Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Doelstelling
2. Ondersteuningsmogelijkheden
3. Ontvankelijkheid
4. Beperkingen
5. Beoordelingscriteria
6. Hoogte van de bijdrage
7. Overig
8. Overgangsregeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Collectieregeling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2008.
Collectieregeling
De Mondriaan Stichting ondersteunt erfgoedorganisaties bij het bereiken van hun publiek. Deze regeling is vastgesteld om het beleid op dit punt, zoals dat is vastgelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting, te operationaliseren.
1. Doelstelling
Deze regeling beoogt de kwaliteit van en kennisvorming over voor Nederland belangrijke collecties van cultureel erfgoed te bevorderen en te ondersteunen.
2. Ondersteuningsmogelijkheden
De Mondriaan Stichting ondersteunt binnen deze regeling een aantal activiteiten met betrekking tot collecties:
incidentele aankopen: aankopen van bijzondere objecten of deelcollecties op alle verzamelgebieden;
structurele aankopen: reeksen van aankopen op het gebied van 20 e - of 21 e -eeuwse beeldende kunst of vormgeving;
kunsthistorisch onderzoek: onderzoek naar museale kunstcollecties;
zichtbaarheid: het presentabel maken en houden van objecten of collecties die anders niet (langer) voor het publiek toegankelijk zijn;
restauratie van objecten geplaatst op de lijst behorende bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit ;
selectie en afstemming van specifieke collectiegebieden;
naast bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden kunnen in het kader van de doelstelling van deze regeling ook andere activiteiten worden ondersteund die passen binnen het beleid zoals neergelegd in het beleidsplan van de Mondriaan Stichting.
1. Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Aanvragen voor restauratie van WBC-objecten kunnen ook door een particuliere eigenaar worden ingediend die geen rechtspersoon is.
2. Aanvragen voor incidentele aankopen kunnen worden ingediend door publiekstoegankelijke instellingen, niet zijnde particuliere musea, die collecties van landelijk belang beheren.
3. Aanvragen voor structurele aankopen die minimaal voor de helft van het bedrag Nederlandse kunstenaars of vormgevers betreffen kunnen worden ingediend door kunstmusea, niet zijnde particuliere musea, die over een structureel aankoopbudget van minimaal € 45.000 per jaar beschikken en een substantiële collectie op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving beheren.
4. Voor organisaties die een aanvraag doen in het kader van incidentele en structurele aankopen is coulant en actief bruikleenverkeer ten opzichte van Nederlandse collectiebeherende instellingen vereist.
5. Aanvragen voor kunsthistorisch onderzoek kunnen worden ingediend door kunstmusea, tenzij er nog een door de Mondriaan Stichting ondersteund onderzoek loopt bij de aanvragende organisatie. Begeleiding van het onderzoek vanuit een kunsthistorisch onderzoeksinstituut is vereist.
1. Uitgesloten van ondersteuning zijn activiteiten:
a. waarvan de totale kosten minder dan € 25.000 bedragen (dit geldt niet voor restauratie van objecten op de WBC-lijst);
b. waarvoor reeds rechtstreeks met Rijksmiddelen een cultuursubsidie is verstrekt;
c. die de aanvrager (goed) kan realiseren uit zijn reguliere budget, of die met hulp van andere partijen kan worden gerealiseerd;
d. waarbij geen sprake is van een redelijke eigen bijdrage aan de activiteitskosten;
e. waarvan de resultaten slechts aan de aanvragende organisatie ten goede komen;
f. op het gebied bouwkundige voorzieningen;
g. die betrekking hebben op het behoud van gemeentelijke en Rijksmonumenten;
h. die gericht zijn op het opgraven van archeologische objecten;
i. waarbij geen sprake is van digitale duurzaamheid;
j. die betrekking hebben op passieve conservering of documentatie van de collectie.
2. Daarnaast zijn uitgesloten van ondersteuning:
a. aankopen van objecten, geplaatst op de lijst behorende bij de Wet tot Behoud van Cultuurbezit , waarvan de aankoopprijs meer dan € 1.000.000 bedraagt;
b. incidentele aankopen waarvan de aankoopprijs minder dan € 50.000 bedraagt.
5. Beoordelingscriteria
Aanvragen worden aan de volgende criteria getoetst:
Publieksbereik: de mate waarin de activiteit relevant is voor (een) publiek;
Belang: de activiteit vertegenwoordigt een bijzonder belang voor voor Nederland belangrijke collecties;
Kwaliteit: de activiteit getuigt in al haar aspecten van kwaliteit;
Relatie met de collectie (context): de wijze waarop de activiteit zich verhoudt tot de collectie van de aanvragende organisatie.
1. Voor restauratie van WBC-objecten bedraagt de bijdrage maximaal 60% van de totale projectkosten.
2. Voor structurele aankopen is de kwaliteit van het collectieplan bepalend voor de hoogte van de bijdrage.
3. Voor kunsthistorisch onderzoek bedraagt de bijdrage maximaal 60% van de totale projectkosten tot een bedrag van € 37.500 per jaar.
4. Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage worden alleen variabele activiteitskosten in aanmerking genomen die relevant zijn in het licht van de doelstelling uit artikel 1 . Lasten die op enigerlei wijze tot de normale exploitatiekosten kunnen worden gerekend en investeringen die niet direct op de realisatie van de activiteit gericht zijn worden niet als variabele activiteitskosten beschouwd.
1. Als de middelen die de Mondriaan Stichting heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen.
2. De Mondriaan Stichting kan nadere regels stellen ter uitwerking van hetgeen in dit reglement is bepaald.
3. Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting.
4. Van toepassing op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
1. Deze regeling vervangt de eerdere Regeling voor financiële ondersteuning van museale aankopen (Aankoopfonds Collectie Nederland) , de Regeling voor financiële ondersteuning van museale aankopen moderne beeldende kunst of vormgeving , de Regeling voor financiële ondersteuning van museaal kunsthistorisch onderzoek , de Regeling voor financiële ondersteuning van activiteiten voor de toegankelijkheid en de presentatie van Nederlands cultureel erfgoed , de Regeling voor financiële ondersteuning van internationale museale samenwerking bij presentaties . Deze zijn opgeheven per 1 juli 2005.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2005.
3. Alle subsidieverzoeken die voor het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn ontvangen, worden afgehandeld volgens de op het moment van ontvangst geldende bepalingen, tenzij toepassing van onderhavige regeling gunstiger is.