Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Samenstelling van het bestuur
+ Dagelijks bestuur en commissies van bijstand
+ Bevordering meningsvorming onder de leden
+ Bibliotheek
+ Accountantsdag
+ Orgaan en ledeninformatie
+ Jurisprudentie
+ Bureau der Orde
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bestuursverordening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.
Bestuursverordening
De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,
Gelet op artikel 18, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants;
Stelt de volgende verordening vast:
1.
Het bestuur doet aan de ledenvergadering voorstellen betreffende zijn ledental.
2.
Ter vaststelling door de ledenvergadering dient het bestuur een voorstel voor de rooster van aftreden der bestuursleden in.
1.
Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en ontbinden van commissies van bijstand. Deze commissies verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2.
Het bestuur rapporteert de leden omtrent de instelling, wijziging of ontbinding van deze commissies, omtrent de hun verleende opdrachten en over de voortgang van hun werkzaamheden.
1.
Het bestuur bevordert de meningsvorming onder de leden omtrent beroepsvraagstukken door middel van het instellen van ledenkringen. gespreksgroepen en studiegroepen, het houden van studievergaderingen en voorts door alle middelen, welke het daartoe dienstig acht.
2.
Het bestuur, biedt gelegenheid in dit verband verkregen studieresultaten, indien deze van voldoende algemeen belang voor het beroep Zijn, ter kennis van de leden te brengen.
3.
Het Bestuur kan de leden gelegenheid bieden in gespreksgroepen van gedachten te wisselen over gemeenschappelijke belangen, verband houndende met de uitoefening van hun functie.
Artikel 5
Het bestuur voorziet in de instelling van een bibliotheek. Het regelt de inrichting, de instandhouding en het gebruik hiervan.
Artikel 6
Het bestuur organiseert, zo mogelijk jaarlijks, een bijeenkomst, genaamd Accountantsdag. Deze draagt naar de mate, waarin dit het bestuur in het belang van de Orde nuttig voorkomt, een openbaar karakter.
1.
Het bestuur draagt zorg voor de verschijning van een orgaan ten behoeve van de leden, de studerenden en andere belangstellenden ter publikatie van rapporten, verslagen en andere met de Orde en haar werkzaamheden verband houdende zaken.
2.
Het draagt bovendien zorg voor periodieke informatie van de leden omtrent organisatorische en andere voor hen van belang zijnde zaken.
1.
Alle beslissingen van de accountantskamer worden door het bestuur gepubliceerd voor zover zij betrekking hebben op tegen registeraccountants gerezen bezwaren. Indien tegen een beslissing beroep is ingesteld waarop ten tijde van de publicatie nog geen uitspraak is gedaan, wordt dit bij de publicatie vermeld.
2.
Alle beslissingen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ter zake van de in het eerste lid bedoelde beslissingen van de accountantskamer worden door het bestuur gepubliceerd.
3.
De publicatie vindt plaats op een door het bestuur te bepalen wijze.
4.
In de publicatie worden alle overwegingen opgenomen doch namen en woonplaatsen zullen niet worden vermeld terwijl alle overige aanduidingen die tot identificatie van betrokkenen zouden kunnen leiden zoveel mogelijk achterwege zullen worden gelaten.
1.
Het bestuur voorziet in de instelling van een bureau om de verschillende organen van de Orde bij de uitvoering van hun taken bij te staan.
2.
Het bureau heeft een directie onder leiding van een algemeen directeur. Eén van de directieleden is in het bijzonder belast met de leiding van de uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van het NIVRA-onderwijs, zoals geregeld in de Verordening op de opleiding.
Artikel 9a
Het bestuur publiceert alle beslissingen van de Raden van Tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten die op grond van artikel 52 van de Wet tuchtrechtspraak accountants worden genomen voor zover zij betrekking hebben op tegen registeraccountants gerezen bezwaren. Indien tegen een beslissing beroep is ingesteld waarop ten tijde van de publicatie nog geen uitspraak is gedaan, wordt dit bij de publicatie vermeld.
Artikel 10
Het bestuur stelt – de ledenvergadering geboord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.
Artikel 11
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Bestuursverordening.
Rotterdam, 7 oktober 1967
voorzitter