Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Artikel 1
+ Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
+ Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap, Brussel, 06-11-1980

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Gemeenschap
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
Het Koninkrijk Denemarken,
De Bondsrepubliek Duitsland,
De Franse Republiek,
Ierland,
De Italiaanse Republiek,
Het Groothertogdom Luxemburg,
Het Koninkrijk der Nederlanden,
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
en de Helleense Republiek die toetreedt tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
enerzijds,
en het Koninkrijk Noorwegen,
anderzijds,
Gezien de toetreding, op 1 januari 1981, van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen,
Gelet op de op 14 mei 1973 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Koninkrijk Noorwegen, hierna te noemen „de Overeenkomst”,
Hebben besloten om in gemeenschappelijk overleg de aanpassingen en overgangsmaatregelen met betrekking tot de Overeenkomst in verband met de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vast te stellen
en dit Protocol te sluiten:
Artikel 1
De Helleense Republiek treedt hierbij toe tot de Overeenkomst.
Artikel 2
Van de Overeenkomst en de slotakte met de daaraan gehechte verklaringen wordt een tekst in de Griekse taal opgesteld, die evenzeer authentiek is als de oorspronkelijke teksten. Het Gemengd Comité keurt de Griekse tekst goed.
Artikel 3
Voor de onder de Overeenkomst vallende produkten schaft de Helleense Republiek ten opzichte van Noorwegen, en Noorwegen ten opzichte van de Helleense Republiek de invoerrechten geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema:
- op 1 januari 1981 wordt elk recht verlaagd tot 90% van het basisrecht;
- op 1 januari 1982 wordt elk recht verlaagd tot 80% van het basisrecht;
- de volgende vier verlagingen, telkens met 20%, vinden plaats op:
- 1 januari 1983,
- 1 januari 1984,
- 1 januari 1985,
- 1 januari 1986.
Artikel 4
Het basisrecht waarop de in artikel 3 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, is voor elk produkt het op 1 juli 1980 werkelijk toegepaste recht.
1.
De Helleense Republiek schaft de heffingen van gelijke werking als invoerrechten op produkten van oorsprong uit Noorwegen geleidelijk af volgens het onderstaande tijdschema:
- op 1 januari 1981 wordt elke heffing verlaagd tot 90% van het basisbedrag;
- op 1 januari 1982 wordt elke heffing verlaagd tot 80% van het basisbedrag;
- de volgende vier verlagingen, telkens met 20%, vinden plaats op:
- 1 januari 1983,
- 1 januari 1984,
- 1 januari 1985,
- 1 januari 1986.
2.
Het basisbedrag waarop de in lid 1 bedoelde achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, is voor elk produkt het door de Helleense Republiek op 31 december 1980 toegepaste bedrag.
3.
Elke heffing van gelijke werking als een invoerrecht, die met ingang van 1 januari 1979 in het handelsverkeer tussen Griekenland en Noorwegen werd ingesteld, wordt per 1 januari 1981 afgeschaft.
Artikel 6
Indien de Helleense Republiek rechten of heffingen van gelijke werking op uit de Gemeenschap in haar huidige samenstelling ingevoerde produkten in een sneller tempo dan het vastgestelde tijdschema van verlagingen schorst of verlaagt, zal de Helleense Republiek die rechten of heffingen van gelijke werking eveneens ten aanzien van produkten van oorsprong uit Noorwegen tot hetzelfde niveau schorsen of verlagen.
1.
De in Griekenland op 31 december 1980 geldende zekerheidsstelling bij invoer en contante betaling met betrekking tot invoer van produkten van oorsprong uit Noorwegen worden geleidelijk over een periode van drie jaar, te rekenen van 1 januari 1981, afgeschaft.
De bedragen van de zekerheidsstelling bij invoer en contante betaling worden verlaagd volgens onderstaand tijdschema:
- 1 januari 1981: 25%,
- 1 januari 1982: 25%,
- 1 januari 1983: 25%,
- 1 januari 1984: 25%.
2.
Indien de Helleense Republiek ten opzichte van de Gemeenschap in haar huidige samenstelling de bedragen van de zekerheidsstelling bij invoer of contante betaling sneller verlaagt dan volgens het in lid 1 vastgestelde tijdschema past de Helleense Republiek dezelfde verlaging toe op de invoer van produkten van oorsprong uit Noorwegen.
1.
Tot en met 31 december 1985 mogen de ijzer- en staalondernemingen in Griekenland gebruik maken van het stelsel van keuze van meer dan een punt als grondslag voor het opstellen van hun prijsschalen.
2.
Tot en met 31 december 1985 mogen de prijzen, door ondernemingen in Noorwegen berekend voor verkopen van ijzer- en staalprodukten op de Griekse markt, teruggerekend op de grondslag gekozen voor het opstellen van hun prijsschaal, niet lager zijn dan de prijzen die in de bedoelde prijsschaal voor gelijksoortige transacties zijn opgenomen. Deze bepaling is zolang van toepassing als aan ondernemingen in de huidige Lid-Staten geen toestemming is verleend, die van deze bepaling afwijkt. De Gemeenschap zal Noorwegen onmiddellijk over deze afwijkingen informeren. Met ingang van de datum van deze informatie mogen de ondernemingen in Noorwegen gebruik maken van de voorwaarden van eerderbedoelde toestemming. De ondernemingen in Noorwegen behouden het recht hun franco-prijzen in Griekenland in overeenstemming te brengen met de prijzen, die daar door derde landen voor dezelfde produkten worden berekend.
Het bepaalde in de vorige alinea heeft alleen betrekking op aanpassing van Noorse ondernemingen en ondernemingen in de huidige Lid-Staten aan prijslijsten van producenten in Noorwegen, de Helleense Republiek en in de huidige Lid-Staten voor produkten, die op 1 januari 1981 werkelijk in Griekenland worden geproduceerd. De Gemeenschap zal Noorwegen een lijst van deze produkten doen toekomen.
Artikel 9
Het Gemengd Comité dient alle amendementen in die met betrekking tot de regels inzake de oorsprong noodzakelijk kunnen zijn als gevolg van de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen.
Artikel 10
Dit Protocol vormt een integrerend deel van de Overeenkomst.
Artikel 11
Dit Protocol wordt door de Partijen bij de Overeenkomst volgens hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 januari 1981, mits de Partijen bij de Overeenkomst elkaar vóór die datum hebben kennisgegeven dat de te dien einde noodzakelijke procedures zijn voltooid. Na deze datum treedt het Protocol in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op die kennisgeving.
Artikel 12
Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
GEDAAN te Brussel, de zesde november negentienhonderdtachtig.