Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Bestuursreglement Uwv

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Bestuursreglement Uwv
De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 3, zesde lid, van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1
In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:
a. de wet : de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
b. het Uwv : het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet;
c. de Raad van bestuur : de Raad van bestuur van het Uwv als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet;
d. voorzitter : het ingevolge artikel 3, tweede lid, van de wet als zodanig benoemde lid van de Raad van bestuur;
e. leden : de ingevolge artikel 3, tweede lid, van de wet als zodanig benoemde leden van de Raad van bestuur.
1.
De Raad van bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid of ontstentenis.
2.
Hetgeen in dit reglement over de voorzitter is bepaald, is mede van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter, wanneer deze de voorzitter vervangt.
1.
De Raad van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet of enige andere wet aan het Uwv zijn opgedragen.
2.
De Raad van bestuur regelt de onderlinge verhouding en de taakverdeling tussen de voorzitter en de leden.
3.
De voorzitter van de Raad van bestuur vertegenwoordigt het Uwv in en buiten rechte.
4.
De Raad van bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden mandateren aan de voorzitter, aan een of meer leden en aan functionarissen van het Uwv.
De Raad van bestuur kan daarbij tevens bepalen dat de gemandateerde de bevoegdheid heeft om ondermandaat te verlenen.
1.
De Raad van bestuur vergadert op het hoofdkantoor van het Uwv tenzij de voorzitter een andere plaats aanwijst.
2.
De Raad van bestuur vergadert regelmatig op de door de voorzitter vast te stellen data en tijdstippen en voorts telkens als een of meer leden dat met redenen omkleed verzoeken.
3.
Van elke vergadering wordt een zakelijk verslag opgemaakt, ter vaststelling in de eerstvolgende vergadering.
4.
De vergaderingen van de Raad van bestuur zijn niet openbaar.
1.
Besluitvorming binnen de Raad van bestuur geschiedt eenstemmig.
2.
Indien blijkt dat over een bepaalde aangelegenheid geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is omdat een of meer leden overwegende bezwaren hebben tegen het standpunt van de overige leden, wordt - behoudens in spoedeisende gevallen in welk geval de voorzitter beslist - de besluitvorming omtrent die aangelegenheid uitgesteld tot een volgende vergadering.
3.
Indien in de volgende vergadering blijkt dat nog steeds geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is, beslist de voorzitter.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Bestuursreglement Uwv.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Amsterdam, 19 maart 2002
voorzitter