Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr. II. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, houdende een overeenkomst met betrekking tot de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten, Boekarest, 06-06-1995

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Roemenië, anderzijds, houdende een overeenkomst met betrekking tot de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten
(authentiek: nl)
Boekarest, 6 juni 1995
Excellentie,
Wij hebben de eer Uwe Excellentie ter kennis te brengen, dat de Regeringen van de Beneluxlanden, gezamenlijk optredend op grond van de op 11 april 1960 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied, bereid zijn met de Regering van Roemenië onderstaande overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten te sluiten:
1
In deze overeenkomst wordt verstaan:
onder „de Beneluxlanden": het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
onder het „Beneluxgebied": de gezamenlijke grondgebieden in Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.
2
De onderdanen van Roemenië die houder zijn van een geldig nationaal diplomatiek paspoort kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het Beneluxgebied zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van dit paspoort.
3
De onderdanen van de Beneluxlanden die houder zijn van een geldig nationaal diplomatiek paspoort kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het grondgebied van Roemenië zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van dit paspoort.
4
Met uitzondering van de ambtenaren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen alsmede van de ambtenaren van internationale instellingen die zijn benoemd om hun functie in een van de landen van de ondertekenende Regeringen uit te oefenen, dienen de in de artikelen 2 en 3 genoemde personen, voor een verblijf van meer dan drie maanden, hiertoe het visum voor hun vertrek te hebben verkregen door bemiddeling van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van het land waarheen zij zich wensen te begeven.
5
Elke Regering houdt zich het recht voor de toegang tot haar land te weigeren aan personen die niet in het bezit zijn van de vereiste inreispapieren, die als ongewenst zijn gesignaleerd of die beschouwd worden als personen die de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen.
6
Behoudens de voorgaande bepalingen blijven de in de Beneluxlanden en in Roemenië van kracht zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede met betrekking tot het verrichten van enigerlei arbeid onverlet.
7
De ondertekenende Regeringen laten elkaar langs diplomatieke weg de specimens van hun nieuwe of gewijzigde diplomatieke paspoorten geworden, alsmede de gegevens betreffende het gebruik van deze paspoorten, en dit, in de mate van het mogelijke, 60 dagen voor zij in dienst worden gesteld.
8
Deze overeenkomst treedt in werking op de achtste dag volgend op de dag van ondertekening voor de duur van een jaar. Indien de Overeenkomst niet 30 dagen voor het verstrijken van die periode is opgezegd, wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd. Na de eerste periode van een jaar kan elk der ondertekenende Regeringen de overeenkomst opzeggen door 30 dagen van tevoren de Belgische Regering daarvan mededeling te doen.
De opzegging door een van de ondertekenende Regeringen heeft de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg.
De Belgische Regering stelt de andere ondertekenende Regeringen in kennis van de ontvangst van de in dit lid bedoelde mededeling.
9
Deze overeenkomst kan door elk der Overeenkomstsluitende Partijen worden opgeschort.
Van deze opschorting dient onverwijld via de diplomatieke kanalen kennis te worden gegeven aan de Belgische Regering. Deze zal de andere ondertekenende Regeringen van de ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor het ongedaan maken van de opschorting.
10
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze overeenkomst tot de Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgebreid door kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Regering van Roemenië.
Indien de Regering van Roemenië bereid is met de Regeringen van de Beneluxlanden een overeenkomst met bovengenoemde bepalingen te sluiten, hebben wij de eer Uwe Excellentie voor te stellen, dat deze brief en die met gelijkluidende inhoud, welke Uwe Excellentie wordt verzocht aan ieder van ons te richten, als overeenkomst tussen de Regering van Roemenië en de Regeringen van de Beneluxlanden inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten zouden gelden.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw de verzekering van onze bijzondere hoogachting te geven.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(w.g.) M. P. A. FRANK
Voor de Regering van het Koninkrijk België
(w.g.) I. VAN STEENBERGE
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg
(w.g.) M. P. A. FRANK
Zijne Excellentie
De Heer Teodor Viorel Mele?canu
Minister van Staat,
Minister van Buitenlandse Zaken
van Roemenië
Boekarest
Cabinetul ministrului
Nr. H (02)/4424
Boekarest, 6 juni 1995
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief d.d. 6 juni 1995 waarin U mij, namens Uw Regering voorstelde om te komen tot een overeenkomst tussen de Regering van Roemenië en de Regeringen van de Beneluxlanden inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten, en waarvan de inhoud als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. 1)]
lk heb de eer U ter kennis te brengen dat de Regering van Roemenië instemt met het voorstel in Uw brief en met het feit dat die brief tezamen met dit antwoord en de gelijkluidende antwoorden aan de Ambassadeur van het Koninkrijk België en aan U als Vertegenwoordiger van het Groothertogdom Luxemburg, een overeenkomst vormen tussen de Regering van Roemenië en de Regeringen van de Beneluxlanden.
lk maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te geven.
(w.g.) T. MELE?CANU
Minister van Staat,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Teodor Viorel Mele?canu
Hare Excellentie
Mevrouw Monique P.A. Frank
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
van het Koninkrijk der Nederlanden
Boekarest