Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Goedkeuring indienen jaaropgave
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

BTW-compensatiefonds, vervallen kwartaalopgave

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2009.
BTW-compensatiefonds, vervallen kwartaalopgave
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:
1. Inleiding
In het kader van de evaluatie van de Wet op het BTW-compensatiefonds heb ik overleg gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en kaderwetgebieden. In dat overleg is overeengekomen maatregelen te treffen die leiden tot administratieve verlichting bij de uitvoering van die wet . In dit besluit tref ik zulke maatregelen met betrekking tot het doen van de opgave voor een bijdrage uit het BCF.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
wet BCF: Wet op het BTW-compensatiefonds
uitvoeringsregeling BCF: Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds
compensatiegerechtigd lichaam: een lichaam zoals bedoeld in artikel 1, onderdelen c en d, van de wet BCF
BCF: BTW-compensatiefonds
btw: omzetbelasting
2. Goedkeuring indienen jaaropgave
Een compensatiegerechtigd lichaam moet binnen een maand na afloop van een kalenderkwartaal opgave doen voor een bijdrage uit het BCF (zie de artikelen 1, eerste lid, onderdeel g, en 9, tweede lid, van de wet BCF). De bijdrage over een kalenderjaar wordt in beginsel uitbetaald, zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op bijdrage is ontstaan (zie artikel 9, derde lid, van de wet BCF). Bij het doen van de kwartaalopgave kan het compensatiegerechtigde lichaam echter verzoeken om uitbetaling van een voorschot. Dat is alleen mogelijk voor in de kwartaalopgave begrepen btw, die betrekking heeft op enkele specifieke uitgavencategorieën (bestemmingsplannen en openbaar vervoer; zie artikel 1, derde lid, van de uitvoeringsregeling BCF).
In verband met de gewenste administratieve verlichting bij de uitvoering van de wet BCF , is overeengekomen om de kwartaalopgave met ingang van het jaar 2007 te vervangen door een jaaropgave. Deze opgave moet het compensatiegerechtigde lichaam doen binnen een maand na afloop van het kalenderjaar. Het formulier waarmee de opgave over een afgelopen kalenderjaar (jaar t) wordt gedaan, biedt ook de mogelijkheid om opgave te doen van de btw die in het lopende kalenderjaar (jaar t+1) naar verwachting zal zijn begrepen in de uitgaven bedoeld in artikel 1, derde lid, van de uitvoeringsregeling BCF. Dit btw-bedrag wordt in 4 tranches verdeeld. Na afloop van ieder kalenderkwartaal wordt bij wijze van voorschot een tranche uitbetaald.
De feitelijke ontwikkelingen kunnen echter in de loop van het jaar afwijken van de prognose waarop het aangevraagde voorschotbedrag is gebaseerd. Hierdoor kan de aanspraak op uitbetaling van voorschotbedragen substantieel hoger of lager uitvallen. Compensatiegerechtigde lichamen kunnen daarom vóór de uitbetaling van de derde tranche een aan de feitelijke ontwikkelingen aangepaste opgave indienen. Uitbetaling van de derde en vierde tranche zal dan op deze aangepaste opgave worden gebaseerd.
Inmiddels heb ik maatregelen genomen die moeten leiden tot de noodzakelijke wijzigingen van de wet BCF , de uitvoeringsregeling BCF en het formulier Opgaaf BTW-compensatiefonds. Vooruitlopend op die wijzigingen keur ik goed, dat compensatiegerechtigde lichamen met ingang van het jaar 2007, alleen nog binnen een maand na afloop van dat jaar opgave doen van het recht op bijdrage uit het BCF dat in dat jaar is ontstaan. De opgave van het voorschotbedrag waarop het compensatiegerechtigde lichaam aanspraak maakt voor het jaar 2007 (zie artikel 1, derde lid, van de uitvoeringsregeling BCF), geschiedt eenmalig per brief. De Belastingdienst neemt hiervoor het initiatief.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 29 januari 2007
De
Minister
directeur-generaal Belastingdienst