Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ AFDELING I. Overeenkomstsluitende partijen
+ AFDELING II. Handel in goederen
+ AFDELING III. Oorsprongsregels
+ AFDELING IV. Handel in diensten en vestiging
+ AFDELING V. Overheidsopdrachten
+ AFDELING VI. Wto
+ AFDELING VII. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie; Santiago de Chile, 16-12-2004, Santiago de Chile, 16-12-2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
hetVerenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
hierna „de lidstaten" genoemd,
de Europese Gemeenschap,
hierna „de Gemeenschap" genoemd,
en
de Republiek Chili, hierna „Chili" genoemd,
Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, hierna „de Overeenkomst" genoemd, op 18 november 2002 te Brussel is ondertekend en dat enkele van de bepalingen van de Overeenkomst krachtens artikel 198, lid 3, sinds 1 februari 2003 worden toegepast;
Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (hierna „de nieuwe lidstaten” genoemd) tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag” te noemen) op 16 april 2003 te Athene werd ondertekend en op 1 mei 2004 in werking trad,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de Overeenkomst.
Artikel 2
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
Artikel 3
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
Artikel 4
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
Artikel 5
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
1.
De bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op goederen die worden uitgevoerd uit Chili naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Chili, die voldoen aan het bepaalde in bijlage III bij de Overeenkomst en die op de dag van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag bevinden in een douane-entrepot of in een vrije zone in Chili of de betrokken nieuwe lidstaat.
2.
In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling toegekend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt overgelegd dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten of een bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer.
Artikel 7
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
Artikel 8
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
Artikel 9
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
Artikel 10
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
1.
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
2.
[Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18-11-2002]
Artikel 12
Chili verbindt zich ertoe in verband met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Gemeenschap geen claims of verzoeken in te dienen of beroep in te stellen, noch concessies uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 of artikel XXI van de GATS te wijzigen of in te trekken.
1.
Dit protocol wordt door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Chili gesloten volgens hun respectieve interne procedures.
2.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de maand waarin alle partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures, of op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, als dat later is.
3.
Onverminderd lid 2 komen de Gemeenschap en Chili overeen artikel 2, 3, 4, 5, 6, 11 en 12 van dit protocol voorlopig toe te passen vanaf het moment van ondertekening van dit protocol. Artikel 2 is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.
4.
Deze kennisgeving wordt gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit protocol is.
5.
Indien een bepaling van dit protocol door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, wordt elke verwijzing in dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van dit protocol gelezen als een verwijzing naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling overeenkomstig lid 3 toe te passen.
Artikel 14
Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Binnen drie maanden na de ondertekening van dit protocol zal de Europese Gemeenschap de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taalversies van dit protocol aan Chili doen toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol worden de nieuwe taalversies authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol.
Artikel 15
Dit protocol maakt een integrerend deel uit van de Overeenkomst. De bijlagen bij dit protocol vormen een integrerend onderdeel daarvan.