Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterend radioactief afval, Parijs, 29-05-1979

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterend radioactief afval
(authentiek: fr)
MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L'Ambassadeur de France
Secrétaire Général
Paris, le 29 mai 1979
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance au nom du Gouvernement de la République Française les points suivants:
1. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Française ont pris acte des dispositions du contrat conclu le 20 mars 1978 entre la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (ci-après appelée COGEMA) et la N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (ci-après appelée PZEM) en vue du retraitement par la COGEMA de certaines quantités de combustibles irradiés.
2. Se référant aux lettres qu'ils ont adressées à l'A.I.E.A. le 11 janvier 1978, les deux gouvernements appliqueront les directives de Londres, notamment les dispositions des paragraphes 3 (protection physique) et 10 (contrôle des retransferts) à toutes les matières nucléaires qui font l'objet dudit contrat.
3. La COGEMA aura la faculté de livrer à la PZEM les déchets radioactifs résultant du retraitement des combustibles irradiés en question (ou l'équivalent desdits déchets) pourvu qu'ils aient été mis sous une forme qui permette leur transport en toute sécurité au lieu de stockage et qui permette leur stockage conformément aux règlements applicables. Aussi, le contrat précise-t-il par ailleurs que les opérations de retraitement ne commenceront qu'à partir du moment où un accord se sera fait sur les conditions du retour des déchets.
L'approbation dudit contrat par les autorités de la République Française est subordonnée à l'insertion dans ce contrat des dispositions mentionnées ci-dessus.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage auprès du Gouvernement de la République Française à ne prendre aucune initiative législative ou réglementaire qui empêcherait la COGEMA d'user de la faculté de livrer les déchets radioactifs à la société et, dans le cadre des dispositions légales s'y rapportant, à faciliter la mise en oeuvre de cette faculté.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement néerlandais, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et votre réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date à laquelle ceux-ci se seront notifié l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur de l'accord.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
(s.) BRUNO DE LEUSSE
A Son Excellence M. Jonkheer J. A. de Ranitz
Ambassadeur des Pays-Bas en France
L'Ambassadeur
No. 8274
Paris, le 29 mai 1979
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 29 mai 1979 ainsi rédigée:
[Red: (zoals in Nr. I)]
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement néerlandais et que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dans les conditions fixées par votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
(s.) J. A. DE RANITZ
S. Exc. M. Bruno de Leusse de Syon
Ambassadeur de France
Secrétaire Général
Ministère des Affaires Etrangères
37, Quai d'Orsay
75700 Paris
(vertaling: nl)
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Ambassadeur van Frankrijk
Secretaris-Generaal
Parijs, 29 mei 1979
Excellentie,
Namens de Regering van de Franse Republiek heb ik de eer onderstaande punten te Uwer kennis te brengen:
1. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek hebben nota genomen van de bepalingen vervat in het op 20 maart 1978 tussen de Compagnie Générale des Matières Nucléaires (hierna te noemen COGEMA) en de N.V. Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij (hierna te noemen PZEM) gesloten contract met het oog op de opwerking door COGEMA van bepaalde hoeveelheden bestraalde splijtstofelementen.
2. Onder verwijzing naar de brieven die zij op 11 januari 1978 aan de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (I.A.E.A.) hebben gericht, passen beide regeringen de richtlijnen van Londen en in het bijzonder de bepalingen vervat in de paragrafen 3 (fysieke beveiliging) en 10 (toezicht op de terugzendingen) toe op alle nucleaire materialen die het onderwerp vormen van genoemd contract.
3. COGEMA heeft het recht het radioactief afval (of het equivalent van dit afval) dat na de opwerking van de desbetreffende bestraalde splijtstofelementen overblijft naar de PZEM terug te zenden, mits het zich in een zodanige vorm bevindt dat het op volkomen veilige wijze naar de plaats van opslag kan worden vervoerd en overeenkomstig de toepasselijke voorschriften kan worden opgeslagen. Het contract bepaalt dan ook dat eerst met de werkzaamheden met betrekking tot de opwerking wordt begonnen, wanneer een akkoord is bereikt inzake de voorwaarden betreffende de terugzending van het radioactief afval.
De goedkeuring van genoemd contract door de autoriteiten van de Franse Republiek is afhankelijk van het in het contract opnemen van de hierboven genoemde bepalingen.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden verbindt zich jegens de Regering van de Franse Republiek om geen wettelijke maatregelen en geen voorschriften uit, te vaardigen die verhinderen dal COGEMA van haar bevoegdheid gebruik maakt het radioactief afval naar de maatschappij terug te zenden, en zij verbindt zich om ia het kader van de desbetreffende wettelijke bepalingen de uitoefening van deze bevoegdheid te vergemakkelijken.
Indien de Nederlandse Regering met bovenvermelde bepalingen instemt, heb ik de eer U voor te stellen dat deze nota en Uw antwoord daarop een overeenkomst tussen onze beide Regeringen vormen, die in werking treedt op de dag waarop beide Regeringen elkaar zullen hebben medegedeeld dat is voldaan aan de constitutionele procedures, welke vereist zijn om de overeenkomst in werking te doen treden.
Gelieve, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.
(w.g.) BRUNO DE LEUSSE
Aan Zijne Excellentie
Jonkheer J. A. de Ranitz
Ambassadeur van Nederland in Frankrijk
Ambassadeur
No. 8274
Parijs, 29 mei 1979
Excellentie,
Hierbij heb ik de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief d.d. 29 mei 1979, waarvan de inhoud als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer U mede te delen dat de Nederlandse Regering met de bovenvermelde bepalingen instemt en dat Uw brief en dit antwoord een overeenkomst tussen onze beide Regeringen vormen, die in werking treedt op de in Uw brief vastgestelde voorwaarden.
Gelieve, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaarden.
(w.g.) J. A. DE RANITZ
Aan Zijne Excellentie de Heer Bruno de Leusse de Syon
Ambassadeur van Frankrijk
Secretaris-Generaal
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Quai d'Orsay 37
75700 Parijs