Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nr. II
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili houdende een verdrag inzake de tewerkstelling van gezinsleden van het diplomatieke en consulaire personeel, 's-Gravenhage, 26-10-1995

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Chili houdende een verdrag inzake de tewerkstelling van gezinsleden van het diplomatieke en consulaire personeel
(authentiek: en)
REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

The Hague, October 26th, 1995.

Your Excellency,
I have the honour of addressing Your Excellency in order to propose to Your Government, on behalf of the Government of the Republic of Chile, an Agreement between our countries, on the following terms:
1
The dependent family members of a diplomat, career consular officer or member of the administrative, technical and service staff of the diplomatic and consular missions of the Republic of Chile in the Kingdom of the Netherlands and of the diplomatic and consular missions of the Kingdom of the Netherlands in the Republic of Chile, shall be authorized to carry out gainful activities in the receiving State under the same conditions as the nationals of such State, subject to obtaining the corresponding authorization pursuant to the provisions of this Agreement. Such benefit shall also extend to the dependent family members of nationals of the Republic of Chile or the Kingdom of the Netherlands accredited to the international organizations seated in either country.
2
For the purpose of this Agreement, dependent family members are those forming part of the household of a diplomat, career consular officer or member of the administrative, technical and service staff of the sending State, who have been notified as such by the sending State and have been accepted as such by the receiving State.
Dependent family members shall include:
a) the spouse,
b) unmarried dependent children who have not yet reached the age of 21 or who have not yet reached the age of 26 and who are full time students at an establishment of secondary or higher education,
c) unmarried dependent children who suffer from mental or physical disabilities.
3
There shall be no restrictions as to the nature or type of activity that can be carried out. However, it shall be understood that for activities requiring special qualifications, it shall be necessary for the dependent family member to comply with the rules that govern the practice of those activities in the receiving State. In addition, authorization may be witheld in such cases where, by reasons of security, only nationals of the receiving State can be employed.
4
The application for authorization to carry out a gainful activity shall be made by the respective diplomatic or consular mission through a Note Verbale to the Directorate of the Ceremonial and Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Chile and the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, respectively. Such application shall identify the dependent and briefly state the nature of the activity proposed to be carried out. Upon proving that the person for whom authorization is sought meets the requirement set forth in this Agreement, the respective Department shall promptly advise the mission concerned that the dependent has authorization to carry out gainful activities.
5
A dependent family member who carries out gainful activities under this Agreement, shall not enjoy immunity from civil or administrative jurisdiction in case of actions brought against him/her in respect of acts or contracts directly related to the carrying out of such gainful activities.
6
In the event that a dependent family member enjoys immunity from criminal jurisdiction pursuant to the Vienna Conventions on Diplomatic or Consular Relations or any other applicable international agreement and is accused of committing a criminal offence in connection with the carrying out of a gainful activity, the sending State shall, at the written request of the receiving State, waive the immunity of that dependent from the criminal jurisdiction, save when the sending State adjudges such a waiver to be contrary to its interests.
A waiver of immunity from criminal proceedings shall not be construed as extending to execution of the sentence, for which a specific waiver shall be required. In such cases, the sending State shall give serious consideration to the written application of the receiving State requesting the waiver of this latter immunity.
7
a) If a dependent family member carries out gainful activities in accordance with the provisions of this Agreement, this fact shall not affect diplomatic or consular exemptions from taxes, duties or charges now or therefore granted to this family member.
However, no exemption will be granted from taxes levied on income derived from the carrying out of such gainful activities.
b) A dependent family member who carries out gainful activities in accordance with the provisions of this Agreement, shall be subject to the social security legislation of the receiving State.
8
This Agreement does not imply acknowledgment of diplomas and degrees or studies between the two countries.
9
The authorization to carry out a gainful activity in the receiving State shall expire on the date on which the diplomat, career consular officer or member of the administrative or technical and service staff of whose family the dependent is a member terminates his/her assignment in the receiving State.
10
This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have notified each other that their respective constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.
11
Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time deemed advisable by giving written notice through diplomatic channels and it shall cease to be in force on the first day of the seventh month following the day on which notice is given.
If the foregoing proposal is acceptable to Your Excellency, I have further the honour to propose that this letter, which is authentic in the Spanish and English languages, together with Your Excellency's affirmative reply shall constitute an agreement between the Republic of Chile and the Kingdom of the Netherlands which shall enter into force in accordance with the provisions of article 10 of the foregoing text.
I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

(sd.) M. F. AMUNÁTEGUI
Mariano Fernández Amunátegui
Subsecretario de Relaciones Exteriores

His Excellency
Mr. M. Patijn
State Secretary for Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands
STATE SECRETARY FOR FOREIGN AFFAIRS

The Hague, 26 October 1995

Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of your Excellency's letter of 26 October 1995, which reads as follows:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
On behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands, I have further the honour to inform your Excellency that the foregoing proposal is acceptable and to confirm that Your Excellency's letter and this letter in reply, which is authentic in the Spanish and English language, shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Chile, which shall enter into force in accordance with the provisions of article 10 of the foregoing text.
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurances of my highest consideration.

For the Government of the Kingdom of the
Netherlands,
(sd.) M. PATIJN
M. Patijn
State Secretary for Foreign Affairs

His Excellency
Mr. Mariano Fernández Amunátegui
Undersecretary of Foreign Affairs
of the Republic of Chile
(vertaling: nl)
REPUBLIEK CHILI MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 26 oktober 1995

Excellentie,
Ik heb de eer mij tot Uwe Excellentie te richten teneinde Uw Regering, uit naam van de Regering van de Republiek Chili, een verdrag tussen onze landen voor te stellen, in de volgende bewoordingen:
1
Aan gezinsleden van een diplomatiek of een beroepsconsulair ambtenaar of van leden van het administratieve, technische en bedienende personeel van de diplomatieke en consulaire missies van de Republiek Chili in het Koninkrijk der Nederlanden en van de diplomatieke en consulaire missies van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Chili, wordt toestemming verleend om betaalde werkzaamheden in de ontvangende staat te verrichten op dezelfde voorwaarden als onderdanen van bedoelde staat, nadat de desbetreffende toestemming daarvoor is verkregen overeenkomstig de bepalingen van dit verdrag. Dit geldt eveneens voor de gezinsleden van onderdanen van de Republiek Chili of het Koninkrijk der Nederlanden die geaccrediteerd zijn bij internationale organisaties die hun zetel hebben in een van beide landen.
2
Voor de toepassing van dit verdrag wordt onder „gezinsleden" verstaan: leden van het gezin die deel uitmaken van het huishouden van een diplomatieke ambtenaar, van een beroepsconsulair ambtenaar of van een lid van het administratieve, technische en bedienende personeel van de zendstaat, die als zodanig zijn opgegeven door de zendstaat en als zodanig zijn aanvaard door de ontvangende staat.
Als gezinsleden worden aangemerkt:
a. de echtgeno(o)t(e);
b. ongehuwde kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt of die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt en een volledige dagopleiding volgen aan een instelling voor voortgezet of hoger onderwijs;
c. ongehuwde kinderen die geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn.
3
Er worden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot de aard of de soort werkzaamheden die kan worden verricht. Hierbij wordt er evenwel van uitgegaan dat het gezinslid voor werkzaamheden waarvoor speciale kwalificaties zijn vereist, moet voldoen aan de normen die voor het verrichten van deze werkzaamheden in de ontvangende staat gelden. Bovendien kan toestemming worden geweigerd in die gevallen waarin, om veiligheidsredenen, uitsluitend onderdanen van de ontvangende staat kunnen worden tewerkgesteld.
4
Het verzoek om toestemming voor het verrichten van betaalde werkzaamheden wordt gedaan door de desbetreffende diplomatieke of consulaire missie door middel van een Nota-Verbaal aan respectievelijk de Directie Ceremonieel en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Chili of aan de Directie Kabinet en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden. In dit verzoekschrift dient de identiteit van het gezinslid te worden vermeld en in het kort de aard te worden beschreven van de werkzaamheden die men voornemens is te gaan verrichten. Nadat is vastgesteld dat de persoon voor wie toestemming wordt gevraagd, voldoet aan de bepalingen die in dit verdrag zijn vervat, deelt de desbetreffende dienst de betrokken missie zo snel mogelijk mede dat het gezinslid toestemming heeft om de betaalde werkzaamheden te verrichten.
5
Een gezinslid dat betaalde werkzaamheden verricht op grond van dit verdrag geniet geen immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in civiel- en administratiefrechtelijke zaken, indien er een rechtsvordering tegen hem/haar wordt ingesteld vanwege gedragingen of overeenkomsten die direct verband houden met het verrichten van dergelijke werkzaamheden.
6
In het geval dat een gezinslid strafrechtelijke immuniteit geniet op grond van de Verdragen van Wenen inzake diplomatiek verkeer en inzake consulaire betrekkingen of enig ander internationaal verdrag dat van toepassing is, en hij wordt beschuldigd van het begaan van een strafbaar feit dat verband houdt met het verrichten van betaalde werkzaamheden, doet de zendstaat, op schriftelijk verzoek van de ontvangende staat, afstand van de immuniteit van dit gezinslid ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken, behalve wanneer de zendstaat van oordeel is dat bedoelde afstand in strijd is met zijn belangen.
Het afstand doen van de immuniteit bij strafrechtelijke procedures wordt niet geacht mede betrekking te hebben op de tenuitvoerlegging van het vonnis; daarvan moet uitdrukkelijk afstand worden gedaan. In een dergelijk geval neemt de zendstaat het schriftelijke verzoek van de ontvangende staat om afstand te doen van deze laatstbedoelde immuniteit ernstig in overweging.
7
a. Indien een gezinslid betaalde werkzaamheden verricht in overeenstemming met de bepalingen van dit verdrag, heeft dit geen invloed op de diplomatieke of consulaire vrijstellingen van rechten, belastingen of lasten die hem worden of zijn verleend.
Er wordt evenwel geen enkele vrijstelling van belastingen en lasten verleend over inkomsten uit het verrichten van genoemde betaalde werkzaamheden.
b. Een gezinslid dat betaalde werkzaamheden verricht in overeenstemming met dit verdrag, is onderworpen aan de wetgeving van de ontvangende staat op het gebied van de sociale zekerheid.
8
Dit verdrag houdt geen erkenning in van diploma's en graden of studies tussen de twee landen.
9
De toestemming om betaalde werkzaamheden te verrichten in het ontvangende land vervalt op de dag waarop de plaatsing van de diplomatieke ambtenaar, de beroepsconsulaire ambtenaar of het lid van het administratieve, technische of bedienende personeel van wiens gezin het gezinslid deel uitmaakt, in de ontvangende staat wordt beëindigd.
10
Dit verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum van de laatste kennisgeving van de Verdragsluitende Partijen dat aan hun onderscheiden constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.
11
Elk van beide Verdragsluitende Partijen kan dit verdrag op elk gewenst moment opzeggen door middel van een kennisgeving langs diplomatieke weg, waarna het Verdrag ophoudt van kracht te zijn op de eerste dag van de zevende maand na de datum van de bedoelde kennisgeving.
Indien het bovenstaande voorstel voor Uw Regering aanvaardbaar is, heb ik de eer om verder voor te stellen dat deze brief, waarvan de Spaanse en de Engelse tekst authentiek zijn, tezamen met de bevestigende antwoordbrief van Uwe Excellentie een verdrag zal vormen tussen de Republiek Chili en het Koninkrijk der Nederlanden, dat in werking zal treden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van bovenstaande tekst.
Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) M. F. AMUNATEGUI
Mariano Fernández Amunátegui
Onderstaatssecretaris van Buitenlandse
Zaken

Aan Zijne Excellentie
Michiel Patijn
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden
STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 26 oktober 1995

Excellentie,
Ik heb de eer Uwe Excellentie de ontvangst te bevestigen van Uw brief d.d. 26 oktober 1995, die als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Voorts heb ik namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de eer Uwe Excellentie mede te delen dat het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is en te bevestigen dat Uw brief en deze antwoordbrief, waarvan de Spaanse en de Engelse tekst authentiek zijn, een verdrag vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, dat in werking zal treden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van bovenstaande tekst.
Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

Voor de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden,
(w.g.) M. PATIJN,
M. Patijn
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan Zijne Excellentie
de Heer Mariano Fernández Amunátegui
Onderstaatssecretaris van Buitenlandse Zaken
van de Republiek Chili