Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Samenvatting
Voldoen aan de wettelijke normen
Op tijd beginnen
‘Plan-do-check-act’
Tot slot
Inleiding
1. Beveiliging in de wbp
1.1. Achtergrond
1.2. Begrippen uit de Wbp
1.3. Artikel 12 Wbp: verwerking in opdracht; geheimhoudingsplicht
1.4. Artikel 13 Wbp: beveiliging
1.5. Artikel 14 Wbp: beveiliging bij verwerking door een bewerker
1.6. Beveiliging als onderdeel van privacy by design
1.7. De rol van de functionaris voor de gegevensbescherming (fg)
2. Het vakgebied informatiebeveiliging
2.1. Achtergrond
2.2. Begrippen uit het vakgebied informatiebeveiliging
2.3. Maatregelen in een plan-do-check-act-cyclus
2.4. Maatregelen op basis van risicoanalyse
Praktijkvoorbeeld: Hulp na datalek als voorbeeld van een herstelmaatregel
2.5. Maatregelen op basis van beveiligingsstandaarden
3. Beveiliging in de praktijk
3.1. Betrouwbaarheidseisen
3.2. Maatregelen
Praktijkvoorbeeld: Risicoanalyse door ziekenhuizen
Praktijkvoorbeeld: Onrechtmatige inzage in een medisch dossier
Nader bekeken: Encryptie, hashing, pseudonimisering en anonimisering
3.3. Controle
Nader bekeken: Papier hier...
3.4. Evaluatie en aanpassing
4. Beveiliging bij verwerking door een bewerker
4.1. Risicoanalyse van verwerking door een bewerker
Praktijkvoorbeeld: Beveiligingsincidenten bij verwerking door een bewerker
Praktijkvoorbeeld: Faillissement clouddienstverlener
4.2. Afspraken in de bewerkersovereenkomst
Praktijkvoorbeeld: Noodstroomvoorziening en afspraken in het bewerkerscontract
4.3. Toezicht op naleving van de afspraken
Nader bekeken: Controle en beoordeling van de dienstverlening door de bewerker
4.4. Evaluatie en aanpassing van verwerking door een bewerker
5. Handhaving en de rol van het CBP
5.1. Maatregelen door betrokkenen
5.2. Handhaving door het CBP
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5.2 CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
5.2. Handhaving door het CBP
Het CBP heeft de wettelijke taak om toe te zien op de naleving van de Wbp . 119 Daartoe beschikt het CBP over een aantal middelen.
De signalen die het CBP ontvangt via de signaalfunctie op www.mijnprivacy.nl, het telefonisch spreekuur en per post geven een beeld van de naleving van de wettelijke regels die zien op de bescherming van persoonsgegevens en kunnen voor het CBP aanleiding zijn om een onderzoek in te stellen.
Het CBP kan op grond van een klacht van een belanghebbende of op eigen initiatief een onderzoek instellen naar de naleving van de Wbp . 120 Daarbij kan het CBP zijn toezichthoudende bevoegdheden inzetten, 121 waarbij een verantwoordelijke verplicht is alle gevraagde medewerking te verlenen.
Het CBP kan inlichtingen vorderen, inzage vorderen in zakelijke gegevens, zaken en middelen onderzoeken (waaronder computerapparatuur) en ruimtes betreden, waaronder woningen. 122 Het aantal aangedragen zaken en de complexiteit daarvan neemt echter voortdurend toe, terwijl de middelen die het CBP ter beschikking staan begrensd zijn. Het CBP kan derhalve niet alle zaken die worden aangebracht in behandeling nemen en moet keuzes maken. Het CBP geeft prioriteit aan zaken waarbij het een vermoeden heeft van ernstige, structurele overtredingen die veel mensen treffen en waarbij het CBP door de inzet van handhavingsinstrumenten effectief verschil kan maken. 123
Indien de Wbp niet wordt nageleefd, kan het CBP bestuursdwang toepassen. Onder een last onder bestuursdwang wordt verstaan het met feitelijk handelen optreden door een bestuursorgaan tegen een illegale situatie, doorgaans op kosten van de overtreder. Ook kan het CBP een last onder dwangsom opleggen. Een last onder dwangsom kan bijvoorbeeld inhouden dat een verantwoordelijke bepaalde beveiligingsmaatregelen moet treffen binnen een vastgestelde termijn op straffe van een dwangsom van een bepaald bedrag per dag. Als de verantwoordelijke niet voldoet aan de last, kan het te betalen geldbedrag fors oplopen, tot een vooraf vastgesteld maximumbedrag.
Het CBP werkt bij onderzoeken naar overtredingen van de Wbp met een internationaal karakter samen met collega-toezichthouders binnen en buiten de eu.