Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
2. Toegestane hulpmiddelen
2.1. Regeling
2.2. Grafische rekenmachines.
2.3. Formulekaart wiskunde
2.4. Tabellen handelswetenchappen en recht en Economische wetenschappen II en recht.
2.5. Woordenboek moderne vreemde talen vwo/havo
2.6. Atlas aardrijkskunde
2.7. Informatieboek biologie
3. Centrale examens havo oude stijl in 2001 en daarna.
Toelichting per vak.
3.1. Moderne vreemde talen:
3.2. Wiskunde A
3.3. Wiskunde B
3.4. Natuurkunde
3.5. Scheikunde
3.6. Biologie
3.7. Aardrijkskunde
4. Niet-c.e. onderwerpen v.w.o. in 2001
4.1. Klassieke talen
4.2. Wiskunde A 1 en Wiskunde A 1,2
4.3. Wiskunde B 1 en B12
4.4. Natuurkunde 1 en 1,2
4.5. Scheikunde 1 en 1,2
4.6. Biologie 1,2
4.7. Economie 1 (vrije deel)
4.8. Economie 1,2
4.9. Culturele en Kunstzinnige vorming 2
4.10. Management en organisatie
5. Niet-c.e. onderwerpen havo in 2001 en volgende jaren
5.1. Natuurkunde 1,2
5.2. Culturele en Kunstzinnige vorming 2
6. Centraal examen vwo oude stijl in 2002 en daarna
7. Leerboeken
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Centrale examens profielen havo en vwo en oude stijl

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Centrale examens profielen havo en vwo en oude stijl
1. Correctie van de mededeling CEVO 99-050, Regeling aanwijzing niet-c.e. examenstof havo 2000 Voor het vak Management en Organisatie is ten onrechte vermeld dat Financieel beleid in niet-commerciële organisaties een subdomein is van domein D. Dit moet zijn: domein E.
2.1. Regeling
De regeling toegestane hulpmiddelen, CEVO-97-767 van 12 december 1997 is geplaatst in Uitleg Gele Katern 98, 1 van 14 januari 1998. De bijlage bij deze regeling is gewijzigd en opnieuw geplaatst in Uitleg Gele Katern nr.12a van 29 april 1998. De lijsten die genoemd zijn in artikel 3 van laatstgenoemde regeling zijn opgenomen in deze publicatie.
Als uitwerking van en toelichting bij deze regeling volgen hier nog enige gegevens
2.2. Grafische rekenmachines.
De volgende merken en typen rekenmachine zijn aan de CEVO ter goedkeuring voorgelegd:-
Texas Instruments83;-
Texas Instruments83+;-
Casio cfx 9850Gplus;-
Hewlett Packard38G;-
Sharp EL 9600.
Deze machines zijn alle toegestaan, evenals iedere machine die minder kan (b.v. de TI82). De CEVO is voornemens voorlopig geen apparaten toe te staan die nog meer kunnen dan deze apparaten. Wel zijn apparaten van andere merken met vergelijkbare prestaties toegestaan.
Hier wordt er nogmaals op gewezen dat het geheugen van deze machines voor het centraal examen niet hoeft te worden gewist.
2.3. Formulekaart wiskunde
In Uitleg Gele Katern12a van 29 april 1998 is de formulekaart bekendgemaakt, die de kandidaat bij het centraal examen bij zich mag hebben. De vraag is gesteld of de kandidaat de volledige kaart bij zich moet hebben, of dat met een deel daaruit volstaan kan worden.
Het antwoord hierop is dat deze kaart het maximum definieert van de informatie die de kandidaat schriftelijk bij zich mag hebben. Iedere deelverzameling van deze kaart is eveneens toegestaan. Daarbij geldt dat enigszins afwijkende schrijfwijzen wel, maar illustraties en/of toelichtingen bij de formules niet zijn toegestaan. De meeste uitgevers zullen bij hun methodes formulekaarten leveren die aan deze voorwaarden voldoen en die zijn toegespitst op specifieke examens, bij voorbeeld havo wiskunde A,1,2.
2.4. Tabellen handelswetenchappen en recht en Economische wetenschappen II en recht.
Met ingang van het jaar 2000 zijn deze tabellen niet meer toegestaan. In voorkomend geval zal bij het examen het benodigde extra uitgangsmateriaal worden gevoegd. Wel toegestaan – maar niet nodig – is de grafische rekenmachine.
2.5. Woordenboek moderne vreemde talen vwo/havo
Toegestaan is een eendelig woordenboek of een woordenlijst vreemde taal Nederlands of (eentalig) vreemde taal. De aanwezigheid van een afdeling Nederlands-vreemde taal, een opzoekgrammatica of soortgelijke bijlage in datzelfde deel is geen belemmering. Niet toegestaan is een electronisch woordenboek.
2.6. Atlas aardrijkskunde
Bij de havo examens is met ingang van2000 een atlas toegestaan en bij de vwo examens van2001. De laatste druk van de Bosatlas voldoet aan de specificaties van de CEVO. Voor de daarbij behorende basisstatistiek kan ook een eerdere uitgave worden gebruikt.
N.b. Voor mavo en vbo C en D is een atlas niet toegestaan.
2.7. Informatieboek biologie
Bij de havo-examens is met ingang van2000 het gebruik van een informatieboek toegestaan en bij de vwo-examens met ingang van2001. In 2000 wordt nog informatiemateriaal bij het vwo-examen verstrekt, zoals in 1999.
Toegestaan als informatieboek zijn, met ingang van de genoemde jaren:-
BINAS, 4e druk;-
Bio-informatief,2e druk
3. Centrale examens havo oude stijl in 2001 en daarna.
In maart 1998 heeft de CEVO mededeling gedaan over de overlap tussen de centrale examens havo en vwo, dat wil zeggen over de mate waarin de centrale examens oude stijl en nieuwe stijl dezelfde opgaven zullen hebben. Voor enkele vakken is die mededeling beperkt tot het eerste jaar van de examens nieuwe stijl, voor andere betreft demededeling twee jaar. De CEVO heeft inmiddels over het havo nadere besluiten genomen.
Voor aardrijkskunde en voor de moderne vreemde talen zijn voor 2001 voor het eerst besluiten genomen, voor de vakken natuurkunde en biologie zijn de eerdere besluiten enigszins aangepast.
De nadere besluiten komen er op neer dat, waar dat op grond van de examenprogramma’s mogelijk is, kandidaten oude stijl dezelfde opgaven op het centraal examen krijgen als kandidaten nieuwe stijl.
Per vak is het percentage opgaven specifiek oude stijl als volgt:
vak 2000 2001
Nederlands,tekst 0 0
Fries, tekst 0 0
Engels 10 0
Frans 10 0
Duits 10 0
Spaans 10 0
Russisch 10 0
wiskunde A 50 50
wiskunde B 50 50
natuurkunde 20 0
scheikunde 20 20
biologie 20 0
economie 0 0
geschiedenis 0 0
aardrijkskunde 60 60
maatschappijleer 0 0

Bij de andere vakken is er alleen een centraal examen havo oude stijl (beeldende vakken, muziek, handelswetenschappen&recht) of alleen nieuwe stijl (deelvakken, management&organisatie, culturele en kunstzinnige vorming2, filosofie).
Wellicht ten overvloede: gezakte leerlingen hebben het recht het eindexamen nog een keer af te leggen volgens de regels van het examen oude stijl. In dat geval doen zij dus een eindexamen havo in (ten minste)6 vakken en in ieder vak een schoolonderzoek en een centraal examen, met Nederlands en een moderne vreemde taal als enige verplichte vakken.
In deze mededeling wordt over het schoolonderzoek geen informatie gegeven: de bovenstaande informatie geeft alleen aan in hoeverre specifieke voorbereiding op een centraal examen oude stijl nodig is. Een leerling die aan het examen oude stijl deelneemt, mag niet het centraal examen nieuwe stijl maken, als dat van het examen oude stijl verschilt.
De CEVO heeft deze maatregelen genomen om het onderwijs aan afgewezen kandidaten, die nogmaals het examen oude stijl op hun dagschool willen afleggen minder noodzakelijk specifiek te maken en om de totale examenproductie enigszins te beperken.
Voor de betreffende leerlingen is de hoeveelheid nieuwe stof die ze moeten bestuderen niet bijzonder omvangrijk. Voor vakken met een wisselend onderwerp – zoals geschiedenis – is de hoeveelheid nieuwe stof voor een afgewezen leerling groter.
3.1. Moderne vreemde talen:
Het verschil tussen het examen oude stijl en het examen nieuwe stijl was dat in het examen oude geen vragen over eindterm 1 van het nieuwe programma voorkwam. Nu in 2001 alle scholen kandidaten op deze eindterm moeten voorbereiden, is er geen reden meer dit verschil te handhaven.
3.2. Wiskunde A
Verschil in leerstof en vaardigheden te groot om overlap te vergroten
3.3. Wiskunde B
Verschil in leerstof en vaardigheden te groot om overlap te vergroten.
3.4. Natuurkunde
Het centraal examen oude stijl gaat vanaf2001 over de volledige c.e. stof van het nieuwe programma. De specifieke leerstof van het oude programma wordt dus niet meer in het centraal examen geëxamineerd.
De verschillen in leerstof tussen oud en nieuw zijn klein. Nieuwe vaardigheden zitten vaak al in examens
3.5. Scheikunde
Er is nogal wat leerstof die wel in oud maar niet in nieuw zit. Daarom blijft er20% specifieke opgaven voor scheikunde oude (en uiteraard ook voor nieuwe)stijl.
3.6. Biologie
Het centraal examen oude stijl gaat vanaf2001 over de volledige c.e. stof van het nieuwe programma. De specifieke leerstof van het oude programma wordt dus niet meer in het centraal examen geëxamineerdDe extra c.e. leerstof in nieuw (evolutie) was in beginsel al examenstof. Er komt dus voor de leerlingen oude stijl nauwelijks iets bij, en er gaat wel iets af (levenscyclus van planten) Nieuwe vaardigheden zitten vaak al in examens
3.7. Aardrijkskunde
In 2001 treden er geen veranderingen op in het voorgenomen specifieke productie oude stijl en nieuwe stijl. Het examen oude stijl en de overlap kunnen uit de volgende tabel worden afgelezen:
4.1. Klassieke talen
Zo nodig worden mededelingen over het c.e. pensum gedaan nadat de literaire genres voor2001 bekend zijn gemaakt.
4.2. Wiskunde A 1 en Wiskunde A 1,2
Domein Ea, Matrices en grafen.
4.3. Wiskunde B 1 en B12
Ten aanzien van dit vak is een maatregel genomen in het programma zelf. De CEVO ziet geen reden voor verdere aanvullende maatregelen
4.4. Natuurkunde 1 en 1,2
Domein D: het subdomein Gas en vloeistof (eindtermen 39-42)
4.5. Scheikunde 1 en 1,2
Domein B: het subdomein toepassingen (eindtermen 1-4) Domein E: subdomein energetische effecten (eindtermen 106-109)
4.6. Biologie 1,2
domein B: het subdomein structuur en organisatie en het subdomein structuren van organismen (eindtermen 7-17) Domein D: het subdomein metabolisme van planten (eindtermen 84-96)n.b. voor biologie1 is er geen centraal examen.
4.7. Economie 1 (vrije deel)
Domein D (De Nederlandse betalingsbalans) en domein P (sociale zekerheid)
4.8. Economie 1,2
Domein O (onderontwikkeling)N.b. Bij het vak economie is het onduidelijk welke vraagstelling over het monetaire beleid van DNB nog mogelijk is. De VECON heeft de CEVO gevraagd hierover duidelijkheid te verschaffen. Dit verzoek is zo recent ontvangen dat definitief uitsluitsel hierover nog niet gegeven kan worden. Hier zij wel opgemerkt, dat een van de mogelijkheden is, dat de CEVO zal besluiten dat over de taken en bevoegdheden van ECB en DNB in dit verband voorlopig geen vragen gesteld zullen worden over specifieke instrumenten van het monetair beleid, Wel zijn vragen mogelijk waarbij de rentevoet de wisselkoers beinvloedt.
4.9. Culturele en Kunstzinnige vorming 2
Voor dit vak is reeds een maatregel in het examenprogramma genomen.
4.10. Management en organisatie
Nadere mededelingen volgen
5. Niet-c.e. onderwerpen havo in 2001 en volgende jaren
Voor de meeste vakken betreft het dezelfde (sub-)domeinen als in2000. Men zie Gele Katern nr,2&3 van 24 januari Er zijn enkele wijzigingen, c.q. nadere mededelingen te doen, en wel:
5.1. Natuurkunde 1,2
E3, kernenergie en techniek.
Het domein waarover in2000 het c.e. zich niet uitstrekte, D4, cirkelbeweging behoort vanaf het examen2001 dus weer tot de c.e.-stof.
5.2. Culturele en Kunstzinnige vorming 2
Voor dit vak is een maatregel in het examenprogramma genomen.
6. Centraal examen vwo oude stijl in 2002 en daarna
Een soortgelijke publicatie als nu voor het havo is gedaan zal over ongeveer een jaar plaats vinden.
7. Leerboeken
De Cevo gaat momenteel bij alle vakken na in hoeverre de centrale examens havo nieuwe stijl passen binnen de leerboeken volgens de nieuwe programma’s. Deze activiteit zal pas na de zomervakantie afgerond kunnen worden. De verwachting is dat in oktober hierover verdere mededelingen mogelijk zijn.
Op dit moment kan al wel gezegd worden, dat het verstandig het examenprogramma naast het leerboek te leggen: sommige leerboeken behandelen enerzijds sommige eindtermen niet of matig en anderzijds bevatten leerboeken vaak meer dan volgens het programma nodig is.
De
voorzitter van de CEVO