Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. De begroting van het Rijk
+ Hoofdstuk II. Het financiële en materiële beheer van het Rijk
+ Hoofdstuk III. Het toezicht van de Minister van Financiën
+ Hoofdstuk IV. De Algemene Rekenkamer
+ Hoofdstuk V. De financiële verantwoording van het Rijk
- Hoofdstuk VI. BATEN-LASTENDIENSTEN
+ Hoofdstuk VII. Comptabele noodwetgeving
+ Hoofdstuk VIII. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Comptabiliteitswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2002. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2002.
1.
Indien voor een dienstonderdeel van een ministerie een afwijkend beheer wenselijk is, kunnen Onze betrokken minister en Onze Minister van Financiën, in afwijking van artikel 4, tweede lid, besluiten aan dat dienstonderdeel toe te staan onder bepaalde voorwaarden de begroting en de financiële verantwoording in te richten op basis van een stelsel van baten en lasten. Een zodanig besluit wordt genomen in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad.
2.
Een zodanig besluit wordt niet eerder genomen dan 30 dagen nadat het voornemen daartoe schriftelijk ter kennis is gebracht van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Indien binnen deze termijn door of namens de Kamer of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van de Kamer de wens te kennen wordt gegeven nadere inlichtingen te ontvangen over het voorgenomen besluit, wordt het besluit niet eerder genomen dan nadat deze inlichtingen zijn verstrekt. Indien de Kamer binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in de eerste volzin, of binnen 14 dagen na het verstrekken van de in de tweede volzin bedoelde inlichtingen zich uitspreekt tegen het voorgenomen besluit, wordt het besluit niet genomen.
3.
Aan de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan worden ontleend in hoeverre aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, is voldaan.
4.
Onze betrokken minister doet van een zodanig besluit afschrift toekomen aan de Algemene Rekenkamer.
1.
De betalingen van het betrokken ministerie aan een dienst die een baten-lastenstelsel voert, hierna te noemen: een baten-lastendienst, evenals de betalingen van een baten-lastendienst aan het betrokken ministerie, worden door het ministerie ten laste onderscheidenlijk ten gunste van een of meer begrotingsartikelen van het desbetreffende hoofdbeleidsterrein gebracht.
2.
De begroting van een ministerie bevat voor elke baten-lastendienst dat onder het betrokken ministerie ressorteert tevens het totaal van de geraamde baten, van de geraamde lasten, het saldo van baten en lasten, het totaal van de geraamde kapitaaluitgaven en van de geraamde kapitaalontvangsten.
3.
Tot de uitgaven en ontvangsten in een jaar van een baten-lastendienst en van het ministerie waaronder het ressorteert worden, behalve die bedoeld in artikel 4, vierde lid, ook gerekend de verrekeningen tussen de baten-lastendienst en dat ministerie.
4.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, mogen alle wijzigingen in de bedragen, bedoeld in het derde lid van dit artikel, worden opgenomen in de voorstellen van een slotwet, bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c.
Artikel 72
De financiële verantwoording, bedoeld in artikel 65, eerste lid, bevat per dienst die een baten-lastenstelsel voert een onderdeel omtrent de financiële verantwoording van die dienst.
Artikel 73
Onze Minister van Financiën stelt zo nodig nadere regels met betrekking tot diensten die een baten-lastenstelsel voeren in het algemeen, dan wel één of enkele agentschappen in het bijzonder.