Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterende radioactief afval, 's-Gravenhage, 12-09-1978

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterende radioactief afval
(authentiek: en)
BRITISH EMBASSY,
THE HAGUE
12 September 1978
Your Excellency
I have the honour to refer to the contracts which have been signed between British Nuclear Fuels Limited (hereinafter referred to as BNFL) and N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (hereinafter referred to as GKN) for the reprocessing by BNFL of certain quantities of irradiated nuclear fuel to be collected from the Kingdom or tne .Netherlands over "certain stated periods. It is a term of the said contracts that BNFL will have the option to deliver to GKN the radioactive waste which will arise from the reprocessing of the irradiated nuclear fuel in question (or the equivalent of such waste) provided that it has been put into a form in which it can be transported safely to the point of storage and stored in accordance with the relevant regulations. In addition the contracts specify to which conditions concerning the return of waste the commencement of reprocessing is related.
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland would accordingly be grateful for an assurance on behalf of the Government of the Netherlands, that the Government of the Netherlands do not intend to take any legislative or regulatory initiative which would prevent the due execution of the contract and in particular would prevent BNFL from exercising its contractual option to deliver the radioactive waste to GKN and that, within the framework of relevant national legal requirements, the Government of the Netherlands intends to facilitate the operation of the above option.
In connection with the foregoing, it is understood that the specifications relating to the return of waste, the approval of which is envisaged in the contracts, will have to be judged satisfactory by both governments and by other relevant authorities before reprocessing operations can commence.
I also have the honour to refer to Clause 21.2.3 of the said contract, and in this connection wish to state that it is the intention of the Government of the United Kingdom that plutonium returned to the Kingdom of the Netherlands will be in a form to be agreed between the two governments and in conformity with all applicable national and international regulations.
I have the honour to convey to Your Excellency the assurances of my highest consideration.
(sd.) R. SYKES
His Excellency
Dr. C. A. van der Klaauw
Minister for Foreign Affairs
of the Netherlands
The Hague, 12 September 1978
Excellency,
1. I have the honour to acknowledge receipt of your Note dated 12 September 1978 and to state that it is also the understanding of the Government of the Kingdom of the Netherlands that contracts have been signed between the N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (hereinafter referred to as GKN) and British Nuclear Fuels Limited (hereinafter referred to as BNFL) for the reprocessing by BNFL of certain quantities of irradiated nuclear fuel to be collected from the Netherlands over certain periods, and that it is a term of the said contracts that BNFL will have the option to deliver to GKN the radioactive waste which will arise from the reprocessing of the irradiated nuclear fuel in question (or the equivalent of such waste) provided that it has been put into a form in which it can be transported safely to the point of storage in accordance with the relevant regulations. In addition the contracts specify to which conditions concerning the return of waste the commencement of reprocessing is related.
2. In this connection, I have the honour to convey the assurance of the Government of the Netherlands that that government does not intend to take any legislative or regulatory initiative which would prevent the due execution of the contracts and in particular would prevent BNFL from exercising its contractual option to deliver the radioactive waste to GKN, and that, within the framework of relevant national legal requirements, the Government of the Netherlands intends to facilitate the operation of the above option.
3. In connection with the foregoing, it is understood that the specifications relating to the return of waste, the approval of which is envisaged in the contracts, will have to be judged satisfactory by both governments and by other relevant authorities before reprocessing operations commence.
4. I also have the honour to assure you, in connection with Clause 21.2.3 of the said contract, that it is similarly the intention of the Government of the Netherlands that plutonium returned to the Netherlands will be in a form to be agreed between the two governments and in conformity with all applicable national and international regulations.
5. I have the honour to convey to Your Excellency the assurance of my highest consideration.
(sd.) C. A. VAN DER KLAAUW
Minister for Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands
(vertaling: nl)
BRITSE AMBASSADE
'S-GRAVENHAGE
12 september 1978
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de contracten die zijn aangegaan tussen de British Nuclear Fuels Limited (hierna te noemen de BNFL) en de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (hierna te noemen de GKN) inzake het opwerken door de BNFL van bepaalde hoeveelheden bestraalde reactorbrandstof, die gedurende bepaalde aangegeven tijdvakken uit het Koninkrijk der Nederlanden worden geleverd. In deze contracten is de voorwaarde opgenomen dat de BNFL desgewenst het radioactieve afval dat bij de opwerking van de bestraalde reactorbrandstof in kwestie ontstaat, (of het equivalent van dit afval) aan de GKN mag terugzenden, mits dit in een vorm is gebracht waarin het veilig naar de plaats van opslag kan worden vervoerd en kan worden opgeslagen in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften. Voorts is in de contracten vermeld aan welke voorwaarden met betrekking tot de terugzending van afval de aanvang van de opwerking is gebonden. De Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland-zou derhalve gaarne de verzekering namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ontvangen, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden niet voornemens is het initiatief tot enige wet of enig voorschrift te nemen, waardoor de behoorlijke uitvoering van het contract zou worden verhinderd en waardoor in het bijzonder de BNFL zou worden belet gebruik te maken van haar contractueel vastgelegde mogelijkheid tot terugzending van het radioactieve afval aan de GKN, en dat, binnen het kader van de desbetreffende binnenlandse wettelijke vereisten, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voornemens is de gebruikmaking van bovengenoemde mogelijkheid te bevorderen.
In verband met het bovenstaande wordt ervan uitgegaan, dat de specificaties met betrekking tot de terugzending van afval, in de goedkeuring waarvan in de contracten wordt voorzien, bevredigend dienen te worden geacht door beide Regeringen en door andere daarbij betrokken autoriteiten, alvorens met de werkzaamheden met betrekking tot de opwerking een aanvang kan worden gemaakt. Ik heb tevens de eer te verwijzen naar Clausule 21.2.3 van het genoemde contract, en verklaar in dit verband dat het de bedoeling van de Regering van het Verenigd Koninkrijk is, dat het naar het Koninkrijk der Nederlanden teruggezonden plutonium een door beide Regeringen overeen te komen vorm zal hebben die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde binnenlandse en internationale voorschriften.
Ik heb de eer Uwer Excellentie de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.
(w.g.) R. SYKES
Aan Zijne Excellentie
Dr. C. A. van der Klaauw,
Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden
's-Gravenhage, 12 september 1978
Excellentie,
1. Ik heb de eer de ontvangst van Uw Nota van 12 september 1978 te bevestigen en te verklaren, dat ook de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ervan uitgaat, dat contracten zijn aangegaan tussen de N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (hierna te noemen de GKN) en de Britse Nuclear Fuels Limited (hierna te noemen de BNFL) inzake het opwerken door de BNFL van bepaalde hoeveelheden bestraalde reactorbrandstof, die gedurende bepaalde aangegeven tijdvakken uit het Koninkrijk der Nederlanden worden geleverd, en dat in de genoemde contracten de voorwaarde is opgenomen dat de BNFL desgewenst het radioactieve afval dat bij de opwerking van de bestraalde reactorbrandstof in kwestie ontstaat, (of het equivalent van dit afval) aan de GKN mag terugzenden, mits dit in een vorm is gebracht waarin het veilig naar de plaats van opslag kan worden vervoerd in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften. Voorts is in de contracten vermeld aan welke voorwaarden met betrekking tot de terugzending van afval de aanvang van de opwerking is gebonden.
2. In dit verband heb ik de eer de verzekering van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden over te brengen, dat de Regering niet voornemens is het initiatief tot enige wet of enig voorschrift te nemen, waardoor de behoorlijke uitvoering van het contract zou worden verhinderd en waardoor in het bijzonder de BNFL zou worden belt gebruik te maken van haar contractueel vastgelegde mogelijkheid tot terugzending van het radioactieve afval aan de GKN, en dat, binnen het kader van de desbetreffende binnenlandse wettelijke vereisten, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voornemens is de gebruikmaking van bovengenoemde mogelijkheid te bevorderen.
3. In verband met het bovenstaande wordt ervan uitgegaan, dat de specificaties met betrekking tot de terugzending van radioactief afval, in de goedkeuring waarvan in de contracten wordt voorzien, bevredigend dienen te worden geacht door beide Regeringen en door andere daarbij betrokken autoriteiten, alvorens met de werkzaamheden met betrekking tot de opwerking een aanvang kan worden gemaakt.
4. Ik heb tevens de eer U te verzekeren, in verband met Clausule 21.2.3 van het genoemde contract, dat het eveneens de bedoeling van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden is, dat het naar het Koninkrijk der Nederlanden teruggezonden plutonium een door beide Regeringen overeen te komen vorm zal hebben die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde binnenlandse en internationale voorschriften.
5. Ik heb de eer Uwer Excellentie de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.
(w.g.) C. A. VAN DER KLAAUW
Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden.