{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, inzake de wederzijdse bescherming van warenmerken, Beijing, 10-04-1975

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, inzake de wederzijdse bescherming van warenmerken
(authentiek: fr)
Excellence,
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence, que les Gouvernements des Pays du Benelux agissant en commun accord en vertu de la Convention Benelux en matière de marques de produits et annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962, sont disposés à conclure un Arrangement concernant l'enregistrement et la protection, sur base de réciprocité, des marques de produits.
A cet effet, nous vous proposons que les citoyens, les sociétés et les coopératives de chacune des parties contractantes, puissent, sur base de réciprocité, faire enregistrer des marques de produits sur le territoire de l'autre Partie Contractante, conformément à la législation de cette Partie et qu'ils puissent acquérir des droits exclusifs pour utiliser leurs marques ainsi enregistrées.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, cet Arrangement n'est d'application que pour les Pays-Bas.
Si votre Gouvernement est disposé à conclure avec les Gouvernements des Pays du Benelux un Arrangement conforme aux dispositions précitées, nous avons l'honneur de proposer que la présente lettre et les vôtres en réponse adressées à la même date à chacun de nous constituent un Arrangement entre les Gouvernements des Pays du Benelux et le Gouvernement de la République Populaire de Chine et que cet Arrangement entre en vigueur à une date qui sera fixée par un échange de notes.
Nous saisissons cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très haute considération.
Pékin, le 10 avril 1975.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
(s.) M. TOUSSAINT
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(s.) J. VIXSEBOXSE
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
(s.) J. VIXSEBOXSE
A. Son Excellence
Monsieur Li Kiang
Ministre du Commerce Extérieur
de la République Populaire de Chine
(vertaling: nl)
Excellentie,
Wij hebben de eer Uwer Excellentie ter kennis te brengen dat de Regeringen van de Beneluxlanden, gezamenlijk optredend krachtens het op 19 maart 1962 te Brussel ondertekende Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage, bereid zijn een overeenkomst te sluiten betreffende de inschrijving en de bescherming, op basis van wederkerigheid, van warenmerken.
Hiertoe stellen wij u voor dat de onderdanen, ondernemingen en coöperaties van elk der overeenkomstsluitende partijen op basis van wederkerigheid warenmerken kunnen doen inschrijven op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, overeenkomstig de wetgeving van deze Partij, en dat zij uitsluitende rechten kunnen verwerven voor het gebruik van hun aldus ingeschreven merken.
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst slechts voor Nederland.
Indien uw Regering bereid is met de Regeringen van de Beneluxlanden een Overeenkomst te sluiten overeenkomstig de hierboven genoemde regelingen, hebben wij de eer voor te stellen dat deze brief en uw brieven in antwoord daarop, op dezelfde datum, gericht aan ieder van ons, een Overeenkomst vormen tussen de Regeringen van de Beneluxlanden en de Regering van de Volksrepubliek China en dat deze Overeenkomst in werking treedt op een bij notawisseling te bepalen datum.
Gelief, Excellentie, de verzekering van onze zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
Peking, 10 april 1975.
Voor de Regering van het Koninkrijk België
(w.g.) M. TOUSSAINT
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg
(w.g.) J. VIXSEBOXSE
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(w.g.) J. VIXSEBOXSE
Aan Zijne Excellentie
de heer Li Kiang
Minister van Buitenlandse
Handel van de Volksrepubliek
China
Excellentie,
Vandaag had ik de eer en het geluk de gemeenschappelijke brief te ontvangen die U namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden te zamen met de Minister voor Buitenlandse Handel van het Koninkrijk België hebt aangeboden, en waarvan de inhoud als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Het is voor mij nu een grote eer en genoegen U mede te delen dat de Regering van de Chinese Volksrepubliek de inhoud van de bovenvermelde stukken aanvaardt. De Regering van de Chinese Volksrepubliek stemt ermee in dat Uw brief én dit antwoord, alsmede het antwoord met dezelfde inhoud dat ik nog heden aan Zijne Excellentie de Minister voor Buitenlandse Handel van het Koninkrijk België richt, én een gelijkluidend antwoord voor U ten behoeve van de afgevaardigde van het Groothertogdom Luxemburg, een overeenkomst zullen vormen tussen de Regering van de Chinese Volksrepubliek en de Regeringen der Beneluxlanden. De overeenkomst zal in werking treden op een nader door briefwisseling te bepalen datum.
Ik bied Uwe Excellentie hierbij mijn gevoelens aan van de grootste hoogachting en de meeste eerbied.
De vertegenwoordiger van de Regering der Chinese Volksrepubliek,
(w.g.) LI KIANG
Peking, 10 april 1975.
Aan Z.E. de heer Vixseboxse
Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden
in de Chinese Volksrepubliek