Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Bezoldiging
+ Hoofdstuk 3. Kindertoelage
+ Hoofdstuk 4. Kostwinnerstoelage
+ Hoofdstuk 5. Toelage buitenland
+ Hoofdstuk 5a. Tegemoetkoming in de kosten voor officieren, belast met bepaalde funkties
+ Hoofdstuk 6. Toelage herhalingsoefening
+ Hoofdstuk 6a. Gratificatie ter zake van een ambtsjubileum
+ Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bezoldigingsbesluit dienstplichtigen BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 2
Bij regeling van Onze Minister worden de bezoldigingsschalen en de pensioengrondslagen van de ongehuwde en de gehuwde dienstplichtigen vastgesteld, die behoren bij de onderscheiden leeftijden, klassen in de stand van matroos en rangen, die zij kunnen hebben.
1.
De jaarlijkse en maandelijkse bezoldigingen van de dienstplichtigen, die voor eerste oefening of herhalingsoefening in werkelijke dienst zijn, worden naar hun leeftijd vastgesteld aan de hand van bij regeling van Onze Minister vast te stellen bezoldigingschalen.
2.
De jaarlijkse en maandelijkse bezoldigingen alsmede de pensioengrondslagen van de vrijwillig nadienende dienstplichtigen worden naar de klasse in de stand van matroos, waarin zij zijn ingedeeld, dan wel naar de rang, die zij bekleden, vastgesteld aan de hand van bij regeling van Onze Minister vast te stellen bezoldigingschalen.
3.
Als gehuwd worden beschouwd de dienstplichtigen, die gehuwd of gehuwd geweest zijn.
4.
Verhoging van bezoldiging als gevolg van wijziging van de burgerlijke staat van de dienstplichtige gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin de wijziging heeft plaats gehad, tenzij de wijziging zich voordoet op de eerste dag van de maand, in welk geval de wijziging ingaat op de eerste dag van die maand.
5.
Verhoging van de bezoldiging als gevolg van wijziging in de leeftijd gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die, waarin de verjaardag valt, tenzij deze valt op de eerste dag van de maand, in welk geval de wijziging ingaat op de eerste dag van die maand.
6.
De dienstplichtige ontvangt over de tijd, gedurende welke hij in strijd met zijn verplichtingen nalaat zijn dienst te verrichten, geen bezoldiging.
1.
De bezoldiging van een vrijwillig nadienende dienstplichtige wordt door Onze Minister bij voldoende bekwaamheid, geschiktheid en voldoende dienstijver periodiek verhoogd op de wijze als in de onderscheiden schalen van bezoldiging is aangegeven naar gelang van de voor de berekening van de bezoldiging geldende diensttijd in de eerste klasse in de stand van matroos dan wel in de rang.
2.
Bij onthouding van periodieke verhoging als bedoeld in het eerste lid bepaalt Onze Minister om welke reden zulks zal geschieden.
1.
Voor het geval, dat wegens onvoldoende bekwaamheid, geschiktheid en/of onvoldoende dienstijver en periodieke bezoldigingsverhoging niet is toegekend, zullen verdere periodieke verhogingen zoveel later worden toegekend als deze onthouding heeft geduurd.
2.
Indien de betrokkene daarna in meer dan voldoende mate bekwaamheid, geschiktheid en/of dienstijver betoont, kunnen de nadelen aan de in het vorige lid bedoelde onthouding verbonden, hetzij met terugwerkende kracht, hetzij voor de toekomst geheel of gedeeltelijk door Onze Minister ongedaan worden gemaakt.
Artikel 6
Voor de berekening van de diensttijd, welke aanspraak geeft op periodieke bezoldigingsverhoging, geldt de tijd in werkelijke dienst doorgebracht.
Artikel 7
Als diensttijd, geldig voor de toekenning van periodieke bezoldigingsverhoging, blijft buiten aanmerking:
a. de tijd, met verlof zonder behoud van militaire inkomsten doorgebracht;
b. de tijd, gedurende welke de vrijwillig nadienende dienstplichtige al maatregel van orde is verboden aan zijn functie verbonden werkzaamheden of andere werkzaamheden en/of diensten te verrichten, tenzij de uitslag van een terzake ingesteld onderzoek te zijnen gunste uitvalt.
1.
Indien het een dienstplichtige dan wel een niet in werkelijke dienst zijnde dienstplichtige op grond van artikel 27, derde lid, van de Dienstplichtwet BES is vergund in werkelijke dienst te blijven onderscheidenlijk te komen met ingang van een andere dan de eerste dag van een kalendermaand, worden de voor periodieke bezoldigingsverhogingen gestelde tijdvakken van twee jaren geacht te beginnen op de eerste dag van de onmiddellijk daarop volgende kalandermaand.
2.
Indien door onthouding van periodieke bezoldigingsverhogingen gedurende enige tijd of door toepassing van artikel 7 aanspraak op een periodieke bezoldigingsverhoging zou worden verkregen op een andere dan de eerste dag van een kalendermaand, gaat de periodieke verhoging in op de eerste dag van de onmiddellijk daarop volgende kalendermaand.
1.
Aan de vrijwillig nadienende dienstplichtige wordt met ingang van de eerste dag, waarop hij als zodanig doorlopende werkelijke dienst verricht, een bezoldiging toegekend gelijk aan het laagst bedrag, dat voorkomt in de op hem van toepassing zijnde schaal.
2.
Aan de vrijwillig nadienende dienstplichtige, die is benoemd tot officier, wordt met ingang van de dag, waarop de benoeming is ingegaan, een bezoldiging toegekend gelijk aan het laagste bedrag, dat voorkomt in de op hem van toepassing zijn de schaal.
3.
Ten behoeve van de toekenning van de (verdere) periodieke bezoldigingsverhogingen kan door Onze Minister een extra diensttijd worden toegekend.
4.
Bij bevordering tot de eerste klasse in de stand van matroos, een rang dan wel een hogere rang wordt aan de vrijwillig nadienende dienstplichtige met ingang van de dag, waarop de bevordering is ingegaan, de bezoldiging toegekend, die is gelegen onmiddellijk boven het bedrag, dat laatstelijk in onderscheidenlijk de tweede klasse in de stand van matroos, de eerste klasse in die stand, dan wel de lagere rang aan bezoldiging is genoten.
Indien een vooruitgang van bezoldiging wordt verkregen, gelijk aan of minder dan het bedrag van de eerstvolgende periodieke bezoldigingsverhoging in de eerste klasse in de stand van matroos dan wel de vorige rang, telt de voor die verhoging vervulde diensttijd mede voor de toekenning van de eerstvolgende verhoging in de nieuwe rang.
5.
De uit hoofde van bevordering toegekend bezoldiging wordt voor de toekenning van verdere periodieke bezoldigingsverhogingen beschouwd als te zijn verkregen door een gewone periodieke verhoging, na de daarvoor gevorderde diensttijd.
6.
Indien een benoeming tot officier of een bevordering is ingegaan op een andere dan de eerste dag van een kalendermaand, is artikel 8, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.
7.
Voor gevallen, waarin de voorgaande leden van dit artikel niet of niet naar billijkheid voorzien, kan door Onze Minister een bijzondere regeling worden getroffen.
Artikel 10
Aan een vrijwillig nadienende dienstplichtige, die bij administratieve maatregel is teruggesteld, wordt met ingang van de dag, waarop die maatregel is ingegaan, een bezoldiging toegekend gelijk aan het hoogste bedrag, voorkomende in de alsdan op hem van toepassing zijnde schaal, dat niet hoger is dan het bedrag, dat laatstelijk v??r de toepassing van de bedoelde maatregel aan bezoldiging is genoten.