Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Inhoud van de regeling
1. Het begrip ’bereddingskosten’
2. Doelgroep van de op te stellen regeling
3. Vergoedingssystematiek
Uitvoering
Praktische wenken
Indienigstermijn
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Circulaire bereddingskosten evacués

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Circulaire bereddingskosten evacués
Geacht gemeentebestuur!
Inleiding
Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft het kabinet geld uitgetrokken voor de vergoeding van bereddingskosten die door particulieren zijn gemaakt vanwege de wateroverlast die begin ’95 optrad of dreigde op te treden.
Ter uitvoering van dit kabinetsbesluit heb ik bijgaande regeling vastgesteld. Ik verzoek u van deze regeling kennis te nemen en aan de uitvoering hiervan mee te werken. Dit beroep op uw medewerking is tot stand gekomen na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
1. Het begrip ’bereddingskosten’
In de praktijk is er bij particulieren vaak geen duidelijk onderscheid te maken tussen evacuatiekosten en bereddingskosten. In de regeling gaat het om de kosten die zijn gemaakt voor het treffen van preventieve maatregelen door burgers teneinde waterschade te beperken of te voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kosten voor het demonteren van keukens en het aanleggen van nooddijkjes rond de woning.
2. Doelgroep van de op te stellen regeling
De regeling is van toepassing voor ieder die noodzakelijke kosten gemaakt heeft om schade te voorkomen of te beperken, ongeacht de vraag of er in zijn gemeente water gestaan heeft. Men denke aan de vele evacués in Gelderland wier huizen – gelukkig – niet zijn overstroomd. Zij moeten op dezelfde wijze worden behandeld als bijvoorbeeld de gedupeerden in de overstroomde gemeenten in Limburg.
Er is alleen sprake van noodzakelijke kosten als er voor de betreffende burgers een evacuatiegebod of evacuatieadvies gold, of als burgers ten gevolge van daadwerkelijke overstroming genoodzaakt waren hun woonruimte te verlaten en ontruimen. Deze mensen kwamen reeds in aanmerking voor de zgn. f 500,– regeling. Dit betreft zowel burgers in de ’natte’ gebieden, als in de ’droge’ gebieden. (Ongeacht de vraag of zij een uitkering voor waterschade via het Nationaal Rampenfonds hebben ontvangen.)
Conclusie: De op te stellen regeling heeft dezelfde doelgroep als de bestaande f 500,– regeling, die ook uw gemeente is toegepast.
3. Vergoedingssystematiek
Uitgangspunt is dat ieder die bereddingskosten heeft gemaakt f 500,– heeft gekregen op grond van de bovengenoemde f 500,– regeling voor evacués. Wanneer een gedupeerde aanspraak wil maken op een aanvullend bedrag boven deze f 500,–, dan zal hij zijn aanspraak moeten bewijzen door middel van het overleggen van originele facturen waaruit de relatie tot de gepleegde beredding blijkt, met bijbehorende betalingsbewijzen. Dit extra bedrag bedraagt maximaal f 500,–. Op deze wijze wordt eventuele fraudegevoeligheid van de regeling zoveel mogelijk tegengegaan. Let op: uitsluitend op zakelijke basis verrichte bereddingsarbeid komt voor vergoeding in aanmerking.
Bereddingsarbeid in eigen beheer dus door de aanvrager, zijn/haar familie en andere helpers wordt niet vergoed.
Uitvoering
De uitvoering van de regeling zal verzorgd worden door het Tijdelijk Bureau Schadevergoedingen Wateroverlast (TBSW) van mijn ministerie. Bij deze uitvoering vraag ik uw medewerking.
Ik verzoek u om via de gebruikelijke gemeentelijke voorlichtingskanalen bekend te maken dat een vergoeding voor bereddingskosten kan wordenaangevraagd, bijvoorbeeld door publicatie in huis-aan-huis-bladen. Eventuele advertentiekosten kunt u op basis van de bijbehorende factuur en een kopie van de advertentie bij Binnenlandse Zaken declareren.
Ik verzoek u om bijgaand aanvraagformulier op zijn verzoek aan gedupeerde ter beschikking te stellen en dit formulier weer in te nemen nadat het door de gedupeerde is ingevuld. Ik vraag u na te gaan of de aanvrager gedurende de wateroverlast op een woonadres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens stond ingeschreven in een basisadministratie van uw gemeente en na te gaan of hij in een evacuatiegebied woonde en van beide punten melding te maken op het formulier. Van een evacuatiegebied is sprake als er een gemeentelijk bevel tot evacuatie van kracht was of als er een gemeentelijk advies tot evacuatie was gegeven of als de woning daadwerkelijk overstroomd werd.
Wilt u vervolgens de formulieren naar het TBSW van Binnenlandse Zaken sturen? Dit bureau neemt de verdere afwikkeling en betaling aan aanvragers voor zijn rekening. U hoeft met de eerste verzending naar het TBSW niet te wachten tot alle formulieren bij u zijn ingeleverd. Voor de door u te maken administratieve kosten (excl. advertentiekosten) zal ik u een bedrag van f 5,– per (bij BiZa ingediende) aanvraag vergoeden.
Praktische wenken
Wanneer u formulieren tekort komt, kunt u extra exemplaren aanvragen bij het Logistiek Centrum Zoetermeer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit kan geschieden per telefax, nummer 079-614986 onder vermelding van het aantal exemplaren en bestelnummer 75.40.95.1021.
Het Tijdelijk Bureau Schadevergoedingen Wateroverlast kan de gemeenten en de aanvragers desgewenst meer informatie verstrekken. Het bureau is telefonisch bereikbaar via nummer 070-3026161 en per telefax via nummer 070-3027427. Het adres luidt: T.B.S.W. Kamer H 1442 Ministerie van Binnenlandse Zaken Postbus 20011 2500 EA Den Haag.
Indienigstermijn
De sluitingsdatum voor het indienen van formulieren is voor de aanvragers vastgesteld op 1 februari 1996, gemeenten zijn vervolgens tot 1 maart 1996 in de gelegenheid om de formulieren naar Binnenlandse Zaken te zenden.
’s-Gravenhage, 18 oktober 1995
De
Minister