Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Sloveense Republiek, anderzijds, houdende een overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht, Wenen, 16-11-1992

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van de Sloveense Republiek, anderzijds, houdende een overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht
(authentiek: en)
Op 16 november 1992 is te Wenen de volgende brief in het Nederlands en het Frans gezonden aan de Sloveense Ambassadeur:
Excellentie,
Wij hebben de eer Uwe Excellentie ter kennis te brengen, dat de Regeringen van de Beneluxlanden, gezamenlijk optredend op grond van de op 11 april 1960 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied, bereid zijn met de Regering van de Sloveense Republiek onderstaande overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht te sluiten:
1
In deze Overeenkomst wordt verstaan:
onder „de Beneluxlanden": het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
onder het „Beneluxgebied": de gezamenlijke grondgebieden in Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.
2
De onderdanen van de Sloveense Republiek kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het Beneluxgebied zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van een geldig nationaal paspoort.
3
De onderdanen van de Beneluxlanden kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het grondgebied van de Sloveense Republiek zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van een geldig nationaal paspoort.
4
Voor een verblijf van meer dan drie maanden dienen de in deze Overeenkomst bedoelde onderdanen vóór hun vertrek de daartoe vereiste machtiging aan te vragen via de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van het land waarheen zij zich wensen te begeven en deze te hebben verkregen.
5
Elke Regering houdt zich het recht voor de toegang tot haar land te weigeren aan personen die niet in het bezit zijn van de vereiste inreispapieren, die niet beschikken over voldoende middelen van bestaan, die als ongewenst zijn gesignaleerd of die beschouwd worden als personen die de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen.
6
Behoudens de voorgaande bepalingen blijven de in de Beneluxlanden en in de Sloveense Republiek van kracht zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede met betrekking tot het verrichten van enigerlei arbeid onverlet.
7
De ondertekenende Regeringen laten elkaar langs diplomatieke weg de specimens van hun nieuwe of gewijzigde nationale paspoorten geworden, alsmede de gegevens betreffende het gebruik van deze paspoorten, en dit, in de mate van het mogelijke, 60 dagen vóór zij in dienst worden gesteld.
8
Deze Overeenkomst treedt in werking op de achtste dag volgend op de dag van ondertekening voor de duur van een jaar. Indien de Overeenkomst niet 30 dagen voor het verstrijken van die periode is opgezegd, wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd. Na de eerste periode van een jaar kan elk der ondertekenende Regeringen de Overeenkomst opzeggen door 30 dagen van tevoren de Belgische Regering daarvan mededeling te doen.
De opzegging door een van de ondertekenende Regeringen heeft de beëindiging van de Overeenkomst tot gevolg.
De Belgische Regering stelt de andere ondertekenende Regeringen in kennis van de ontvangst van de in dit lid bedoelde mededeling.
9
Deze Overeenkomst kan door elk der Overeenkomstsluitende Partijen worden opgeschort.
Van deze opschorting dient onverwijld via de diplomatieke kanalen kennis te worden gegeven aan de Belgische Regering. Deze zal de andere ondertekenende Regeringen van de ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor het ongedaan maken van de opschorting.
10
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze Overeenkomst tot Aruba en de Nederlandse Antillen worden uitgebreid door kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Regering van de Sloveense Republiek.
Indien de Regering van de Sloveense Republiek bereid is met de Regeringen van de Beneluxlanden een Overeenkomst met bovengenoemde bepalingen te sluiten, hebben wij de eer Uwe Excellentie voor te stellen, dat deze brief en die met gelijkluidende inhoud, welke Uwe Excellentie wordt verzocht aan ieder van ons te richten, als overeenkomst tussen de Regering van de Sloveense Republiek en de Regeringen van de Beneluxlanden zouden gelden.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw de verzekering van onze bijzondere hoogachting te geven.
Voor de Regering van het Koninkrijk België,
(w.g.) G. VILAIN XIIII
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
(w.g.) J. REUTER
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
(w.g.) C. H. A. PLUG