Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Het certificaat van onderzoek
+ Hoofdstuk IIa. De technische eisen voor de vaart op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek
+ Hoofdstuk IIb. De meting
- Hoofdstuk III. De arbeidsomstandigheden aan boord
+ Hoofdstuk IV. Het vaarbewijs
+ Hoofdstuk IVa. De bevoegdheidsbewijzen voor de vaart op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek
+ Hoofdstuk V. Onderzoek en toezicht
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Binnenschepenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
1.
Ter bevordering van de arbeidsomstandigheden aan boord van schepen bij gebruik op de binnenwateren worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regelen gegeven met betrekking tot:
a. de inrichting en de uitrusting van schepen;
b. de arbeid aan boord daarvan.
Onder arbeid aan boord van schepen wordt in de vorige zin niet verstaan het laden en lossen van goederen.
2.
De in het vorige lid bedoelde regelen zijn van toepassing voor zover zij verenigbaar zijn met bij of krachtens de Herziene Rijnvaartakte gegeven regelen.
3.
Zij gelden met betrekking tot schepen, behorende tot de in artikel 3, eerste lid, bedoelde categorieën, aan boord waarvan arbeid pleegt te worden verricht, uitgezonderd:
a. voor wat betreft de regelen, bedoeld in het eerste lid, aanhef, onder a : schepen, die teboekstaan in een buitenlands register voor binnenschepen en voor de vaart tussen het buitenland en Nederland worden gebruikt;
b. voor wat betreft de regelen, bedoeld in het eerste lid, aanhef, onder a en b :
1°. schepen, uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt voor de vaart ter zee;
2°. schepen die in beheer zijn bij de Koninklijke Marine, alsmede andere schepen die in beheer zijn bij het Ministerie van Defensie, voor zover zij behoren tot de organieke uitrusting van het legerkorps;
3°. schepen, die in gebruik zijn bij enige bondgenootschappelijke krijgsmacht;
4°. baggermolens, grind- of zandzuigers en andere drijvende werktuigen van soortgelijke aard.
1.
Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kan met betrekking tot bepaalde categorieën van schepen van een of meer van de krachtens artikel 13, eerste lid, gestelde regelen, zo nodig onder het geven van voorschriften, vrijstelling verlenen, mits de arbeidsomstandigheden aan boord voldoende gewaarborgd zijn.
2.
De inspecteur-generaal, in overeenstemming met een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar, is bevoegd om in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van een of meer van de krachtens artikel 13, eerste lid, gestelde regelen. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
3.
De inspecteur-generaal, in overeenstemming met een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar, kan een krachtens het tweede lid verleende ontheffing intrekken, indien de aldaar bedoelde voorschriften en beperkingen niet worden nageleefd.
1.
Door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe aangewezen onder hem ressorterende ambtenaren kunnen in een bepaald geval voorschriften geven met betrekking tot de naleving van de in artikel 13 bedoelde regelen.
2.
Indien omtrent de uitleg van de krachtens artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a, gestelde regels een onoverkomelijk verschil van opvatting bestaat tussen een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar en een belanghebbende, geeft een ambtenaar als bedoeld in het eerste lid, op verzoek van de belanghebbende zo spoedig mogelijk een verklaring houdende een weergave van zijn opvatting.
3.
Bij het geven van een voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt een termijn bepaald, binnen welke er aan behoort te zijn voldaan.
1.
De eigenaar van een schip, waarvoor regelen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, gelden, draagt zorg dat die regelen alsmede de krachtens artikel 13 agegeven voorschriften en beperkingen en de krachtens artikel 14 gegeven voorschriften bij gebruik van het schip op binnenwateren worden nageleefd.
2.
Een gelijke verplichting rust op de schipper van het schip.
3.
Degene, die arbeid verricht, waarop een regel of voorschrift als bedoeld in de artikelen 13, eerste lid, aanhef, onder b , 13 a , eerste lid, en 14, eerste lid, of een aan een ontheffing verbonden voorschrift of beperking als bedoeld in artikel 13 a , tweede lid, betrekking heeft, is verplicht die regel, dat voorschrift of die beperking, voor zover hij redelijkerwijs geacht kan worden daarmee bekend te zijn, na te leven, voor zover en op de wijze als bij die regel, dat voorschrift of die beperking is bepaald.