Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Procedure
3.1. Het schoolbestuur dient een buitenregulier telformulier in
3.2. Cƒi verstuurt ontvangstbevestiging
3.3. Cƒi verstuurt het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
3.4. Het schoolbestuur verstuurt eventuele correcties op het OGT
3.5. Toekenning
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Buitenreguliere telling c.q. eerste schooldagtelling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Buitenreguliere telling c.q. eerste schooldagtelling
1. Inleiding
Met ingang van het schooljaar 1999 – 2000 zal er een nieuw formulier voor het indienen van een buitenreguliere telling beschikbaar zijn. Naast de buitenreguliere telgegevens kan nu ook worden aangegeven dat het de bedoeling is dat de formatie-uitbreiding in verband met ’groei op de eerste schooldag’ (na de zomervakantie) reeds met ingang van 1 augustus gewenst is. De huidige (omslachtige) aanvraagprocedure om de formatie-uitbreiding reeds 1 augustus te laten ingaan – via een apart verzoek met daarbij een kopie van het buitenreguliere telformulier – is hiermee komen te vervallen.
Omdat niet tijdig ingediende buitenreguliere tellingen ook niet in behandeling genomen worden, is het voor het schoolbestuur van belang zo tijdig mogelijk van Cƒi te vernemen of een ingediende buitenreguliere telling daadwerkelijk bij Cƒi is aangekomen. Daarom zal voortaan door Cƒi direct na ontvangst van een buitenreguliere telling een schriftelijke ontvangstbevestiging aan het schoolbestuur worden verzonden.
In deze publicatie zal nader worden ingegaan op het gewijzigde telformulier en zullen nog enkele, in de praktijk van belang gebleken, aandachtspunten aan de orde komen.
2. Doelgroep
Deze publicatie is bedoeld voor basisscholen die op basis van artikel 12 van het Formatiebesluit WPO, zoals dat is gepubliceerd in het Staatsblad 1998 nr. 569, aanspraak willen maken op verhoging van de formatie. Om dit te bereiken moet voor de school een zogeheten buitenreguliere telling worden ingediend. In het geval dat de aanspraak, in verband met ’groei op de eerste schooldag’ op verhoging van de formatie reeds per 1 augustus, in moet gaan, kan dat op hetzelfde (buitenreguliere) telformulier worden aangegeven.
3. Procedure
Hieronder wordt de procedure van de buitenreguliere telling geschetst met daarbij per stap enkele belangrijke aandachtspunten.
3.1. Het schoolbestuur dient een buitenregulier telformulier in
Een buitenreguliere telling kan worden gedaan in de periode van 1 augustus tot en met 31 maart van een schooljaar. Indien het gewogen aantal leerlingen zodanig is gestegen dat dit leidt tot een formatiegroei van tenminste 0,6 formatieplaats kan de formatie opnieuw worden berekend. Wanneer op het (nieuwe) telformulier is aangekruist dat het gaat om een aanspraak op groeiformatie in verband met ’groei op de eerste schooldag’, dan zal de aanspraak op groeiformatie gelden met ingang van 1 augustus Is dit niet aangekruist op het buitenreguliere telformulier, dan zal de aanspraak op formatiegroei ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de teldatum valt.
Aandachtspunten zijn verder:-
Een buitenreguliere telling dient te worden ingediend op het daartoe bestemde (nieuwe) formulier Cƒi 59074. Dit formulier wordt bij ministeriële regeling vastgesteld;-
Ter voorkoming van misverstanden is het raadzaam de oude (blanco) formulieren te vernietigen;-
Het formulier ( CFI 59074) dat voor een buitenreguliere telling moet worden gebruikt is door middel van een plaketiket aan te vragen bij:
Centrale Financiën Instellingen
Afdeling GVZ
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer-
Het totaal aantal leerlingen van vraag 2 moet groter of gelijk zijn aan het totaal aantal leerlingen van de achterstandscategorie 1.90 van vraag 1. Voor alle leerlingen met een achterstandscategorie 1.90 geldt dat ze een niet Nederlandse culturele achtergrond hebben als gespecificeerd bij vraag 2, doch om ingedeeld te kunnen worden in de achterstandscategorie 1.90 moet er aan een aanvullende voorwaarde worden voldaan (bij voorbeeld ten aanzien van de vooropleiding van de vader of moeder of ten aanzien van het beroep van de meest verdienende ouder of verzorger);-
Het telformulier moet door (of namens) het schoolbestuur worden ondertekend;-
Als een school bestaat uit een hoofdvestiging en één of meer nevenvestigingen dient voor elke vestiging een afzonderlijke telling te worden ingestuurd met dezelfde teldatum. Dus ook voor vestigingen waar mogelijk geen groei heeft plaatsgevonden (zie artikel 11, vierde lid, bekostigingsbesluit WPO). Zo mogelijk dienen tellingen van hoofd- en nevenvestiging(en) in één envelop aan Cƒi te worden toegezonden;-
Overzichten en uitdraaien van de leerlingen-administratie hoeven niet te worden meegestuurd;-
Het telformulier moet binnen twee weken na de gekozen teldatum zijn gestuurd aan Cƒi:
Centrale Financiën Instellingen
Afdeling GGF
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer.
Doorslaggevend bij de beoordeling of het telformulier tijdig is ingezonden zal de datum van het poststempel zijn of, wanneer een poststempel ontbreekt, de datum van binnenkomst bij Cƒi.-
Niet tijdig ingezonden telformulieren zullen niet door Cƒi worden verwerkt en worden terug gezonden aan het schoolbestuur. Niet tijdige inzending kan vervelende gevolgen met zich meebrengen. Er zal een nieuwe telling moeten worden ingediend en in het bijzonder zal er een nieuwe teldatum bepaald moeten worden. Binnen 14 dagen vanaf deze nieuwe teldatum dient de telling bij Cƒi te zijn ingediend. Zeker wanneer hierdoor de nieuwe teldatum in een nieuwe maand moet komen te vallen, derft de school inkomsten: de aanspraak op de groeiformatie gaat immers pas een maand later in.
3.2. Cƒi verstuurt ontvangstbevestiging
Na ontvangst van het buitenreguliere telformulier verstuurt Cƒi binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging aan het schoolbestuur. Hiermee kan het schoolbestuur bewaken dat ingediende telformulieren tijdig Cƒi hebben bereikt.
3.3. Cƒi verstuurt het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
Na verwerking van de buitenreguliere telling wordt het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) aan het schoolbestuur gezonden. Dit overzicht dient gecontroleerd te worden op de juiste verwerking van de telopgave.
3.4. Het schoolbestuur verstuurt eventuele correcties op het OGT
Eventuele correcties moeten duidelijk herkenbaar worden aangegeven op (een afschrift van) het OGT en binnen 14 dagen na de verzenddatum aan Cƒi worden verzonden. Bedoelde verzenddatum treft u aan op het OGT, zowel op het voorblad als op het vervolgblad, rechts van het brinnummer van de school. Als de gegevens op het overzicht juist zijn moet dit overzicht worden opgeslagen in de administratie van de school (en dus niet naar Cƒi worden opgestuurd).
3.5. Toekenning
Na verwerking van (een correctie op) een buitenreguliere telling wordt automatisch groeiformatie toegekend als het (gewogen) aantal leerlingen leidt tot een verhoging van de basisformatie met tenminste 0,6 formatieplaats. Als dit het geval is, ontvangt het schoolbestuur na de verwerking van de buitenreguliere telling een formatie-overzicht waarop de toename van de formatie zichtbaar is.
Leidt de toename van het aantal leerlingen echter niet tot verhoging van de basisformatie, dan stuurt Cƒi hierover een brief aan het schoolbestuur.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
staatssecretaris
namens deze,
hoofddirecteur centrale financiën instellingen