Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bijzondere regimes voor zeeslepers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Bijzondere regimes voor zeeslepers
De Europese Commissie heeft op 19 juni 2002 (C (2002) 2158 def.) een beschikking afgegeven inhoudende dat de toepassing van de zogenaamde ‘fiscale faciliteit’ (afdrachtvermindering zeevaart) en het regime ‘tonnage belasting’ door Nederland ten gunste van Nederlandse sleepbootactiviteiten die hoofdzakelijk in en rond havens van de Gemeenschap en op binnenwateren van de Gemeenschap worden uitgevoerd (en niet hoofdzakelijk op zee worden uitgevoerd), onverenigbaar is met de Gemeenschappelijke markt en dat Nederland de desbetreffende elementen van de vermelde regelingen dient in te trekken.
Gezien het feit, dat een beschikking van de Europese Commissie verbindend is in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht en directe werking heeft, moet de toepassing van deze regelingen ter zake van genoemde activiteiten zo snel mogelijk worden beëindigd.
Dit besluit strekt ertoe hieraan invulling te geven.
Dit betekent, vooruitlopend op wetswijziging, voor de uitvoering van de twee regelingen het volgende:Afdrachtvermindering zeevaart
Met ingang van 1 januari 2003 wordt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen toegepast alsof:
Artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van deze wet luidt:
h. zeeschip: een schip ten aanzien waarvan de Zeevaartbemanningswet van toepassing is, dat is voorzien van een zeebrief als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Zeebrievenwet en dat, in het kader van een onderneming, voornamelijk op zee wordt geëxploiteerd, met uitzondering van:
1°. een schip dat wordt gebruikt voor de loodsdienst;
2°. een schip dat wordt gebruikt voor de zeilvaart, en
3°. een schip in havensleepdienst.
In artikel 1, eerste lid, van deze wet een nieuw onderdeel i wordt ingevoegd, luidende:
i. havensleepdienst: het geheel van werkzaamheden en activiteiten, door een sleepboot voornamelijk in en rond havens en op binnenwateren van de Gemeenschap verricht, ten behoeve van het assisteren bij het meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstuwing, inkomend van of uitgaand naar zee.
In artikel 1, eerste lid, van deze wet een nieuw onderdeel j wordt ingevoegd, luidende:
j. sleepboot: een schip ten aanzien waarvan de Zeevaartbemanningswet van toepassing is, dat is voorzien van een zeebrief als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Zeebrievenwet en is bestemd voor het verrichten van sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee.
Artikel 18, tweede lid, onderdeel c, van deze wet vervalt.Tonnageregime
Met ingang van 1 januari 2003 wordt de Wet inkomstenbelasting 2001, toegepast alsof:
Artikel 3.22, vierde lid, luidt:
4. Voor de toepassing van dit artikel, artikel 3.23 en artikel 3.24 wordt onder de winst uit zeescheepvaart verstaan:
a. de winst behaald met de exploitatie van een schip voor het vervoer van zaken of personen in het internationale verkeer over zee dan wel voor het vervoer van zaken of personen over zee ten behoeve van de exploratie of exploitatie van natuurlijke rijkdommen op zee;
b. de winst behaald met de exploitatie van een schip, bestemd voor het verrichten van sleep- of hulpverleningswerkzaamheden op zee aan schepen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Schepenwet, niet zijnde een schip waarvan het geheel van werkzaamheden en activiteiten bestaat uit het voornamelijk in en rond havens en op binnenwateren van de Gemeenschap assisteren bij het meren, ontmeren en verhalen van zeeschepen die gebruik maken van eigen voortstuwing, inkomend van of uitgaand naar zee, en
c. de winst behaald met de werkzaamheden die direct samenhangen met de in onderdeel a en b bedoelde exploitatie van een schip.
Voor de toepassing van dit besluit vallen onder het begrip ‘het geheel van werkzaamheden en activiteiten’ ook de rust- en wachttijden aangezien deze een onlosmakelijk onderdeel zijn van de exploitatie van een sleepboot.
Onder de vaste term voornamelijk wordt, zoals gebruikelijk in de fiscale regelgeving, verstaan meer dan 50%.
De wetgeving zal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 worden aangepast. Het daartoe strekkende wetsvoorstel zal zo spoedig mogelijk worden ingediend.