Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela houdende een overeenkomst inzake het verlenen van vergunningen aan zendamateurs, Caracas, 10-09-1985

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela houdende een overeenkomst inzake het verlenen van vergunningen aan zendamateurs
(authentiek: es)
REPÚBLICA DE VENEZUELA
Ministerio de Relaciones Exteriores
GM-01463
Caracas, 10 set. 1985
Señor Encargado de Negocios:
Con el objeto de estrechar aún más las cordiales relaciones existentes entre Venezuela y el Reino de los Países Bajos y permitir el intercambio de experiencias entre radioaficionados venezolanos y radioaficionados neerlandeses y antillanos neerlandeses, me es grato proponer a usted que se celebre un Acuerdo entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos que otorgue, a título de reciprocidad, autorizaciones a radioaficionados para que puedan operar temporalmente sus estaciones en el otro país, bajo las siguientes condiciones:
1. El aficionado que haya obtenido permiso de su gobierno para operar una estación de radioaficionado, será autorizado temporalmente por el gobierno del otro país, en base a reciprocidad, a operar esa estación en su territorio.
2. El aficionado que haya obtenido de su gobierno permiso para operar su estación como radioaficionado tiene que obtener de parte de las autoridades competentes del gobierno del otro país, una autorización antes de que pueda operar su estación según lo determinado en el párrafo 1.
3. Las autoridades competentes de ambos gobiernos otorgarán y cancelarán las autorizaciones mencionadas en el párrafo 2 bajo las condiciones y términos que cada gobierno establezca.
4. Las autoridades competentes de ambos países deberán notificarse la cancelación de las autorizaciones para operar estaciones de radioaficionados otorgadas en base a este Acuerdo.
5. Por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos, el presente Acuerdo será aplicable a todo el Reino de los Países Bajos.
6. El presente Acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de las Partes previa notificación por escrito de la otra con sesenta (60) días de anticipación, en la cual el Gobierno del Reino de los Países Bajos podrá limitar la denuncia a una de las partes del Reino.
Si los términos de esta proposición son aceptables para su Ilustrado Gobierno, esta Nota y la respuesta favorable de usted en los mismos términos, constituyen un Acuerdo entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos, el cual entrará en vigor un mes después de la fecha de la Nota de respuesta.
Válgome de la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más alta consideración.
(fdo) S. A. CONSALVI
Simón Alberto Consalvi
Ministro de Relaciones Exteriores.
Al Honorable Señor
Roben A. Vornis
Encargado de Negocios a.i. del
Reino de los Países Bajos
Presente.
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
No 3218
Caracas, 10 september 1985
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 10 september 1985, nummer GM-01463, welke in de Nederlandse taal als volgt luidt:
„Ten einde de tussen Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden bestaande hartelijke betrekkingen nog verder te verstevigen en de uitwisseling van ervaringen tussen Venezolaanse radiozendamateurs en Nederlandse en Nederlands-Antilliaanse radiozendamateurs mogelijk te maken, heb ik de eer U voor te stellen dat tussen de Republiek Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden een overeenkomst wordt gesloten krachtens welke, op basis van wederkerigheid, vergunningen aan radiozendamateurs worden verleend om tijdelijk hun radiozendinstallaties op de navolgende voorwaarden in het andere land te gebruiken:
1. De radioamateur die van zijn regering vergunning heeft gekregen om een zendinstallatie te gebruiken, zal, op basis van wederkerigheid, door de regering van het andere land tijdelijk gemachtigd worden die zendinstallatie op haar grondgebied te gebruiken.
2. De radioamateur die van zijn regering vergunning heeft gekregen om zijn zendinstallatie te gebruiken, zal van de bevoegde autoriteiten van de regering van het andere land een vergunning moeten verkrijgen alvorens hij zijn zendinstallatie kan bedienen volgens het bepaalde in paragraaf 1.
3. De bevoegde autoriteiten van beide regeringen zullen de in paragraaf 2 genoemde vergunningen verstrekken en annuleren op de voorwaarden en bepalingen, die iedere regering vaststelt.
4. De bevoegde autoriteiten van beide landen zullen elkaar officieel mededeling moeten doen van de annulering der vergunningen tot het gebruiken van zendinstallaties van radioamateurs welke op grond van deze overeenkomst zijn verstrekt.
5. Voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal deze overeenkomst op het gehele Koninkrijk van toepassing zijn.
6. Deze overeenkomst zal door elk der Partijen kunnen worden beëindigd middels schriftelijke mededeling aan de andere Partij zestig (60) dagen van te voren, waarbij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de opzegging tot een van de delen van het Koninkrijk zal kunnen beperken.
Indien de bewoordingen van dit voorstel voor Uw Doorluchtige Regering aanvaardbaar zijn, vormen deze brief en het bevestigend antwoord van U in dezelfde bewoordingen een overeenkomst tussen de Republiek Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden die in werking zal treden één maand na de datum van de antwoordbrief.
Ik maak gebruik van deze gelegenheid om U de hernieuwde verzekering te geven van mijn meest bijzondere hoogachting.”
Ik heb de eer te bevestigen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden akkoord gaat met het in Uw brief gedane voorstel. Ik heb voorts de eer te bevestigen dat Uw brief samen met deze brief een overeenkomst zal vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela die in werking zal treden één maand na de datum van de antwoordbrief.
Ik maak gebruik van deze gelegenheid Uwer Excellentie de hernieuwde verzekering te geven van mijn meest bijzondere hoogachting.
(w.g.) R. A. VORNIS
Robert A. Vornis
Tijdelijk Zaakgelastigde a.i.
van het Koninkrijk der Nederlanden.
Zijner Excellentie
Dr. Simón Alberto Consalvi
Minister van Buitenlandse Betrekkingen
van de Republiek Venezuela
Caracas.