Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Bezoldiging
- Hoofdstuk 3. Kindertoelage
+ Hoofdstuk 4. Kostwinnerstoelage
+ Hoofdstuk 5. Toelage buitenland
+ Hoofdstuk 5a. Tegemoetkoming in de kosten voor officieren, belast met bepaalde funkties
+ Hoofdstuk 6. Toelage herhalingsoefening
+ Hoofdstuk 6a. Gratificatie ter zake van een ambtsjubileum
+ Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bezoldigingsbesluit dienstplichtigen BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Boven en behalve de vastgestelde bezoldiging geniet de gehuwde dienstplichtige voor zijn ongehuwde wettige, gewettigde, geadopteerde en/of stiefkinderen beneden de leeftijd van achttien jaar, laatstgenoemden voor zover zij ten laste van de dienstplichtige komen, een kindertoelage, welke wordt toegekend door of namens Onze Minister.
2.
Het eerste lid is eveneens van toepassing op kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar, die deel uitmaken van het gezin van de dienstplichtige, die hij geheel als eigen kinderen onderhoudt en opvoedt en die niet door de eigen ouders of hun voogden kunnen worden onderhouden en opgevoed, elk afzonderlijk geval door Onze Minister te beoordelen.
3.
Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op natuurlijke kinderen van de dienstplichtige, tenzij de moeder van deze kinderen is overleden en de dienstplichtige deze kinderen heeft erkend, dan wel de voogdij over deze kinderen uitoefent en bedoelde kinderen deel uitmaken van zijn gezin en geheel als eigen kinderen door hem worden onderhouden en opgevoed, elk afzonderlijk geval door Onze Minister te beoordelen.
4.
Voor toepassing van dit artikel worden met kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar gelijkgesteld:
a. kinderen van achttien tot vijf en twintig jaar, wier tijd behoudens in geval van ziekte of vakantie geheel of grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs;
b. kinderen van achttien tot vijf en twintig jaar, die naar het oordeel van Onze Minister ten gevolge van ziekte of gebreken blijvend buiten staat zijn om met arbeid, die voor hun krachten is berekend, een derde te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen van gelijke leeftijd in staat zijn met arbeid te verdienen.
5.
Voor de toepassing van dit artikel wordt als gehuwd beschouwd de dienstplichtige, die gehuwd of gehuwd geweest is.
Artikel 12
Op de dienstplichtige, bedoeld in artikel 11, zijn de voor de ambtenaar geldende regelen terzake van de kindertoelage, van overeenkomstige toepassing.