Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Common carriers tax Filippijnen valt niet onder belastingverdrag

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Common carriers tax Filippijnen valt niet onder belastingverdrag
De staatssecretaris deelt het volgende mee.
In de Filippijnen wordt van buitenlandse internationaal opererende vervoersondernemingen zoals van vergelijkbare binnenlandse ondernemingen naast een income tax ook een common carriers tax geheven. De grondslag van deze common carriers tax is dezelfde als die van de income tax, namelijk de bruto vrachtsom. Naar haar aard is de common carriers tax echter geen belasting van het inkomen maar een omzetbelasting. Deze aard blijkt onder meer uit de systematiek van het Filippijnse belastingstelsel waarin vrijstelling van de algemene omzetbelasting geldt waar de - overigens beduidend lagere - common carriers tax is verschuldigd. Als zodanig valt de common carriers tax dan ook in beginsel niet onder de werking van het verdrag.
Tijdens de verdragsonderhandelingen werd echter door de Filippijnse delegatie de indruk gewekt dat het in art. 8 van het verdrag neergelegde compromis, dat in de bronstaat tot ten hoogste 1,5% van de bruto opbrengst belasting mag worden geheven, aan Filippijnse kant alle daar bestaande belastingen zou omvatten, dus de common carriers tax inbegrepen. Deze indruk werd nog versterkt door een gelijkluidende weergave van het Filippijnse verdragsbeleid op dit punt in een naderhand gepubliceerde briefwisseling tussen de Filippijnse autoriteit en de International Air Transport Association (IATA), de organisatie van internationaal opererende luchtvaartondernemingen. Vandaar is in de Nederlandse toelichtende nota bij het verdrag gesteld dat het bepaalde in art. 8 ondermeer het achterwege blijven van de common carriers tax mee zou brengen.
Sinds januari 1992 - de datum waarop het verdrag toepasbaar is geworden - blijkt echter bij herhaling dat de common carriers tax toch van Nederlandse lucht- en scheepvaartondernemingen wordt geheven. Naar aanleiding hiervan is mijnerzijds de Filippijnse autoriteit om opheldering gevraagd. Van die kant is geantwoord dat de uitlatingen in het verleden waarop de stellingname in de toelichtende nota is gebaseerd, als vergissingen zijn aan te merken die geen bindende gevolgen kunnen hebben. De Filippijnse autoriteit ziet ook overigens in het verdrag geen grond voor een vrijstelling of enige vermindering van de common carriers tax.
Mede omdat van Filippijnse kant, naar mij uitdrukkelijk is bevestigd, deze opstelling is betrokken ten aanzien van alle verdragspartners en de Nederlandse lucht- en scheepvaartondernemingen dus niet in een nadeliger positie verkeren dan die van andere landen, heb ik in deze afloop berust.