Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Filippijnse Regering inzake tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers in de Filippijnen, Manilla, 13-02-1968

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 11 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 10 maart 2010.
Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Filippijnse Regering inzake tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers in de Filippijnen
(authentiek: en)
ROYAL NETHERLANDS EMBASSY No. 442
Manila, February 13, 1968.
Excellency:
I have the honor to refer to the recent discussions held in Manila by the representatives of the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of the Philippines concerning the implementation of the Netherlands Volunteer Program (hereinafter referred to as “the Program”) in the Philippines with a view to cooperating in the social, economic and industrial development of the Philippines by sending Netherlands men and women, equipped with the required technical knowledge or skills, to live and work with Filipinos and thereby promote friendship and mutual understanding between the two countries, and to confirm on behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands the following understandings reached between them:
1. Upon request of the Government of the Republic of the Philippines, the Government of the Kingdom of the Netherlands shall within the limit imposed by the availability of manpower, financial and material resources, dispatch the Netherlands volunteers in the Program for the purpose of assisting in the implementation of projects according to project agreements to be separately agreed upon between the authorized officials of the two Governments.
2. The Government of the Kingdom of the Netherlands will, subject to budgetary appropriations, bear the cost of international travel between the Netherlands and the Philippines, provide the salaries and allowances of the Netherlands Volunteers in the Philippines and make available such equipment, materials, and medical supplies as necessary for the performance of their functions.
3. The Government of the Republic of the Philippines will:
(a) Exempt the importation of equipment, materials and medical supplies mentioned in 2 above, as well as a reasonable amount of household and personal effects for the use of the Netherlands volunteers from the payment of customs duties, taxes, and other charges due and collectible by the Philippine Government: Provided however, that in the event that said personal effects, equipment, materials and supplies are disposed of by barter, sale or lease, duties and taxes and other charges thereon shall first be paid.
(b) Exempt the Netherlands volunteers from the payment of income tax and charges of any kind imposed on or in connection with any emoluments to be remitted from overseas in connection with their volunteer service work including the living allowances mentioned in 2 above; and
(c) Exempt the Netherlands Volunteers from the payment of fees and other charges related to visa, immigration, and registration matters.
(d) The privileges and exemptions mentioned in paragraphs 3 (a), (b) and (c) above, are granted by the Philippine Government provided that the same privileges and exemptions will be enjoyed by Philippine volunteers who may be sent to the Netherlands in connection with an identical volunteer program.
4. In order to facilitate the implementation of this agreement the two Governments shall consult each other from time to time in order to make such arrangements with respect to the Program in the Philippines as may appear necessary and desirable upon the request of either.
I have the honour to propose that, if these understandings are acceptable to the Government of the Republic of the Philippines, this note and Your Excellency's reply note concurring therein shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date on which the Netherlands Government notifies the Philippine Government that the constitutional requirements which are in force in its country have been complied with. However, the Agreement shall be provisionally applied from the date of receipt of Your Excellency's reply. The Agreement shall be in force until ninety days after the date of written notification from either Government to the other of its intention to terminate it.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
(sd.) G. J. DISSEVELT.
Netherlands Ambassador
His Excellency Narciso Ramos
Secretary of Foreign Affairs
Manila
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
Manila, February 13, 1968
Excellency:
I have the honor to acknowledge the receipt of Your Excellency's note of today's date which reads as follows:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
I have further the honor to confirm the understandings set forth in your note on behalf of the Government of the Republic of the Philippines.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
(sd.) NARCISO RAMOS
Secretary of Foreign Affairs
His Excellency G. J. Dissevelt
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Embassy of the Royal Kingdom of the Netherlands
Makati, Rizal
(vertaling: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Nr. 442
Manilla, 13 februari 1968.
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de besprekingen die onlangs te Manilla zijn gevoerd tussen vertegenwoordigers van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Regering van de Republiek der Filippijnen over de uitvoering van het Nederlandse Vrijwilligersprogramma (hierna te noemen „het Programma”) op de Filippijnen, met het oog op samenwerking bij de sociale, economische en industriële ontwikkeling van de Filippijnen, door het uitzenden van met de nodige technische kennis of vaardigheden toegeruste Nederlandse mannen en vrouwen, die onder de Filippino's zullen leven en werken, waardoor de vriendschap en het wederzijdse begrip tussen de beide landen worden bevorderd, en namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de volgende tussen hen bereikte akkoorden te bevestigen:
1. Wanneer de Regering van de Republiek der Filippijnen daarom verzoekt, zendt de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, binnen de bestaande personele, financiële en materiële mogelijkheden, de Nederlandse vrijwilligers bij het Programma uit, opdat dezen overeenkomstig tussen de bevoegde autoriteiten der beide Regeringen te sluiten afzonderlijke projectovereenkomsten hulp zullen verlenen bij de uitvoering van projecten.
2. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal, afhankelijk van de voor dit doel uitgetrokken fondsen, de kosten van het internationale vervoer tussen Nederland en de Filippijnen voor haar rekening nemen, de salarissen en toelagen van de Nederlandse vrijwilligers op de Filippijnen betalen en de voor de uitoefening van hun functies benodigde uitrusting, materialen en medicamenten ter beschikking stellen.
3. De Regering van de Republiek der Filippijnen zal:
(a) De invoer van uitrusting, materialen en medicamenten, bedoeld onder 2 hierboven, alsmede een redelijke hoeveelheid huishoudelijke artikelen en persoonlijke bezittingen, bestemd om door de Nederlandse vrijwilligers te worden gebruikt, vrijstellen van invoerrechten, belastingen en andere verschuldigde en door de Filippijnse Regering invorderbare lasten, met dien verstande evenwel dat ingeval de bedoelde persoonlijke bezittingen, uitrusting, materialen en voorraden door ruiling, verkoop of verhuur van de hand worden gedaan, daarop eerst rechten en belastingen en andere lasten dienen te worden betaald;
(b) De Nederlandse vrijwilligers vrijstellen van de betaling van inkomstenbelasting en alle andere heffingen op of in verband met eventuele emolumenten die van overzee worden overgemaakt in verband met hun arbeid als vrijwilliger, met inbegrip van de verblijfstoelagen bedoeld onder 2 hierboven; en
(c) De Nederlandse vrijwilligers vrijstellen van de betaling van leges en andere kosten verband houdende met visa, immigratie en registratie.
(d) De voorrechten en vrijstellingen bedoeld in de leden 3 (a), (b) en (c) worden door de Regering der Filippijnen verleend onder voorbehoud dat deze zelfde voorrechten en vrijstellingen eveneens worden genoten door Filippijnse vrijwilligers die, in verband met een soortgelijk vrijwilligersprogramma, naar Nederland worden uitgezonden.
4. Ter vergemakkelijking van de uitvoering van deze Overeenkomst plegen de Regeringen, telkens wanneer een van beide de wens daartoe kenbaar maakt, onderling overleg voor het treffen van die maatregelen ten aanzien van het Programma op de Filippijnen die noodzakelijk en gewenst lijken.
Ik heb de eer voor te stellen dat, indien deze akkoorden voor de Regering van de Republiek der Filippijnen aanvaardbaar zijn, deze nota en Uwer Excellentie's bevestigende antwoordnota een overeenkomst tussen onze beide Regeringen vormen, die in werking treedt op de datum waarop de Nederlandse Regering de Regering van de Filippijnen ervan in kennis stelt dat aan de in haar land bestaande grondwettelijke vereisten is voldaan. De Overeenkomst wordt evenwel voorlopig toegepast met ingang van de datum waarop Uwer Excellentie's antwoord wordt ontvangen. De Overeenkomst blijft van kracht tot negentig dagen na de datum waarop een der Regeringen de andere schriftelijk in kennis heeft gesteld van haar voornemen haar te beëindigen.
Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) G. J. DISSEVELT.
Ambassadeur der Nederlanden
Zijner Excellentie Narciso Ramos
Secretaris van Buitenlandse Zaken
Manilla
REPUBLIEK DER FILIPPIJNEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Manilla, 13 februari 1968
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellentie's nota van heden, welke luidt als volgt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Voorts heb ik de eer de in Uw nota uiteengezette akkoorden te bevestigen uit naam van de Regering van de Republiek der Filippijnen.
Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) NARCISO RAMOS
Secretaris van Buitenlandse Zaken,
Zijner Excellentie G. J. Dissevelt
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
Ambassade van het
Koninkrijk der Nederlanden