Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire Gelaatsbedekkende kleding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Circulaire Gelaatsbedekkende kleding
Zoals u bekend heeft het kabinet onlangs een standpunt geformuleerd omtrent het dragen van gelaatsbedekkende kleding. Dit standpunt is verwoord in een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 8 februari 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 31 200 VII, nr. 48; onder meer te vinden via www.overheid.nl onder ‘officiële publicaties’).
Het kabinet heeft aangegeven dat in de Nederlandse samenleving nadere grenzen dienen te worden gesteld aan het dragen van gelaatsbedekkende kleding en heeft daarbij verschillende situaties onderscheiden. Wat betreft het personeel in de openbare dienst is vermeld dat het dragen van gelaatsbedekkende kleding niet verenigbaar is met goed ambtenaarschap en dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de leidinggevenden en werknemers in de rijksdienst erop zal wijzen dat dergelijke kleding derhalve niet op de werkvloer mag worden gedragen (uiteraard is hier niet gedoeld op beschermende kleding bij bepaalde werkzaamheden).
Verder is vermeld dat het kabinet er van uitgaat dat het bevoegd gezag van overige organisaties binnen de openbare dienst (onder andere provincies en gemeenten) eenzelfde standpunt zal innemen en dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit zal stimuleren.
Gevolg gevend aan deze toezeggingen verzoek ik u aan het standpunt van het kabinet in deze algemene bekendheid te geven onder de medewerkers die onder uw gezag vallen, bijvoorbeeld door berichtgeving via het intranet van uw ministerie of in het personeelsblad. Naast de medewerkers die behoren tot de sector Rijk gaat het dan ook om medewerkers van andere sectoren die onder uw verantwoordelijkheid vallen.
Voorts verzoek ik u de onder uw ministerie ressorterende ZBO’s, onder bijvoeging van een kopie van deze circulaire, op te roepen dezelfde lijn te volgen als geldt voor de rijksdienst.
Voor zover bekend heeft zich tot heden nog niet de situatie voorgedaan dat een sollicitant(e) of medewerk(st)er te kennen heeft gegeven tijdens de uitoefening van de functie gelaatsbedekkende kleding te willen dragen en wellicht zal zich een dergelijke situatie ook niet voordoen. Niettemin acht ik het van belang dat duidelijk is gemaakt dat in een voorkomend geval het dragen van bedoelde kleding niet zal worden toegestaan. Een sollicitant(e) naar een functie in de rijksdienst of een andere sector onder de verantwoordelijkheid van de centrale overheid zal, onder vermelding van argumenten zoals in bedoelde brief gegeven, duidelijk worden gemaakt dat handhaving van het voornemen tijdens de uitoefening van de functie gelaatsbedekkende kleding te dragen aan aanstelling in de weg staat. Indien een zittende medewerk(st)er overgaat tot het dragen van bedoelde kleding tijdens de uitoefening van de functie, zal dit in uiterste instantie kunnen leiden tot ontslag uit de functie, omdat sprake zal zijn van ongeschiktheid voor de functie. Ik ga er daarbij vanuit dat een situatie van het volstrekt solistisch uitoefenen van een functie, waarbij de gehanteerde argumenten zoals de noodzaak van open communicatie niet houdbaar zouden zijn, zich niet zal voordoen.
Tot slot vermeld ik dat ik er graag van op de hoogte wil worden gesteld, indien zich met betrekking tot het verschijnsel van gelaatsbedekkende kleding binnen uw gezagsbereik een concreet probleem mocht voordoen.
De
Minister