Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Elektronisch berichtenverkeer met gebruik van de berichtenbox
1.1. Beschrijving berichtenbox
1.2. Openstelling elektronisch berichtenverkeer
1.3. Voorwaarden voor gebruik elektronische weg
2. Ontvangstbevestiging
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemene wet bestuursrecht, Besluit strategische goederen, Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, Verordening (EG) nr. 236/2005, verordeningen op grond van artikel 215 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem; Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer met gebruik van de digitale berichtenbox

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Algemene wet bestuursrecht, Besluit strategische goederen, Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, Verordening (EG) nr.  236/2005, verordeningen op grond van artikel 215 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem; Openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer met gebruik van de digitale berichtenbox
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het volgende besloten.
Met dit besluit wordt kenbaar gemaakt (zie afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht, met name artikel 2:15, eerste lid) dat vanaf 1 januari 2012 voor het elektronisch berichtenverkeer met gebruik van de berichtenbox de elektronische weg tussen belanghebbenden en de Belastingdienst/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer is geopend en welke specifieke eisen daarvoor gelden.
1.1. Beschrijving berichtenbox
De berichtenbox is een beveiligde elektronische postbus die deel uitmaakt van de elektronische omgeving van het in de Dienstenwet omschreven centraal loket. Het centraal loket is een generieke overheidsvoorziening die geschikt is voor elektronische informatie- en berichtenuitwisseling met bevoegde instanties waaronder de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Van een in de berichtenbox ontvangen bericht wordt automatisch een ontvangstbevestiging naar de berichtenbox van de afzender verzonden. Voor het verkrijgen van toegang tot een berichtenbox zijn toeganggegevens nodig. De berichtenbox is te bereiken via Antwoord voor Bedrijven.
1.2. Openstelling elektronisch berichtenverkeer
De elektronische weg wordt opengesteld voor het volgende berichtenverkeer met gebruik van de berichtenbox:
Aanvragen van vergunningen voor de doorvoer, uitvoer en overdracht van militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik;
Meldingen voor de doorvoer van militaire goederen;
Verzoeken om ontheffingen op grond van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens ;
Aanvragen op grond van verordeningen inzake beperkende maatregelen (sancties) die hun grondslag vinden in artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, indien de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als bevoegde autoriteit is aangewezen bij of krachtens de verordening of bij of krachtens de nationale sanctieregeling die is opgesteld ter uitvoering van de verordening;
Sondages en indelingsverzoeken;
Vergunningaanvragen onder Verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;
Registratieverzoeken voor communautaire en nationale algemene vergunningen voor goederen voor tweeërlei gebruik;
Verzoeken tot afgifte van een internationaal importcertificaat, een bewijs van ontvangst of een vermissingsverklaring.
Naast de bovengenoemde aanvragen, meldingen, sondages en verzoeken kan ook al het verkeer volgend hierop via de berichtenbox plaatsvinden. Dit betreft bijvoorbeeld de ontvangstbevestiging, het bieden van herstel in geval van verzuim, het verzoeken en verstrekken van aanvullende informatie, alsook de besluiten op een aanvraag om een vergunning, ontheffing of vrijstelling of de beslissingen op sondages en indelingsverzoeken. Ook is de elektronische weg opengesteld voor aanverwante communicatie inzake vragen betreffende exportcontrole strategische goederen, realisatierapportages van vergunningen en declaraties onder de Uitvoeringswet verdrag Chemische Wapens . Het aangeduide verkeer waarvoor de elektronische weg is opengesteld, beperkt zich tot verkeer dat tot stand komt op basis van het Besluit strategische goederen , de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens en Verordening (EG) nr. 1236/2005.
De elektronische weg is niet opengesteld voor verkeer dat betrekking heeft op procedures van bezwaar of beroep of andere gerechtelijke procedures.
Het elektronisch berichtenverkeer met gebruik van de berichtenbox waarvoor deze openstelling geldt, wordt afgewikkeld door de Belastingdienst/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer.
1.3. Voorwaarden voor gebruik elektronische weg
Ten aanzien van de openstelling van de elektronische weg voor het berichtenverkeer als bedoeld onder 1.2, zijn daarop de eisen van toepassing die bij of krachtens de Dienstenwet zijn vastgesteld aan het gebruik van de werking van het centraal loket. De onder 1.2 bedoelde aanvragen, verzoeken, meldingen en sondages kunnen uitsluitend via de berichtenbox van het centraal loket worden verzonden indien daarvoor de formulieren die op de website van de douane ter beschikking zijn gesteld worden gebruikt (www.douane.nl) Voor de overige communicatie kunnen berichten worden verstuurd zonder gebruik van formulieren.
Aanvragen, meldingen, sondages en verzoeken dienen digitaal te worden ondertekend. Ondertekening kan plaatsvinden met een met elektronische middelen aangemaakte kopie van een van oorsprong handgeschreven handtekening (een eenvoudige scan van een handgeschreven handtekening), maar ook door middel van geavanceerde elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 20b van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem .
2. Ontvangstbevestiging
Als moment van ontvangst geldt het moment dat het bericht in de berichtenbox die door de Belastingdienst/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer wordt beheerd, binnenkomt. Na ontvangst wordt in berichtenbox van de afzender een ontvangstbevestiging beschikbaar gesteld.
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.
2. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Staatssecretaris