Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, Brussel, 26-07-1995

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2005.
Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Portugese Republiek
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Lid-Staten van de Europese Unie, ondertekenaren van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, van 26 juli 1995, hierna „de overeenkomst" te noemen,
Overwegende het belang van een spoedige toepassing van de overeenkomst,
Overwegende dat overeenkomstig artikel K.7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het bepaalde in titel VI van dat verdrag geen beletsel vormt voor de instelling of de ontwikkeling van een nauwere samenwerking tussen twee of meer Lid-Staten, voor zover die samenwerking niet indruist tegen of geen belemmering vormt voor de in titel VI van het EU-Verdrag beoogde samenwerking,
Overwegende dat een eventuele voorlopige toepassing tussen bepaalde Lid-Staten van de Europese Unie van de overeenkomst niet zou indruisen tegen en geen belemmering zou vormen voor de samenwerking, bedoeld in titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit akkoord wordt verstaan onder:
„overeenkomst": de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied;
„Hoge Overeenkomstsluitende Partijen": de Lid-Staten van de Europese Unie die partij zijn bij de overeenkomst;
„Partijen": de Lid-Staten van de Europese Unie die partij zijn bij dit akkoord.
Artikel 2
De overeenkomst is tussen de Hoge Overeenkomstsluitende Partijen die partij zijn bij dit akkoord van voorlopige toepassing met ingang van de eerste dag van de derde maand na de nederlegging van de akte van goedkeuring, aanvaarding of bekrachtiging van dit akkoord door de achtste Hoge Overeenkomstsluitende Partij die deze formaliteit vervult.
Artikel 3
De voor een voorlopige toepassing van de overeenkomst noodzakelijke overgangsbepalingen worden in onderlinge overeenstemming vastgesteld door de Hoge Overeenkomstsluitende Partijen tussen welke de overeenkomst van voorlopige toepassing is, in overleg met de overige Hoge Overeenkomstsluitende Partijen. Tijdens deze periode van voorlopige toepassing worden de taken van het Comité van artikel 16 van de overeenkomst uitgeoefend door de Hoge Overeenkomstsluitende Partijen, die in nauwe samenwerking met de Commissie van de Europese Gemeenschappen en in onderlinge overeenstemming besluiten nemen. Artikel 7, lid 3, en artikel 16 van de overeenkomst kunnen tijdens deze periode niet ten uitvoer worden gelegd.
1.
Dit akkoord staat open voor ondertekening door de Lid-Staten die de overeenkomst hebben ondertekend. Het is onderworpen aan goedkeuring, aanvaarding of bekrachtiging. Het treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na de nederlegging van de akte van goedkeuring, aanvaarding of bekrachtiging door de achtste Hoge Overeenkomstsluitende Partij die deze formaliteit vervult.
2.
Voor Hoge Overeenkomstsluitende Partijen die hun akte van goedkeuring, aanvaarding of bekrachtiging naderhand nederleggen, treedt dit akkoord in werking op de eerste dag van de derde maand na de datum van die nederlegging.
3.
De akten van goedkeuring, aanvaarding of bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie, die als depositaris fungeert.
Artikel 5
Dit akkoord, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie, die een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toezendt aan alle Partijen.
Artikel 6
Dit akkoord verstrijkt op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overeenkomst.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
GEDAAN te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie.