Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek inzake dienstverlening door deze Organisatie ten behoeve van de Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS), Parijs, 07-12-1973

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek inzake dienstverlening door deze Organisatie ten behoeve van de Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS)
(authentiek: en)
ORGANISATION EUROPÉENNE DE RECHERCHES SPATIALES EUROPEAN SPACE RESEARCH ORGANISATION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL JUR/ 13-3-3/DRK/ JA/ET/10956
Neuilly, le 5 December 1973
Your Excellency,
I have the honour to refer to the request by the Government of the Kingdom of the Netherlands to use the tracking and telemetry network (ESTRACK) and certain facilities and services of the European Space Operations Centre (ESOC) of the European Space Research Organisation (ESRO) for the design, the development and the operation of the Astronomical Netherlands Satellite (ANS), to be launched in 1974 from the Western Test Range in the USA (hereinafter referred to as the “Special Project”).
The ESRO Council at its forty-fourth session has, in conformity with Article VIII of the Convention for the establishment of ESRO and with the ESRO rules concerning the use of ESTRACK, accepted this request and has authorised me to conclude on behalf of ESRO an agreement with the Netherlands Government, under the following terms and conditions:
1. The Special Project is described as follows:
It is intended to launch an astronomical satellite with experiments on board, designed to study Ultra Violet photomaton and hard and soft X-rays.
The support requested from ESRO concerns in particular:
(a) the assistance of ESOC services for studies, planning, software development, engineering, during the preparatory phase;
(b) the services of the ESOC Control Centre, in particular as regards training, simulation and real-time computing;
(c) the use of a voice-data link between the station of the ESTRACK network located in Redu (Belgium) and ESOC;
(d) the use of the station of the ESTRACK network located at Redu for telecommand purposes;
(e) the use of the ESOC IBM computer.
2. For the purpose of responsibility under international law for damage caused by the execution of this Special Project, the provision by ESRO of its assistance and the use of its facilities do not change the character of the Special Project as a national activity of the Netherlands.
3. The Netherlands Government shall as far as it is concerned fulfil all the necessary steps called for under the regulations of the International Telecommunications Union.
4. It has been noted that the responsibility for the execution of the Special Project has been delegated by the Netherlands Government to the Netherlands Agency for Aerospace Programmes.
5. Arrangements will be made between ESRO and the Industrial Consortium Astronomical Netherlands Satellite (ICANS) under contract with and supervision of the Netherlands Agency for Aerospace Programmes, concerning all detailed financial, technical and legal conditions on the execution of the Special Project.
6. The costs arising from the requested support shall be established in conformity with the ESRO Rules concerning the Use of the ESTRACK Network, the ESRO Council having decided to accept the request, and with the relevant provisions of the detailed arrangements referred to in paragraph 5 above.
7. The Netherlands Government guarantees the entire project and in particular guarantees the reimbursement by the Industrial Consortium Astronomical Netherlands Satellite (ICANS) of all costs referred to in paragraph 6 above.
8. If the foregoing terms and conditions are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, I have the honour to propose that the present letter, together with your Excellency's reply to that effect, shall constitute the agreement for the execution of the Special Project between the European Space Research Organisation and the Government of the Kingdom of the Netherlands which shall provisionally be applied from the date of your Excellency's reply and which shall enter into force on the date of receipt by ESRO of a letter from the Government of the Kingdom of the Netherlands indicating that the relative constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands have been complied with.
I have the honour to be Your Excellency's obedient Servant,
(sd.) A. HOCKER
A. Hocker
Director General
His Excellency
Ambassador J. de Ranitz
Royal Netherlands Embassy
7 rue Eblé
75007 Paris.
(a) Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement which cannot be settled directly between the parties may be submitted by either party to an Arbitral Tribunal. If a party intends to submit a dispute to arbitration, it shall notify the other party.
(b) The Netherlands Government and the Organisation shall each designate a member of the Tribunal. These two members shall designate a third member of the Tribunal who shall be its chairman.
(c) If, after three months from the date of the notification referred to in paragraph (a) of this Article, either party has failed to make the designation referred to in paragraph (b) of this Article, the other party may request the President of the International Court of Justice to make this designation. The same procedure may be invoked by either party if, after one month from the date of appointment of the second arbitrator, the first two arbitrators are unable to agree on the designation of the third arbitrator.
(d) The Tribunal shall determine its own procedure and where it shall meet.
(e) The award of the Tribunal, which shall be taken by a majority of votes, shall be final and binding on the parties. In cases of dispute concerning the import or scope of the award, it shall be incumbent upon the Tribunal to interpret it at the request of either party.
THE AMBASSADOR
Nr. 26.530
Paris, December 7, 1973.
Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated December 5, 1973, which reads as follows:
[Red: (zoals in Nr. I)]
I have the honour to confirm that my Government agrees to the proposals contained in your letter and that your letter and this corresponding letter shall constitute an agreement between the European Space Research Organisation and the Government of the Kingdom of the Netherlands which shall enter into force on the date of receipt by ESRO of a letter from the Government of the Kingdom of the Netherlands indicating that the relative constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands have been complied with, it being understood, however, that the agreement shall be provisionally applied as from the date of the present letter under reply.
Please accept, Sir, the assurance of my high consideration.
(sd.) J. A. DE RANITZ
J. A. de Ranitz
The Director-General of the
European Space Research Organisation
Paris
(vertaling: nl)
EUROPESE ORGANISATIE VOOR RUIMTEONDERZOEK DE DIRECTEUR-GENERAAL JUR/ 13-3-3/DRK/ JA/ET/10956
Neuilly, 5 december 1973
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar het verzoek van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gebruik te mogen maken van het volg- en verremetingsnet (ESTRACK) en van bepaalde installaties en diensten van het Europese Centrum voor Ruimteoperaties (ESOC) van de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek (ESRO) voor het ontwerpen, het ontwikkelen en het doen functioneren van de Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS) die in 1974 zal worden gelanceerd vanaf de „Western Test Range” in de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen „Bijzonder Project”).
De ESRO-Raad heeft tijdens zijn vierenveertigste zitting, in overeenstemming met artikel VIII van het Verdrag tot oprichting van de ESRO en met de ESRO-regels betreffende het gebruik van ESTRACK, dit verzoek toegestaan en mij gemachtigd namens de ESRO een overeenkomst met de Nederlandse Regering te sluiten, onder de volgende voorwaarden en bedingen:
1. Het Bijzondere Project wordt omschreven als volgt:
Het ligt in de bedoeling een astronomische satelliet te lanceren met experimenten aan boord, ontworpen voor het bestuderen van ultraviolette straling en harde en zachte röntgenstraling. De van de ESRO gevraagde steun betreft in het bijzonder:
a) de bijstand van de afdelingen van het ESOC voor studie, planning, programmatuurontwikkeling en verdere technische werkzaamheden in de voorbereidende fase;
b) de hulp van het Controle Centrum van het ESOC, in het bijzonder wat betreft training, simulatie en „real-time” verwerking;
c) het gebruik van een rechtstreekse lijnverbinding tussen het station van het ESTRACK-net te Redu (België) en het ESOC;
d) het gebruik van het station van het ESTRACK-net te Redu ten behoeve van afstandsbediening;
e) het gebruik van de IBM-computer van het ESOC.
2. Ten einde aansprakelijkheid krachtens het internationale recht voor schade ten gevolge van de uitvoering van dit Bijzondere Project te waarborgen, ondergaat het karakter van dit Bijzondere Project als een nationale activiteit van Nederland geen wijziging door het feit dat de ESRO zijn bijstand verleent en zijn installaties ter beschikking stelt.
3. De Nederlandse Regering zal, voorzover het haar aangaat, de noodzakelijke maatregelen nemen die krachtens de bepalingen van de Internationale Unie voor Verreberichtgeving zijn voorgeschreven.
4. Van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Bijzondere Project door de Nederlandse Regering aan het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart is kennis genomen.
5. Er zullen regelingen worden getroffen tussen de ESRO en het onder contract en toezicht van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart staande Industrieel Consortium Astronomische Nederlandse Satelliet (ICANS) inzake alle uitgewerkte financiële, technische en juridische voorwaarden voor de uitvoering van dit Bijzondere Project.
6. De uit de gevraagde steun voortvloeiende kosten zullen worden vastgesteld in overeenstemming met de ESRO-regels betreffende het gebruik van het ESTRACK-net, daar de ESRO-Raad heeft besloten het verzoek in te willigen, en met de ter zake dienende bepalingen van de uitgewerkte regelingen zoals bedoeld in paragraaf 5.
7. De Nederlandse Regering staat borg voor het gehele project en in het bijzonder voor de vergoeding van alle in paragraaf 6 bedoelde kosten door het Industrieel Consortium Astronomische Nederlandse Satelliet (ICANS).
8. Indien de voorgaande voorwaarden en bedingen aanvaardbaar zijn voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, heb ik de eer voor te stellen dat deze brief, te zamen met Uwer Excellentie's antwoord hierop, de overeenkomst vormt voor de uitvoering van het Bijzondere Project tussen de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, welke voorlopig zal worden toegepast met ingang van de datum van het antwoord van Uwe Excellentie en welke in werking zal treden op de datum van ontvangst door de ESRO van een brief van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin wordt medegedeeld dat aan de desbetreffende grondwettelijke verplichtingen in het Koninkrijk der Nederlanden is voldaan.
Ik heb de eer te zijn, Uwer Excellentie's dienstwillige dienaar,
(w.g.) A. HOCKER
A. Hocker
Directeur-Generaal
Zijner Excellentie
Ambassadeur J. de Ranitz
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
7 rue Eblé
75007 Parijs
a) Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing van deze Overeenkomst en dat niet tussen de partijen onderling kan worden beslecht, kan door een van beide partijen worden voorgelegd aan een scheidsgerecht. Indien een partij van plan is een geschil aan een scheidsrechterlijke beslissing te onderwerpen, dient zij de andere partij hiervan in kennis te stellen.
b) De Nederlandse Regering en de Organisatie benoemen elk een lid van het scheidsgerecht. Deze twee leden benoemen een derde lid van het scheidsgerecht dat als voorzitter optreedt.
c) Indien na drie maanden vanaf de datum van de in letter a) van dit artikel bedoelde kennisgeving een van beide partijen heeft nagelaten de in letter b) van dit artikel bedoelde benoeming te verrichten, kan de andere partij de President van het Internationaal Gerechtshof verzoeken deze benoeming te verrichten. Dezelfde procedure kan door een van beide partijen worden gevolgd indien na een maand vanaf de datum van de benoeming van de tweede scheidsman, de eerste twee scheidsmannen niet tot overeenstemming kunnen komen over de benoeming van de derde scheidsman.
d) Het scheidsgerecht stelt zijn eigen procedureregeling en zijn plaats van samenkomst vast.
e) De beslissing van het scheidsgerecht die met meerderheid van stemmen dient te worden genomen, is definitief en bindend voor de partijen. In geval van geschil omtrent de inhoud of strekking van de beslissing is het de plicht van het scheidsgerecht de beslissing op verzoek van een of beide partijen te verklaren.
Mijnheer,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief d.d. 5 december 1973, welke als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer te bevestigen dat mijn Regering instemt met de in Uw brief vervatte voorstellen en dat Uw brief en dit antwoord daarop een overeenkomst vormen tussen de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, welke van kracht zal worden op de datum van ontvangst door ESRO van een brief van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden waarin wordt medegedeeld dat aan de desbetreffende grondwettelijke verplichtingen is voldaan, met dien verstande echter dat de overeenkomst voorlopig zal worden toegepast vanaf de datum van deze brief.
Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) J. A. DE RANITZ
J. A. de Ranitz
De Directeur-Generaal van de
Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek
Parijs