worden vergoed; het KCB is niet verplicht om het gedeelte van het globale monster, dat bij de controle is vernietigd, terug te geven.
7.
Wanneer de controleverrichtingen tot kwaliteitsverlies bij de produkten kunnen leiden, worden, om na te gaan of de produkten inwendige gebreken vertonen, gereduceerde monsters genomen waarvan de omvang tot de voor toetsing van de partij beslist noodzakelijke minimumhoeveelheid beperkt blijft. Indien dergelijke gebreken worden vastgesteld of vermoed, mag de omvang van het gereduceerde monster niet meer bedragen dan 10% van die van het voor de controle aanvankelijk genomen monster.
1.
Indien groenten en fruit, bestemd voor de uitvoer naar derde landen blijkens de normcontrole voldoen aan de voor die produkten geldende voorschriften wordt een controle-certificaat verstrekt.
2.
Indien groenten en fruit, bestemd voor verzending naar een Lidstaat blijkens een normcontrole voldoen aan de voor die produkten geldende voorschriften, wordt een controle-certificaat verstrekt.
3.
Een controle-certificaat, onderscheidenlijk verklaring, wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 tevens afgegeven aan een ieder die daarom verzoekt indien de produkten blijkens een normcontrole blijken te voldoen aan de voorschriften.
4.
Alvorens een controle-certificaat, onderscheidenlijk verklaring, te verstrekken kan het KCB verlangen om nader aan te tonen dat de hoedanigheid van de te certificeren groenten en fruit zodanig is, dat zij in goede staat blijven tot op de plaats van bestemming en aan de aldaar gerechtvaardigd te stellen eisen beantwoorden.
5.
Het controle-certificaat. onderscheidenlijk de verklaring, heeft behoudens door het bestuur van het KCB nader te stellen regelen geldigheid gedurende drie dagen, waaronder begrepen de dag van afgifte.
1.
Indien gebreken worden vastgesteld, bepaalt de controleur het percentage van de aantallen, onderscheidenlijk van het gewicht van de niet aan de voorschriften beantwoordende produkten en meldt de controleur de gebreken schriftelijk aan de betrokkene.
2.
Indien de produkten niet met de voorschriften in overeenstemming zijn stelt de controleur een afkeuringsverklaring op, waarin hij aangeeft aan welke criteria niet is voldaan.
3.
In de afkeuringsverklaring wordt vermeld dat de produkten niet aan de voorschriften voldoen voor de klasse waarin zij zijn gecontroleerd, onderscheidenlijk dat zij niet voor verse consumptie in de handel kunnen worden gebracht. Tevens wordt melding gemaakt van de eventuele maatregelen die genomen moeten worden, teneinde de juiste klasse-indeling, onderscheidenlijk de niet-verhandeling voor de verse consumptie te garanderen.
4.
Indien de afkeuring uitsluitend de voorschriften betreft als genoemd in de Landbouwkwaliteitsverordening, geeft de controleur een afkeuringsverklaring af, waarin wordt vermeld, dat voor de produkten het merk niet mag worden aangebracht c. q. dient te worden verwijderd.
1.
Het KCB verstrekt een industrie-certificaat, indien groenten en/ of fruit bestemd zijn om buiten het produktiegebied (Nederland) te worden verwerkt.
2.
Aan het KCB dient desgewenst te kunnen worden aangetoond, dat de gedeclareerde bestemming zal worden nageleefd en dal voorts al het mogelijke zal worden gedaan, teneinde deze bestemming te verzekeren.
1.
Het toezicht op de naleving van de voorschriften bedoeld in artikel 3, lid 1 en 2 sub a van de statuten kan worden uitgeoefend op alle plaatsen waar groenten en fruit door of namens aangeslotenen worden bewaard, verpakt, gesorteerd, vervoerd of verhandeld.
2.
Ten behoeve van het in het eerste lid bedoelde toezicht kan het bestuur van het KCB een (register)accountant aanwijzen voor het nazien van administratieve gegevens van aangeslotenen.
1.
Het KCB verstrekt een ieder die daarom verzoekt en die voldoet aan de voorwaarden en eisen, genoemd in lid 2 en bovendien kan garanderen dat de kwaliteit van de door hem te verhandelen produkten constant is, een vrijstellingsbewijs als bedoeld in artikel 6 van de EG-verordening, in welk geval degene die is vrijgesteld op elke collo het logo aanbrengt naar het model van bijlage III van de EG-verordening, op welk logo te allen tijde het registratienummer van het KCB dient te worden vermeld.
2.
De voorwaarden en eisen als bedoeld in het vorige lid zijn:
a. de aangeslotenen dienen over controlebeambten te beschikken, die een door de bevoegde instantie erkende opleiding hebben gevolgd,
b. de aangeslotenen dienen over het nodige materieel te beschikken om de produkten te schonen en op te maken,
c. de aangeslotenen dienen over de nodige voorkoelinstallaties te beschikken wanneer de produkten, die zij in de handel brengen, vóór het vervoer moeten worden gekoeld,
d. de aangeslotenen dienen over een register te beschikken waarin alle controle-activiteiten worden opgetekend.
Nadere invulling van bovengenoemde voorwaarden en eisen geschiedt in overleg met het PGF. Toepassing c. q. relevantie van deze voorwaarden is afhankelijk van de aard en de specifieke functie welke het gecontroleerde bedrijf in de bedrijfskolom vervult. Toetsing geschiedt door het KCB.
3.
De EG-vrijstelling als bedoeld in het eerste lid houdt een vrijstelling in van de controle bij verzending gedurende een periode van één jaar, met een stilzwijgende verlenging van telkens een jaar.
4.
Het KCB verifieert regelmatig de kwaliteit van de produkten, welke door het vrijgestelde bedrijf worden verhandeld.
5.
De EG-vrijstelling wordt ingetrokken, indien bij de verificatie onregelmatigheden worden vastgesteld, waardoor de produkten niet meer aan de voorschriften voldoen of wanneer niet meer wordt voldaan aan een der voorwaarden, genoemd in de leden 1 en 2.
1.
Tegen een door of namens het KCB genomen eerste beslissing tot afkeuring, deklassering of ontzegging van het recht het merk aan te brengen of te voeren, kan bezwaar worden gemaakt.
2.
Op het bezwaar wordt uitspraak gedaan door een hoofdcontroleur van het KCB of door een door hem aangewezen assistent-hoofdcontroleur, behoudens het bepaalde in lid 3.
3.
Indien een hoofdcontroleur direkt betrokken is geweest bij de beslissing, waartegen bezwaar wordt gemaakt, wordt op het bezwaar uitspraak gedaan door een inspecteur van het KCB of een door hem aangewezen hoofdcontroleur.
4.
Voor zover het betreft bezwaar tegen een beslissing tot afkeuring of deklassering, genomen door een ambtenaar van de RVV resp. de AID, dient het bezwaar te worden gericht tot de direkteur van de RVV resp. de AID.
5.
Voor zover het betreft bezwaar tegen een beslissing genomen door een controleur van het KCB, die betrekking heeft op in het buitenland geteelde groenten en fruit, dient, behoudens in geval de beslissing louter de bepalingen van de Landbouwkwaliteitsverordening betreffen, de RW te worden gehoord.
6.
Behoudens het bepaalde in lid 4, wordt het bezwaar ingesteld door ten spoedigste aan de functionaris die de controle verrichtte, of aan de hoofdcontroleur van zijn rayon, mededeling te doen, dal een controle na bezwaar gewenst wordt.
7.
Indien het bezwaar wordt ingesteld bij de functionaris, die de controle verrichtte, dient deze zich zo spoedig mogelijk met de hoofdcontroleur van zijn rayon, c. q. een inspecteur in verbinding te stellen om een uitspraak op het bezwaar te verkrijgen.
8.
Degeen die bezwaar instelt, kan verplicht worden een cautie te storten, welke aan het KCB vervalt, indien op het bezwaar afwijzend wordt beslist. Het bestuur van het KCB stelt de hoogte van de cautie vast.
9.
Indien op het bezwaar afwijzend is beslist, kan tegen deze beslissing beroep worden ingesteld bij het bestuur van het KCB. Het beroep dient schriftelijk, in het Nederlands, en gemotiveerd te worden ingesteld.
Het beroep laat de beslissing op het bezwaar onverlet.
10.
In geval het bestuur zich geheel of deels met de beroepsgrond(en) kan verenigen, zal daarvan aan de betrokken functionarissen, en voor zover nodig, aan andere functionarissen van het KCB in de vorm van instructies mededeling worden gedaan.
1.
Een ieder kan een uitspraak van het KCB of een van diens functionarissen verkrijgen inzake het al dan niet voldoen aan verplichtende of vrijwillige eisen ten aanzien van groenten en fruit.
2.
Desgewenst wordt aan de verzoeker schriftelijk bewijs gegeven van de uitspraak.
1.
Het bestuur van het KCB kan bepalen dat normcontroles van groenten en fruit op plaatsen als bedoeld in artikel 4, sub d. en e. uitsluitend plaats zullen vinden op basis van een redelijke vergoeding voor de gemaakte extra kosten, waarvoor het bestuur van het KCB een tarief vaststelt.
2.
Het bestuur van het KCB kan bepalen dat werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, lid 2, sub b van de statuten, hieronder mede begrepen de werkzaamheden bedoeld in artikel 6, lid 3, de kosten van een (register)accountant als bedoeld in artikel 9, lid 2, en de administratieve verrichtingen ten behoeve van het afgeven van controle-certificaten en overige bewijsstukken plaatsvinden op basis van een redelijke vergoeding voor de gemaakte kosten; het bestuur van het KCB kan hiertoe een tarief vaststellen.
3.
Het bestuur van het KCB kan bepalen, dat het verrichten van expertise geschiedt tegen een vergoeding; in dat geval stelt het bestuur een tarief vast.
1.
Het bestuur van het KCB verleent het recht op het gebruik en tot het aanbrengen van het merk aan de merkaanbrenger.
2.
In bijzondere gevallen kan het recht onder voorwaarden worden verleend.
3.
Indien naar het oordeel van het bestuur door de merkaanbrenger inbreuk wordt gepleegd op de bepalingen gesteld bij of krachtens het besluit, de beschikking, de Landbouwkwaliteitsverordening, dit reglement of enige andere regeling met betrekking tot het merk, kan het bestuur de merkaanbrenger op zijn kosten onder verscherpt toezicht stellen.
4.
De merkaanbrenger verliest zijn recht op het gebruik en het aanbrengen van het merk, indien gedurende de periode waarin hij onder verscherpt toezicht is gesteld, wordt vastgesteld dat hij niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Landbouwkwaliteitsverordening
5.
Het vorenstaande laat onverlet, het straf- of tuchtrechtelijk afdoen van een overtreding van de voorschriften, bedoeld in artikel 6 van de statuten.
1.
Voor zover zendingen, bestemd voor uitvoer naar derde landen, geheel bestaan uit in het buitenland geteelde groenten en fruit, dient de aanmelding ter controle te geschieden bij de RVV. De RVV geeft de controle-certificaten af namens het KCB.
2.
Werkafspraken met de RVV en overige controle-instellingen liggen ter inzage ten kantore van het PGF.
Artikel 16. Slotbepaling
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Controlereglement K.C.B.’.