Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake aanpassing van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden, 's-Gravenhage / Neuilly, 04-05-1983

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake aanpassing van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden
(authentiek: fr)
Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de l'Environnement et de la Qualité de la vie
Neuilly, le 29 avril 1983
Monsieur le Ministre,
Me référant aux discussions de la 6e Conférence ministérielle du 17 novembre 1981 et aux travaux qui ont eu lieu au sein de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution depuis lors pour la mise à jour de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn le 3 décembre 1976, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit:
1 - Dans le respect des délais prévus au paragraphe 2 de l'article 2, l'annexe I de la Convention pourra être adaptée avec l'accord des Parties contractantes au vu des conclusions que le comité scientifique dont la constitution a été annoncée par la partie française lors de la 6e Conférence ministérielle a formulées dans son rapport du mois de juillet 1982, et de celles qu'il tirera des études complémentaires qu'il a recommandées. Ces adaptations ne devront entraîner aucune nuisance, aucun inconvénient ou autre conséquence pour le territoire de chacune des Parties contractantes.
2 - Pour tenir compte du retard apporté à l'entrée en vigueur de la Convention, la seconde phase dont l'article 2, paragraphe 3 de la Convention prévoit le départ le 1er janvier 1980, débutera dans les deux ans qui suivront le démarrage de la 1ère phase.
Je vous serais obligée de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse et les lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les trois autres Gouvernements signataires de la Convention constitueront un accord entre les cinq Gouvernements concernés. Cet accord sera déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse par les soins du Gouvernement français. Il entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au Gouvernement de la Confédération suisse l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre, et des lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les autres Gouvernements signataires, et lorsque la Convention sera elle-même entrée en vigueur.
Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention. En cas de dénonciation du présent Accord, la Convention sera considérée comme dénoncée.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer les assurances de ma haute considération.
(s.) H. BOUCHARDEAU
Huguette Bouchardeau
Son Excellence
Monsieur W. van Eekelen
Secrétaire d'Etat
aux Affaires Etrangères
La Haye
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
La Haye, le 4 mai 1983
Madame le Secrétaire d'Etat
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 avril 1983, dont la teneur est la suivante:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions contenues dans votre lettre rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et que votre lettre ainsi que cette réponse et les lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les trois autres Gouvernements signataires de la Convention constituent un accord entre les cinq Gouvernements concernés, lequel sera déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse et entrera en vigueur lorsque tous les Gouvernements signataires de la Convention auront notifié au Gouvernement de la Confédération suisse l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur des dispositions de la présente lettre et des lettres identiques échangées entre le Gouvernement français et les autres Gouvernements signataires, et lorsque la Convention sera elle-même entrée en vigueur.
Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'Etat, les assurances de ma très haute considération.
(s.) W. F. VAN EEKELEN
W. F. van Eekelen
Secrétaire d'Etat aux
Affaires Etrangères
Son Excellence
Madame H. Bouchardeau
Secrétaire d'Etat auprès
du Premier Ministre Paris
(vertaling: nl)
Staatssecretaris voor Milieuhygiëne
Neuilly, 29 april 1983
Excellentie,
Verwijzend naar de besprekingen van de zesde Ministersconferentie van 17 november 1981 en naar de werkzaamheden die sindsdien binnen de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging hebben plaatsgevonden voor het bijwerken van de op 3 december 1976 te Bonn ondertekende Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden, heb ik de eer U, namens mijn Regering, het volgende voor te stellen:
1) Ten einde de termijnen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2, niet te overschrijden kan bijlage I bij de Overeenkomst, met instemming van de Overeenkomstsluitende Partijen, worden aangepast aan de conclusies die de wetenschappelijke commissie, waarvan de instelling werd aangekondigd door de Franse Partij tijdens de zesde Ministersconferentie, heeft nedergelegd in haar rapport van juli 1982, alsmede aan de conclusies die de wetenschappelijke commissie moge trekken uit het aanvullend onderzoek waartoe zij een aanbeveling heeft gedaan. Deze aanpassingen mogen geen hinder, overlast of andere gevolgen hebben voor het grondgebied van elk der Overeenkomstsluitende Partijen.
2) Ten einde rekening te houden met de vertraging die is opgetreden bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst, zal de tweede fase, waarmede ingevolge artikel 2, derde lid, van de Overeenkomst op 1 januari 1980 een begin zou worden gemaakt, aanvangen binnen twee jaar nadat de eerste fase is ingegaan.
Ik zou het op prijs stellen van U te vernemen of Uw Regering instemt met bovenstaande bepalingen. Indien dit het geval is, dan vormen deze brief en Uw antwoord alsmede de gelijkluidende brieven gewisseld tussen de Franse Regering en de andere drie Regeringen die de Overeenkomst 1) hebben ondertekend, een overeenkomst tussen de vijf betrokken Regeringen. Laatstbedoelde overeenkomst zal door de Franse Regering worden nedergelegd bij de Regering van de Zwitserse Bondsstaat. Zij treedt in werking wanneer alle Regeringen die de Overeenkomst 1) [2] hebben ondertekend, de Regering van de Zwitserse Bondsstaat ervan in kennis hebben gesteld dat is voldaan aan de procedures vereist voor de inwerkingtreding van de bepalingen vervat in deze brief en in de gelijkluidende brieven gewisseld tussen de Franse Regering en de andere Regeringen die de Overeenkomst
1) [3] hebben ondertekend, en wanneer de Overeenkomst 1) [4] zelf in werking is getreden.
De onderhavige overeenkomst kan worden opgezegd onder de voorwaarden bedoeld in artikel 15 van de Overeenkomst 1) [5] . Indien de onderhavige overeenkomst wordt opgezegd, wordt de Overeenkomst 1) [6] beschouwd te zijn opgezegd.
Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) Huguette BOUCHARDEAU
Zijne Excellentie
de heer W. F. van Eekelen,
Staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken,
's-Gravenhage
's-Gravenhage, 4 mei 1983
Excellentie,
Hierbij heb ik de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 29 april 1983, waarvan de inhoud als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer U mede te delen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden instemt met de bepalingen vervat in Uw brief en dat Uw brief en dit antwoord alsmede de gelijkluidende brieven gewisseld tussen de Franse Regeringen de andere drie Regeringen die de Overeenkomst 1) [7] hebben ondertekend, een overeenkomst vormen tussen de vijf betrokken Regeringen, welke overeenkomst zal worden nedergelegd bij de Regering van de Zwitserse Bondsstaat, en in werking treedt wanneer alle Regeringen die de Overeenkomst 1) [8] hebben ondertekend, de Regering van de Zwitserse Bondsstaat ervan in kennis hebben gesteld dat is voldaan aan de procedures vereist voor de inwerkingtreding van de bepalingen vervat in deze brief en in de gelijkluidende brieven gewisseld tussen de Franse Regering en de andere Regeringen die de Overeenkomst 1) [9] hebben ondertekend, en wanneer de Overeenkomst 1) [10] zelf in werking is getreden.
Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) W. F. VAN EEKELEN
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Hare Excellentie
Mevrouw H. Bouchardeau
Staatssecretaris voor Milieuhygiëne
Parijs 1)####
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [2]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [3]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [4]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [5]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [6]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [7]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [8]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [9]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.] ^ [10]
[Red: Bedoeld is hier de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden.]