Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Het certificaat van onderzoek
+ Hoofdstuk IIa. De technische eisen voor de vaart op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek
+ Hoofdstuk IIb. De meting
+ Hoofdstuk III. De arbeidsomstandigheden aan boord
+ Hoofdstuk IV. Het vaarbewijs
+ Hoofdstuk IVa. De bevoegdheidsbewijzen voor de vaart op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek
+ Hoofdstuk V. Onderzoek en toezicht
+ Hoofdstuk VI
- Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Binnenschepenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
Artikel 44
De eigenaar van een schip, dat niet voorzien is van een geldig certificaat van onderzoek in de gevallen waarin dit ingevolge hoofdstuk II wordt vereist, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee weken of geldboete van de derde categorie.
Artikel 45
Handelen of nalaten in strijd met een verplichting voortvloeiende uit het bepaalde in de artikelen 3, tweede lid, 5, vijfde lid, 5 a , vierde lid, 5 b , derde lid, 7, 10, tweede lid, 11, 15 en 17, tweede en derde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een week of geldboete van de tweede categorie.
Artikel 46
De schipper die niet is voorzien van een geldige meetbrief als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, of die niet in het bezit is van een geldig vaarbewijs als bedoeld in artikel 16 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een week of geldboete van de tweede categorie.
Artikel 47
De in dit hoofdstuk strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
1.
Met de opsporing van de bij of krachtens deze wet en de bij de Herziene Rijnvaartakte strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, belast de in artikel 28 genoemde ambtenaren, die daartoe door Onze Minister van Justitie en Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn aangewezen, waarbij artikel 28, tweede lid, tweede volzin, van overeenkomstige toepassing is. Met de opsporing van de bij de Herziene Rijnvaartakte strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, voorts belast de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane. Deze ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
1.
De artikelen 5:13 en 5:15 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in artikel 48 bedoelde ambtenaren.
2.
De in artikel 48 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner.
3.
De in artikel 48 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd afgifte te vorderen van ongeldige certificaten van onderzoek en vaarbewijzen.
1.
De ingevolge deze wet afgegeven documenten moeten aan boord van het schip aanwezig zijn.
2.
Onze Minister kan met betrekking tot bepaalde soorten schepen vrijstelling verlenen van de in het vorige lid bedoelde verplichting.
1.
Op de eerste vordering van de in de artikelen 28 en 48 bedoelde ambtenaren is de schipper verplicht de volgende documenten behoorlijk ter inzage af te geven:
a. een geldig certificaat van onderzoek dan wel een document als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b, of c, of tweede lid, onder d;
b. een geldig vaarbewijs dan wel een document als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder e, f of g, of een bewijs van een ontheffing als bedoeld in artikel 17, derde lid;
c. een geldige meetbrief.
2.
Handelen of nalaten in strijd met een verplichting, voortvloeiende uit het eerste lid, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.