Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Bijlage I
Bijlage II
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Spanje houdende een overeenkomst inzake de deelneming van wederzijdse onderdanen aan de gemeenteraadsverkiezingen in beide landen, Madrid, 23-02-1989

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Spanje houdende een overeenkomst inzake de deelneming van wederzijdse onderdanen aan de gemeenteraadsverkiezingen in beide landen
(authentiek: nl)
Madrid, 23 februari 1989
Meneer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie uit naam van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden mede te delen, dat in overeenstemming met de in Nederland van kracht zijnde wetgeving en onder de voorwaarden die die wetgeving stelt of in de toekomst kan stellen, de Spaanse onderdanen het recht hebben deel te nemen aan de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. De huidige basisvoorwaarden staan vermeld in de bij deze brief gevoegde Bijlage I.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden verzoekt de Spaanse Regering overeen te komen dat, in overeenstemming met de in het Koninkrijk Spanje van kracht zijnde wetgeving en onder de voorwaarden die die wetgeving stelt of in de toekomst kan stellen, de Nederlandse onderdanen in staat worden gesteld aan de Spaanse gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Dienovereenkomstig is mij medegedeeld dat de Spaanse basisvoorwaarden zijn opgenomen in Bijlage II.
Indien U kan instemmen met de inhoud van deze brief en de Bijlagen, stel ik U voor, Meneer de Minister, dat deze brief en Uw ontvangstbevestiging een overeenkomst vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje, die in werking zal treden op de datum van ontvangst van de laatste der kennisgevingen inzake de voltooiing van de grondwettelijke procedures vereist in de twee landen voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt tenslotte voor dat beide Regeringen elkaar schriftelijk langs diplomatieke weg in kennis stellen van elke wijziging in de voorwaarden, zoals vermeld in de Bijlagen I en II, die het gevolg is van een wijziging in de bestaande nationale wettelijke regelingen. Deze wijzigingen zullen worden gevoegd bij die Bijlagen.
Deze overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht en kan worden beëindigd schriftelijk langs diplomatieke weg met een opzegtermijn van zes maanden.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan Uwe Excellentie wederom mijn hoogste achting te betuigen.
(w.g.) C. H. A. PLUG
C. H. A. Plug
Ambassadeur der Nederlanden
Aan Zijne Excellentie
de heer Francisco Fernández Ordóñez,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Madrid.
Basisvoorwaarden voor de uitoefening van het actief en passief kiesrecht voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen voor Spaanse onderdanen.
De in Nederland woonachtige Spaanse onderdanen genieten het actief en passief kiesrecht voor de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen, indien:
a. zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet van het kiesrecht zijn ontzet;
b. het hen op grond van de Vreemdelingenwet dan wel het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap is toegestaan in Nederland woonachtig te zijn;
c. zij direct voorafgaande aan de dag van de kandidaatstelling gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaar ingezetene van Nederland zijn;
d. zij niet in dienst van de Spaanse Staat zijn; zijn zij dat wel, dan mogen zij noch hun echtgenoten en kinderen, voor zover dezen met hen in gezinsverband leven, aan de verkiezingen deelnemen;
e. zij het kiesrecht uitoefenen in de gemeente waar zij hun werkelijke woonplaats hebben.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de Spanjaarden die tegelijkertijd de Nederlandse nationaliteit bezitten.
Basisvoorwaarden voor de uitoefening van het actief kiesrecht voor de Spaanse gemeenteraadsverkiezingen voor Nederlandse onderdanen.
De Nederlandse onderdanen genieten het actief kiesrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen die in Spanje worden gehouden, indien:
a. zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet van het kiesrecht zijn ontzet;
b. zij voorafgaande aan de datum van het houden van gemeenteraadsverkiezingen onafgebroken meer dan drie jaar legaal in Spanje wonen;
c. zij een verblijfsvergunning hebben;
d. zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente waar zij doorgaans wonen;
e. zij niet in dienst van de Nederlandse Staat zijn; zijn zij dat wel, dan mogen zij noch hun echtgenoten en kinderen, voor zover dezen met hen in gezinsverband leven, aan de verkiezingen deelnemen. Deze omstandigheden worden vastgesteld blijkens een verklaring van de belanghebbende;
f. zij ingeschreven zijn in de kieslijsten voor buitenlanders woonachtig in Spanje. Hiertoe dienen zij binnen de termijn die voor elke verkiezing wordt vastgesteld, een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de gemeente waar zij in het bevolkingsregister staan ingeschreven.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de Nederlanders die tegelijkertijd de Spaanse nationaliteit bezitten.
Madrid, 23 februari 1989
Meneer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwe Excellentie de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, waarvan de inhoud als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer Uwe Excellentie mede te delen dat bovengenoemd voorstel aanvaardbaar is voor de Spaanse Regering. Dientengevolge zullen de brief van Uwe Excellentie en deze antwoordbrief een overeenkomst ter zake vormen tussen beide Staten, zodra aan de voorwaarden, die voor de inwerkingtreding in genoemde brief zijn gesteld, zal zijn voldaan.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan Uwe Excellentie wederom mijn hoogste achting te betuigen.
(w.g.) FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Francisco Fernández Ordóñez
Minister van Buitenlandse Zaken
Aan Zijne Excellentie
de heer C. H. A. Plug,
Ambassadeur der Nederlanden,
Madrid.