Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanwijzing van het bedrijventerrein "Avantis" als grensoverschrijdend bedrijventerrein, 's-Gravenhage, 11-08-2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de aanwijzing van het bedrijventerrein "Avantis" als grensoverschrijdend bedrijventerrein
(authentiek: nl)
De Tijdelijk Zaakgelastigde
van de Bondsrepubliek Duitsland
Den Haag, 26 juli 2006
Ref.: Re-551.20
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer u namens de Bondsrepubliek Duitsland, gelet op artikel 1 van het Derde aanvullend protocol van 4 juni 2004 bij de Overeenkomst van 16 juni 1959 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied, de volgende overeenkomst voor de aanwijzing van een grensoverschrijdend bedrijventerrein in de zin van het nieuwe artikel 2, eerste lid, van de Overeenkomst voor te stellen:
1
Het grensoverschrijdende bedrijventerrein „Avantis’’ bevindt zich in de nabijheid van de grensovergang van de snelweg E 314 en het knooppunt „Bocholtz’’ op de gezamenlijke stadsgrens van de steden Aken (Bondsrepubliek Duitsland) en Heerlen (Koninkrijk der Nederlanden). Het terrein is vastgesteld door het bestemmingsplan nr. 800 van de stad Aken van 18 juni 1997, bekendgemaakt op 12 maart 1998, en het bestemmingsplan van de Gemeente Heerlen van 4 maart 1997, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg op 14 oktober 1997, en bekend gemaakt op 26 februari 2003. De Nederlands-Duitse landsgrens vormt tussen de grenspalen nr. 211 en nr. 216 de gemeenschappelijke kadastrale grens tussen deze beide bestemmingsplannen. Het grensoverschrijdende bedrijventerrein is ten opzichte van het daar omheen liggende gebied naar buiten toe begrensd door de kadastrale grenzen van beide bestemmingsplannen.
Op grond van het vorenstaande wordt het bovenomschreven bedrijventerrein „Avantis’’ aangewezen als een grensoverschrijdend bedrijventerrein in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel 6, van de Overeenkomst.
2
Deze aanwijzing geldt voor belastingjaren die op of na 1 januari 2005 aanvangen.
3
Deze overeenkomst blijft net zo lang van kracht als de Overeenkomst, tenzij deze overeenkomst door een Verdragsluitende Staat wordt opgezegd. Elke Verdragsluitende Staat kan, met inachtneming van een termijn van ten minste zes maanden, de overeenkomst langs diplomatieke weg tegen het einde van een kalenderjaar opzeggen.
4
Deze overeenkomst wordt gesloten in de Duitse en in de Nederlandse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
Indien het Koninkrijk der Nederlanden verklaart in te stemmen met de onder de nummers 1 tot en met 4 gedane voorstellen, zullen deze brief en de antwoordbrief van uwe Excellentie, waarin de instemming van het Koninkrijk der Nederlanden tot uitdrukking wordt gebracht, een overeenkomst tussen onze beide landen vormen, die in werking treedt op de eerste dag van de derde maand nadat de laatste van de mededelingen is ontvangen waarin de verdragsluitende staten elkaar hebben meegedeeld dat aan de grondwettelijke voorwaarden voor de inwerkingtreding is voldaan.
Sta mij toe, mijnheer de Minister, u te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting.
BERTHOLD JOHANNES
Zijner Excellentie
De Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden
Dr. Bernard Bot
Den Haag
Minister van Buitenlandse Zaken
Den Haag, 11 augustus 2006
Ref. Re-551.20
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van 26 juli 2006, die als volgt luidt:
[Red: (zoals in Brief Nr. I)]
Ik heb de eer u mede te delen dat het Koninkrijk der Nederlanden verklaart te kunnen instemmen met de voorstellen van de Bondsrepubliek Duitsland, en dat Uw brief en deze antwoordbrief een overeenkomst vormen die in werking treedt op de eerste dag van de derde maand nadat de laatste van de mededelingen is ontvangen waarin de verdragsluitende staten elkaar hebben meegedeeld dat aan de grondwettelijke voorwaarden voor de inwerkingtreding is voldaan.
Dr. Berthold Johannes
Zijner Excellentie
De Tijdelijk Zaakgelastigde van de
Bondsrepubliek Duitsland
DEN HAAG
B. R. BOT