{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin
2. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin
3. Vergoeding werkzaamheden statenleden
4. Onkostenvergoeding statenleden
5. Bezoldiging gedeputeerden
6. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
7. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering gedeputeerden
8. Vergoeding commissieleden
9. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bezoldiging commissarissen van de Koningin, vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Bezoldiging commissarissen van de Koningin, vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin
De bezoldiging van commissarissen van de Koningin wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
De laatste algemene salarisverhoging daarvan was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de commissaris van de Koningin.
Het bovenstaande houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003.
2. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin
De nominale eindejaarsuitkering bedraagt € 45,88 per maand. U bent daarover geïnformeerd bij circulaire van 4 september 2003 , nr. BK03/76642. Voor nadere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire.
Bij circulaire van 2 december 2002 , nr. BK02/98350, bent u geïnformeerd over de procentuele eindejaarsuitkering. Op dit moment is niet bekend of de procentuele eindejaarsuitkering voor 2004 wijziging ondergaat.
De procentuele eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%. Dat houdt in dat u voor 2004 vooralsnog een procentuele eindejaarsuitkering voor commissarissen kunt hanteren van 0,4%.
3. Vergoeding werkzaamheden statenleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat de bedragen van de vergoedingen voor de werkzaamheden van statenleden per 1 januari van elk jaar worden herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Dit indexcijfer is op dit moment nog niet bekend. De reden daarvan is dat de onderhandelingen CAO-Rijk nog niet zijn afgerond. Zodra het indexcijfer bekend is wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding voor werkzaamheden voor statenleden.
Dat houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de vergoeding die is vastgesteld per 1 januari 2004.
4. Onkostenvergoeding statenleden
In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten genoemd in de leden drie en vier van artikel 2, per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2004 is bepaald op 112,1. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 111,0.
Dit betekent dat de bedragen van de onkostenvergoeding per 1 januari 2005 worden verhoogd met 1,0%.
Met ingang van 1 januari 2005 worden de bedragen genoemd in artikel 2, derde en vierde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden voor de onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten gewijzigd in € 78,95 resp. € 164,48 (fictieve dienstbetrekking).
5. Bezoldiging gedeputeerden
De bezoldiging van gedeputeerden is gerelateerd aan het maximum van schaal 17 van het BBRA 1984 .
De laatste algemene salarisverhoging daarvan was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de gedeputeerden.
Dat houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003.
6. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
In artikel 21, derde lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten (genoemd in artikel 21, eerste en tweede lid) voor een gedeputeerde per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2004 is bepaald op 112,1. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 111,0.
Dit betekent dat de bedragen van onkostenvergoeding per 1 januari 2005 worden verhoogd met 1,0%.
Met ingang van 1 januari 2005 worden de bedragen genoemd in artikel 21, eerste en tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden gewijzigd in € 291,51 resp. € 607,82 (fictieve dienstbetrekking).
7. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering gedeputeerden
De nominale eindejaarsuitkering bedraagt € 45,88 per maand. U bent daarover geïnformeerd bij circulaire van 4 september 2003 , nr. BK03/76642. Voor nadere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire.
Bij circulaire van 2 december 2002 , nr. BK02/98350, bent u geïnformeerd over de procentuele eindejaarsuitkering. Op dit moment is niet bekend of de procentuele eindejaarsuitkering voor 2004 wijziging ondergaat.
De procentuele eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%. Dat houdt in dat u voor 2004 vooralsnog een procentuele eindejaarsuitkering kunt hanteren van 0,4%.
8. Vergoeding commissieleden
In artikel 13, juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is het bedrag bepaald van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Dit indexcijfer is op dit moment nog niet bekend. De reden daarvan is dat de onderhandelingen CAO-Rijk nog niet zijn afgerond. Zodra het indexcijfer bekend is wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden.
Dat houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de vergoeding die is vastgesteld per 1 januari 2004.
9. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur