Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Complementair Protocol betreffende de produkten welke onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Complementair Protocol betreffende de produkten welke onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Ankara, 30-06-1973

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Complementair Protocol betreffende de produkten welke onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(authentiek: nl)
Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
De President van de Bondsrepubliek Duitsland,
De President van de Franse Republiek,
De President van de Italiaanse Republiek,
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
Voor de Staten die Verdragspartijen zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna „oorspronkelijke Lid-Staten” te noemen,
Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,
De President van Ierland,
Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Voor de Staten die toetredende partijen zijn tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna „nieuwe Lid-Staten” te noemen,
welke Staten allen Verdragspartijen zijn bij het op 22 januari 1972 te Brussel ondertekende Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „Toetredingsverdrag” te noemen, enerzijds, en
de President van de Republiek Turkije, anderzijds,
hebben besloten in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen vast te stellen van de op 23 november 1970 te Brussel ondertekende overeenkomst 2) [1] tussen de oorspronkelijke Lid-Staten en Turkije betreffende de produkten welke onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, welke aanpassingen noodzakelijk zijn in verband met de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
en hebben daartoe als gevolmachtigden aangewezen:
Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
de heer Renaat van Elslande,
Minister van Buitenlandse Zaken;
Hare Majesteit de Koningin van Denemarken:
de heer Niels Ersbøll,
Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger;
De President van de Bondsrepubliek Duitsland:
de heer Otto Schlecht,
Staatssecretaris van Economische Zaken;
de heer U. Lebsanft,
Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger;
De President van de Franse Republiek:
de heer de Lipkowski,
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
De President van Ierland:
de heer J. Keating,
Minister van Industrie en Handel;
De President van de Italiaanse Republiek:
de heer Mario Pedini,
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg:
de heer Jean Dondelinger,
Ambassadeur, Permanente Vertegenwoordiger;
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
de heer L. Brinkhorst,
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;
Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:
de heer Davies,
Kanselier van het Hertogdom Lancaster;
De President van de Republiek Turkije:
welke, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten,
overeenstemming hebben bereikt omtrent de volgende bepalingen:
de heer Ümit Halûk Bayülken,
Minister van Buitenlandse Zaken;
Artikel 1
Het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland worden partijen bij de op 23 november 1970 te Brussel ondertekende overeenkomst tussen de oorspronkelijke Lid-Staten en Turkije betreffende de produkten welke onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna „overeenkomst” te noemen.
Artikel 2
De teksten van de overeenkomst, opgesteld in de Engelse en de Deense taal en als bijlage aan dit protocol gehecht, zijn onder dezelfde voorwaarden authentiek als de oorspronkelijke teksten.
Artikel 3
[Wijzigt het Akkoord betreffende de produkten die onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; Ankara, 23 november 1970]
Artikel 4
Dit protocol maakt een integrerend bestanddeel uit van de overeenkomst.
1.
Dit protocol wordt door de ondertekenende Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke regels bekrachtigd.
De akten van bekrachtiging worden te Brussel uitgewisseld.
2.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum van uitwisseling van de in lid 1 bedoelde akten.
Artikel 6
Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Turkse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk anthentiek.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.
GEDAAN te Ankara, de dertigste juni negentienhonderd drieënzeventig.