Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Indiase Regering inzake de werkzaamheden onder het Nederlandse Jongeren Vrijwilligers Programma in India, New-Delhi, 27-07-1965

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Indiase Regering inzake de werkzaamheden onder het Nederlandse Jongeren Vrijwilligers Programma in India
(authentiek: en)
EMBASSY OF THE NETHERLANDS
New Delhi, 27th July, 1965.
Dear Mr. Ramachandran,
I have the honour to refer to recent conversations between representatives of our two Governments concerning the implementation of the Netherlands Volunteer Programme in India and to confirm that the following understandings have been reached as a result of these conversations:
1. The Government of India will accord equitable treatment to Netherlands Volunteers, both as to their person and their property, and afford them, in case of need, adequate aid and protection. The Government of India agrees that the payments received by Volunteers to defray their living expenses and the separation allotment payable to the Netherlands Volunteers paid directly or indirectly by the Government of the Netherlands, shall be exempt from Indian income tax. Also exempt from Indian income tax will be any other income of Netherlands Volunteers in respect of which such individuals are required to pay any income or social security tax to the Government of the Netherlands. In addition, the Government of India will grant to the Netherlands Volunteers exemption from import regulations and from customs duties, taxes and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, in respect of personal baggage, used personal and household effects and Rs. 1.500,- worth of new items of personal and household effects.
2. The Government of India will accept a Netherlands Volunteer Representative and such other personnel as may be deemed necessary by the Government of the Netherlands and the Government of India to discharge the functions for the Government of the Netherlands with respect to volunteer programmes and projects. The Government of India shall extend to the Netherlands Volunteer Representative, and to other personnel if such are employees of the Netherlands Government, the same treatment with respect to payment of income tax and customs duties or charges as are accorded to personnel of comparable rank or grade of the Embassy.
3. The Government of India will exempt funds, equipment, materials and supplies furnished or financed by the Government of the Netherlands and used in connection with Netherlands Volunteer programmes and projects from taxes, investment or deposit requirements, currency controls, customs duties or other charges. The disposal of equipment, materials and supplies thus imported will be governed by rules as may be prescribed by the Government of India.
4. The Government of India will provide accommodation with hard furnishings to the Netherlands Volunteers at their places of posting. In addition, bicycles will be provided to the Volunteers to meet their local transportation needs. The maintenance of the bicycles will, however, be the responsibility of the Volunteers.
5. Appropriate representatives of the Government of the Netherlands and of the Government of India may make from time to time such arrangements with respect to Netherlands Volunteer Programmes in India as appear necessary or desirable for purposes of implementing this agreement.
If the foregoing understandings are acceptable to the Government of India, I have the honour to suggest that this Note and the Ministry's reply to that effect be regarded as constituting an Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of India which shall enter into force on the date on which the Netherlands Government notifies the Indian Government that the constitutional requirements which are in force in her country, have been complied with. However, the Agreement shall be provisionally applied from the date of receipt of the Ministry's reply. The Agreement shall be valid for a term of three years and shall be renewable for a similar period unless one of the Governments shall notify the other at least six months before the expiry of the Agreement of its intention to terminate it.
I would greatly appreciate it if you could confirm that the above meets with the approval of the Government of India.
Please accept, Mr. Ramachandran, the assurance of my highest consideration.
Yours sincerely,
(sd.) BEELAERTS VAN BLOKLAND
Netherlands Ambassador
Mr. S. G. Ramachandran
Joint Secretary
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
Government of India
New Delhi
GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs No, F 19/6/65-IA
New Delhi, July 27, 1965.
My dear Ambassador,
I have received your letter dated 27th July, 1965 reading as follows:
[Red: (zoals in Nr. I)]
I confirm that the understandings mentioned in your above quoted note are acceptable to the Government of India. I agree that your Note, together with this reply, shall constitute an Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of India which shall enter into force on the date on which the Netherlands Government notifies the Government of India that the constitutional requirements which are in force in her country, have been complied with. I also agree that this Agreement shall be provisionally effective on the date of this reply.
Please accept, Mr. Ambassador, the renewed assurance of my highest consideration.
Yours sincerely,
(sd.) S. G. RAMACHANDRAN
His Excellency G. Beelaerts van Blokland,
Ambassador of the Government of the Kingdom
of the Netherlands,
New Delhi.
(vertaling: nl)
AMBASSADE DER NEDERLANDEN
New Delhi, 27 juli 1965.
Hooggeachte Heer Ramachandran,
Ik heb de eer te verwijzen naar besprekingen die onlangs hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van onze beide Regeringen betreffende de uitvoering van het Nederlandse Vrijwilligers Programma in India en te bevestigen dat als resultaat van deze besprekingen de volgende afspraken zijn gemaakt:
1. De Regering van India zal de Nederlandse vrijwilligers billijk behandelen, zowel wat betreft hun persoon als wat betreft hun eigendommen en hun in geval van nood afdoende hulp en bescherming verlenen. De Regering van India stemt er mee in dat de door de vrijwilligers ter bestrijding van de kosten van hun levensonderhoud ontvangen betalingen en de Nederlandse vrijwilligers toekomende, al dan niet rechtstreeks door de Nederlandse Regering uitgekeerde kostwinnersvergoeding, in India zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Alle andere inkomsten van de Nederlandse vrijwilligers waarover zij aan de Nederlandse Regering inkomstenbelasting of sociale verzekeringspremies moeten betalen zijn in India eveneens vrijgesteld van inkomstenbelasting. Voorts verleent de Regering van India de Nederlandse vrijwilligers vrijstelling van invoerrechten, heffingen en daarmede verband houdende kosten, met uitzondering van die voor opslag, vervoer en dergelijke diensten, zowel op hun persoonlijke bagage, gebruikte persoonlijke eigendommen en huishoudelijke voorwerpen als op nieuwe persoonlijke eigendommen en huishoudelijke voorwerpen tot een waarde van 1500 roepia's.
2. De Regering van India zal een Nederlandse vertegenwoordiger van de vrijwilligers aanvaarden en al het andere personeel dat de Nederlandse Regering en de Regering van India nodig achten voor het uitvoeren voor de Nederlandse Regering van de aan de vrijwilligersprogramma's en -projecten verbonden werkzaamheden. De Regering van India behandelt de Nederlandse vertegenwoordiger van de vrijwilligers en het overige personeel, voor zover dit bestaat uit functionarissen van de Nederlandse Regering, wat de betaling van inkomstenbelasting, invoerrechten of kosten betreft, op dezelfde wijze als waarop personeel van vergelijkbare rang of graad van de Ambassade wordt behandeld.
3. De Regering van India verleent op door de Nederlandse Regering verschafte of betaalde en ten behoeve van Nederlandse vrijwilligersprogramma's en -projecten gebruikte gelden, uitrusting, materialen en benodigdheden vrijstelling van belasting, het storten van verplichte garantiesommen, deviezencontrole, invoerrechten of andere kosten, alsmede van de voorschriften gesteld ten aanzien van investeringen. Op het van de hand doen van materiaal, uitrusting en benodigdheden die op deze wijze worden ingevoerd zijn de regels die door de Regering van India worden voorgeschreven, van toepassing.
4. De Regering van India stelt de Nederlandse vrijwilligers in hun standplaats gemeubileerde woonruimte ter beschikking. Bovendien zullen de vrijwilligers als lokaal vervoermiddel rijwielen ter beschikking worden gesteld. De vrijwilligers moeten evenwel zelf zorg dragen voor het onderhoud van deze rijwielen.
5. Van tijd tot tijd kunnen bevoegde vertegenwoordigers van de Nederlandse Regering en van de Regering van India met betrekking tot de Nederlandse vrijwilligersprogramma's in India die regelingen treffen die hun voor de uitvoering van deze Overeenkomst noodzakelijk of gewenst lijken.
Indien het vorenstaande aanvaardbaar is voor de Regering van India heb ik de eer voor te stelen dat deze Nota en het bevestigende antwoord van het Ministerie zullen worden geacht een Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van India te vormen, die in werking zal treden op de datum waarop de Nederlandse Regering kennis geeft aan de Regering van India dat aan de in haar land geldende grondwettelijke vereisten is voldaan. De Overeenkomst zal echter voorlopig worden toegepast te rekenen van de datum van ontvangst van het antwoord van het Ministerie. De Overeenkomst geldt voor een tijdvak van drie jaar en wordt met een zelfde tijdvak verlengd tenzij een der Regeringen de andere Regering tenminste 6 maanden voor het tijdstip waarop die Overeenkomst afloopt kennis geeft van haar voornemen de Overeenkomst te beëindigen.
Ik zou het ten zeerste op prijs stellen indien U zou willen bevestigen dat het bovenstaande de instemming heeft van de Regering van India.
Gelief, Mijnheer Ramachandran, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.
(w.g.) BEELAERTS VAN BLOKLAND
Ambassadeur van Nederland
De Heer S. G. Ramachandran
Toegevoegd Secretaris,
Ministerie van Financiën,
Afdeling Economische Zaken,
van de Regering van India
New Delhi
REGERING VAN INDIA MINISTERIE VAN FINANCIËN
Afdeling Economische Zaken
No. F 19/6/65-IA
New Delhi, 27 juli 1965.
Mijnheer die Ambassadeur,
Ik heb Uw brief van 27 juli 1965, van de volgende inhoud, ontvangen:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Ik bevestig dat de in Uw hierboven aangehaalde Nota weergegeven afspraken aanvaardbaar zijn voor de Regering van India. Ik stem er mee in dat Uw nota, te zamen met dit antwoord, een overeenkomst zullen vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van India, die in werking zal treden op de datum waarop de Nederlandse Regering kennis geeft aan de Regering van India dat aan de in haar land geldende grondwettelijke vereisten is voldaan. Ik stem er eveneens mee in dat deze overeenkomst voorlopig zal worden toegepast te rekenen van de datum van dit antwoord.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting te aanvaarden.
(w.g.) S. G. RAMACHANDRAN
Zijner Excellentie G. Beelaerts van Blokland,
Ambassadeur van de
Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
New Delhi.