Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Huidige stagevergoedingen
Harmonisering stagevergoedingen
Vergoeding overige kosten
Inwerkingtreding
Indexering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire Harmonisering stagevergoedingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Circulaire Harmonisering stagevergoedingen
Inleiding
Het onderwerp van deze circulaire is de harmonisering van de stagevergoedingen.
Met instemming van de ICOP (Interdepartementale Commissie Organisatie & Personeel) is besloten dat de departementen twee vaste bedragen gaan hanteren voor de stagevergoedingen voor de wo-, hbo- en mbo-studenten (met daarnaast een vergoeding van onkosten volgens de geldende regels).
Deze afspraak is gemaakt om tot een uniforme, veelal hogere stagevergoeding te komen en conform de rijksbrede strategie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment als één werkgever naar buiten toe op te treden.
Huidige stagevergoedingen
De departementen hanteren momenteel verschillende stagevergoedingen die gemiddeld lager zijn dan de vergoedingen die de marktsector hanteert, waardoor het imago van de sector Rijk als werkgever voor stagiaires minder positief is. Om die reden is een verkenning uitgevoerd met betrekking tot een uniforme hoogte van de stagevergoedingen.
Uit de inventarisatie blijkt dat de meeste departementen een stagevergoeding hanteren van € 13,61 per dag of circa € 300,00 bruto per maand (op basis van een 36-urige werkweek).
Het bedrag van de huidige vergoedingen is bij de meeste departementen sinds begin jaren 90 niet gewijzigd.
Tevens blijkt dat de marktsector vergoedingen hanteert die ruim boven het gemiddelde van de departementale vergoedingen liggen, van gemiddeld zo’n € 500,00–€ 600,00 per maand voor wo- en hbo-studenten en lager voor mbo-studenten.
Harmonisering stagevergoedingen
Gezien de uitkomst van de inventarisatie worden de stagevergoedingen als volgt vastgesteld:
1. Voor wo- en hbo-studenten wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 550,00 bruto per maand.
2. Voor stages op mbo-niveau wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 400,00 bruto per maand.
De stagevergoeding is gebaseerd op vijf dagen per week. Bij minder dan vijf dagen per week wordt de stagevergoeding naar rato vastgesteld.
De stagevergoeding geldt voor alle stages van één maand of langer. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten stages, zoals de meeloopstage, de onderzoeksstage en de afstudeerstage.
Indien er sprake is van een kortere stage waarbij kennismaken met de organisatie centraal staat, de zogenoemde snuffelstages, kan volstaan worden met een vergoeding in de vorm van een symbolisch gebaar, bijvoorbeeld een boekenbon.
Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze afspraak geen betrekking heeft ophet aanstellen van stagiaires als ‘werknemerstudent’, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij mbo/lbo en hbo/bll stages.
Vergoeding overige kosten
Voor zover stagiair geen gebruik kan maken van een OV-studentenkaart voor het reizen tussen de woning en de stageplek worden de reiskosten vergoed overeenkomstig de reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer voor ambtenaren op grond van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 .
In incidentele situaties komt het voor dat de stagiair te maken krijgt met pensionkosten. Als de situatie daartoe aanleiding geeft dan kan een vergoeding voor de pensionkosten worden verstrekt. Het ligt in de rede daarvoor aan te sluiten op de reguliere vergoeding voor pensionkosten voor ambtenaren op grond van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 .
Inwerkingtreding
Het beleid met betrekking tot de geharmoniseerde stagevergoedingen geldt met ingang van 1 maart 2009. De nieuwe vergoedingen gelden vanaf die datum voor alle nieuwe stagiaires en – tenzij de harmonisatie een verlaging van de vergoeding zou inhouden – voor de reeds aanwezige stagiaires.
Indexering
De stagevergoedingen zullen met ingang van 2010 gekoppeld worden aan de algemene salarisverhogingen in de sector Rijk. Daarbij zal het gewijzigde maandbedrag rekenkundig wordt afgerond op hele euro's.
Ik verzoek u uitvoering te geven aan deze circulaire.
De
Minister
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk